Oproep systeembrede analyse 2020-2021: internationalisering in het curriculum25/05/2021

Binnen het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geven systeembrede analyses inzicht in recente ontwikkelingen rond thema’s gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. De resultaten worden door de NVAO gebundeld in een overzichtsrapportage die we publiek delen. Het voornaamste doel is het expliciteren van goede praktijken in het Vlaamse hoger onderwijs en het leren van elkaar. In 2021-2022 organiseert de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de tweede systeembrede analyse, met als onderwerp ‘internationalisering in het curriculum’. Deze analyse gaat dieper in op de vraag hoe er aandacht wordt gegeven aan internationale en interculturele competenties in de opleiding. Via deze oproep gaan we in op wat daaronder mogelijk begrepen kan worden en vragen we instellingen of opleidingen die expertise hebben in Vlaanderen rond dit onderwerp om deel te nemen.

Vlaamse universiteiten en hogescholen zijn verplicht om binnen iedere cyclus van zes jaar ten minste tweemaal deel te nemen aan een systeembrede analyse, als instelling of via één of meerdere van hun opleidingen. Andere Vlaamse hogeronderwijsinstellingen kunnen vrijwillig deelnemen. Mogen wij u vragen deze informatie te verspreiden binnen uw instelling. Indien gewenst mag de deelnemende instelling of opleiding ook studenten betrekken bij de systeembrede analyse.


Engagement deelnemende instelling/opleiding(en) 

Instellingen en hun opleidingen kunnen enkel deelnemen indien ze over expertise beschikken en bereid zijn om informatie te delen. Voor wie momenteel niet over de beoogde expertise beschikt, maar vooral wil leren, voorzien we voldoende leerkansen in de overzichtsrapportage van de systeembrede analyse en het bekendmakingsevent na afloop van de analyse. De expertise die we vragen, gaat verder dan aspecten die behoren tot de basiskwaliteit die in elke instelling of opleiding aanwezig is. We zijn op zoek naar een innovatieve aanpak of een bijzondere praktijk en de context waarin die werkt. Het concrete engagement zal pas helemaal duidelijk worden op het moment dat de initiële onderzoeksvraag helder is. Wat men precies kan delen, hangt bovendien af van de opzet van het onderzoek, maar het gaat om positieve of negatieve ervaringen rond het onderwerp, of activiteiten die in de instelling of opleiding opgezet zijn ter voorbereiding van de uitrol van beleid met betrekking tot het onderwerp. Dat moet voldoende concreet zijn; bv. bevragingen, analyse, literatuuronderzoek, benchmarking, uitwerking beleidsopties. Een beschrijving van de innovatieve aanpak, de eigen praktijk en de context waarin die werkt, vormt het toegangsticket tot de werkgroep. 

Op basis van de aangeleverde informatie maakt de NVAO een verkennende nota op over het onderwerp van de systeembrede analyse. Aan de hand daarvan kunnen de deelnemers het onderwerp verder concretiseren. Het kader voorziet dat deelnemers na publicatie van de verkennende nota (einde van de zomer) nog kunnen uitstappen of toetreden.

Deelnemende instellingen of opleidingen vaardigen één of meer contactpersonen af die zetelen in de werkgroep die verantwoordelijk is voor deze systeembrede analyse. De leden van de werkgroep engageren zich om een actieve rol op te nemen, aanwezig te zijn op alle bijeenkomsten, tussentijds stukken te lezen en te becommentariëren, te reflecteren en mee te denken. 


Intekenmogelijkheid 
Instellingen of opleidingen kunnen hun interesse voor deelname bekendmaken tegen uiterlijk 18 juni 2021. De aanmelding gebeurt online via onze procedurepagina of per mail via aanvraag@nvao.net en omvat een ondertekend engagement tot deelname vanwege het instellingsbestuur (ook bij deelname vanuit opleidingsniveau). De aanvraag bevat de volgende gegevens en documentatie: 

De aanvraag bevat de volgende gegevens en documentatie: 
 1. Motivatie voor deelname (max. 1 A4);
 2. (Een verwijzing naar) bestaande documentatie (beleid, relevante strategische doelstellingen, rapporten, verslagen, indicatoren…);
 3. Een beknopte samenvatting van de aanwezige expertise of kennis; beschrijving van de eigen praktijk en context;
 4. Doorverwijzingen naar publieke info, publicaties, contactpersonen die intern in de instelling/opleiding met het onderwerp bezig zijn of als externe partner betrokken worden. 

Voor instellingen: 

 1. De naam van de instelling; 
 2. Naam, functie, telefoon en e-mailadres van de contactpersoon die de instelling zal vertegenwoordigen in de werkgroep.

Voor opleidingen:

 1. De naam van de instelling;
 2. De naam van de opleiding;
 3. De eventuele afstudeerrichtingen en betrokken onderwijslocatie(s);
 4. Naam, functie, telefoon en e-mailadres van de contactpersoon die de opleiding zal vertegenwoordigen in de werkgroep.

Inspiratie 
 We zijn in dit stadium op zoek naar alle mogelijke expertise inzake internationalisering in het curriculum die geïnteresseerde deelnemers kunnen delen (los van basiskwaliteit zoals hoger beschreven). Het uiteindelijke onderwerp van de analyse wordt in samenspraak bepaald door de deelnemende instellingen/opleidingen op basis van de expertise die aanwezig is en op basis van de verwachtingen van de deelnemers. 


Meer informatie

Met vragen over de werkwijze kan u terecht bij Pieter Caris

 • p.caris@nvao.net 
 • +32 486 38 55 34

Dagmar Provijn

Met vragen over het onderwerp van deze analyse kan u terecht bij  Dagmar Provijn

 • d.provijn@nvao.net
 • +32 477 51 74 31

Gerelateerde procedures

Systeembrede analyse

#alle instellingen
Systeembrede analyses hebben tot doel goede praktijken te delen binnen de hogeronderwijsgemeenschap. Instellingen leren van elkaar, met name rond thema’s gerelateerd aan onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Alle erkende onderwijsverstrekkers ku...