Jo van Ham en Marc Vermeulen toegetreden tot bestuur24/05/2022

Het Comité van Ministers heeft op voordracht van Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, twee nieuwe bestuursleden voor het Algemeen Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag benoemd. Per 1 mei jl. zijn Jo van Ham en Marc Vermeulen toegetreden tot het bestuur. 

Jo van Ham heeft een lange loopbaan binnen het hoger onderwijs. Begin 2019 nam hij, na ruim tien jaar vicevoorzitter te zijn geweest, afscheid van de Eindhoven University of Technology (TU/e). In deze periode zette hij de TU/e behoorlijk in de steigers. Zo werd er flink geïnvesteerd in de bouw van nieuwe gebouwen, waar onder andere laboratoria en collegezalen werden gehuisvest, én groeide het aantal studenten met meer dan 5.000 naar een totaal van ruim 12.000. Naast zijn rol als bestuurslid van de NVAO is Jo van Ham ook lid van de Raad van Commissarissen van Brainport Development NV in Eindhoven.  

Ook Marc Vermeulen is geen onbekende in het hoger onderwijs. Zo is hij aan de TIAS Business School in Tilburg academisch directeur van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor topbestuurders in het publieke domein en geeft hij daarnaast colleges. Naast deze rollen is Marc Vermeulen onder andere actief als voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer, lid van de commissie macrodoelmatigheid middelbaar beroepsonderwijs (CMMBO) en lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht. 

Sander van den Eijnden, voorzitter: “De NVAO is zeer content met de toevoeging van Jo van Ham en Marc Vermeulen aan het Algemeen Bestuur. Zij hebben een lange staat van dienst binnen het onderwijs en kunnen met hun kennis en kunde van zeer grote waarde zijn voor onze organisatie. De komende jaren zullen er op bestuurlijk niveau weer voldoende uitdagingen op ons pad komen, waar zij hun steentje aan kunnen bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan dossiers als instellingsaccreditatie, taaltoegankelijkheid en het hoger onderwijs na alle coronamaatregelen.”

De NVAO in Den Haag is in 2005 als onafhankelijk en binationaal accreditatieorgaan opgericht bij Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen en borgt in beide regio's de kwaliteit van het hoger onderwijs. De Nederlandse en Vlaamse bestuursleden van de NVAO worden voor een periode van vier jaar benoemd door het Comité van Ministers. Zij zijn deskundig op het gebied van het hoger onderwijs, de beroepspraktijk van het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek of op het gebied van kwaliteitszorg. Het Algemeen Bestuur van de NVAO richt zich op het strategisch beleid van de organisatie. De dagelijkse leiding is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur en voor Nederland tevens aan de directeur NVAO Nederland.