NVAO wordt vaste kwaliteitszorgpartner van Luxemburg28/02/2022

In de komende jaren zal de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) haar reguliere beoordelingsactiviteiten in Nederland en Vlaanderen uitbreiden met Luxemburg. Daarover heeft ze met de Luxemburgse regering een akkoord bereikt. Tot nu toe rekruteerde Luxemburg per beoordeling een andere gereputeerde kwaliteitszorgorganisatie om de beoordelingen van het hoger onderwijs uit te voeren. Nieuw is nu dat de Luxemburgers kiezen voor NVAO als vaste kwaliteitszorgpartner. Opmerkelijk in die relatie: NVAO zal ook het nieuw kwaliteitszorgstelsel in Luxemburg helpen uittekenen in samenwerking met het ministerie en alle betrokken Luxemburgse partijen.

Download hier het gezamenlijke persbericht

Sinds 2017 beoordeelt de NVAO op vraag van de Luxemburgse overheid regelmatig de kwaliteit van opleidingen en instellingen in het buurland. Het groothertogdom heeft namelijk geen eigen nationale accreditatieorganisatie en doet daarom beroep op buitenlandse organisaties die geregistreerd zijn bij EQAR, het Europees register van gereputeerde kwaliteitszorgorganisaties. De beoordelingsactiviteiten in Luxemburg kaderen in NVAO’s internationale strategie om hoger onderwijs en de samenwerking op vlak van kwaliteitszorg in de Benelux te versterken. 

 Luxemburg heeft recent de ambitie uitgesproken om zijn hogeronderwijswetgeving te moderniseren en te integreren, zodat de verschillende types hogeronderwijsinstellingen onder dezelfde wetgeving voor kwaliteitszorg vallen en ook de verschillende kwaliteitszorgregimes kunnen worden vervangen door één kwaliteitszorgstelsel.  

Positieve ervaringen met beoordelingen door de NVAO, de aanzienlijke expertise van NVAO in internationale kwaliteitszorg en het opgebouwde wederzijds vertrouwen vormen de basis voor de Luxemburgse overheid om beroep te doen op NVAO om dit traject te begeleiden. De eerdere samenwerking wordt daarom uitgebreid en verduurzaamd in een exclusief samenwerkingsakkoord tussen de Luxemburgse overheid en NVAO.


  Zo wordt NVAO in de komende jaren verantwoordelijk voor: 

  • de uitvoering van alle kwaliteitsbeoordelingen in het Luxemburgse hoger onderwijs
  • het ontwikkelen van een nieuw holistisch kwaliteitszorgstelsel en bijpassende beoordelingskaders voor het hoger onderwijs, in samenwerking met alle partijen en in overeenstemming met de Europese standaarden en richtlijnen voor kwaliteitszorg (ESG); 
  • het adviseren van de Luxemburgse overheid bij het vertalen van dit stelsel naar een nieuw wettelijk kader voor kwaliteitsborging van het hoger onderwijs. 
 Het samenwerkingsakkoord zal nu worden uitgevoerd met een jaarlijkse aanpassing aan de actuele situatie. Binnen NVAO zal de afdeling Vlaanderen de uitvoering hiervan op zich nemen. Naast de uitvoering van beoordelingen, advisering bij het wetgevingstraject en de nieuwe beoordelingskaders, zal ook uitwisseling van kennis en teamleden tussen de partners bijdragen aan de verdieping van de samenwerking. 

Wouter Duyck, vicevoorzitter NVAO: “Onze organisatie heeft aanzienlijke expertise in internationale kwaliteitszorg en staat mee aan de wieg van een Europees beoordelingskader voor joint programmes, het Europees beoordelingskader voor Europese Universiteiten, de wederzijdse erkenning van diploma’s en de verspreiding van goede kwaliteitszorgpraktijken. Die vooruitstrevende positie blijft niet onopgemerkt. We zijn trots dat Luxemburg ons nu kiest als geprivilegieerde partner. Zo kunnen we onze ervaringen binnen en buiten Vlaanderen delen en verankeren in een nieuw kwaliteitszorgstelsel voor het hoger onderwijs in Luxemburg. Het versterken van deze samenwerking binnen de Benelux kadert in ons streven naar een grenzeloze kwaliteitszorg binnen een coherent Europees beleid dat internationale mobiliteit faciliteert.” 

Axel Aerden, directeur Vlaanderen NVAO: “Bij de recente evaluatie van de Universiteit van Luxemburg hebben we voor het eerst NVAO’s Waarderende Aanpak toegepast op een buitenlandse instelling. Dat geldt eveneens voor de combinatie van instellings-, facultaire en clusterbeoordeling in één evaluatie. Zowel voor de verdere ontwikkeling van de Vlaamse als de Nederlandse stelsels biedt dit interessante aanknopingspunten. De accreditatieprocedures in Luxemburg helpen ons zo ook om na te denken over de methodologische ontwikkeling van onze eigen kwaliteitszorgstelsels.”