De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Beoordeling kwaliteitsafspraken

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VSNU, de Vereniging Hogescholen en de studentenorganisaties ISO en LSVb hebben op 9 april 2018 in de sectorakkoorden voor het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs afspraken gemaakt over het vormgeven van de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019 - 2024. De middelen die vrijkomen door de invoering van het studievoorschot worden de komende jaren aan deze afspraken gekoppeld.

De hogescholen en universiteiten benoemen in hun plannen over de kwaliteitsafspraken:

 • hun voornemens in relatie met de zes in de sectorakkoorden overeengekomen thema’s voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit: intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit); meer en betere begeleiding van studenten; studiesucces; onderwijsdifferentiatie; passende en goede onderwijsfaciliteiten en verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit);
 • welke doelen zij met de bestedingen willen realiseren tot en met 2024 en welke voortgang zij in 2021 willen hebben geboekt;
 • de betrokkenheid van interne belanghebbenden bij het opstellen van het plan en het draagvlak bij interne en relevante externe belanghebbenden.

De voornemens en doelen kunnen gelden voor de gehele instelling, maar ook voor bepaalde onderdelen daarvan of voor specifieke groepen studenten. Het plan over de kwaliteitsafspraken kan een nieuw instellingsplan zijn of een addendum op een bestaand instellingsplan.

De NVAO Afdeling Nederland verstrekt uiterlijk 1 april 2020 haar adviezen over de eerste beoordeling van de plannen van de individuele instellingen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die verantwoordelijk is voor de toedeling van de studievoorschotmiddelen. Na de besluitvorming door de minister publiceert de NVAO de adviezen en de adviesrapporten op haar website. De NVAO Afdeling Nederland maakt in 2020 en 2022 tevens een landelijke rapportage van de stand van zaken.

Protocol beoordeling kwaliteitsafspraken

Voor het beoordelen van de plannen over de kwaliteitsafspraken van de individuele hogescholen en universiteiten, de tussentijdse voortgang en de realisatie van de geplande voornemens en doelen heeft de NVAO Afdeling Nederland een protocol ontwikkeld dat nauw aansluit op het reguliere beoordelingskader. Het protocol wordt in mei 2018 in overleg met de betrokken partners afgerond en door de NVAO vastgesteld.

Het protocol beschrijft onder meer drie toetsmomenten:

 1. de beoordeling van het plan over de kwaliteitsafspraken van de instelling in 2019;
 2. de beoordeling van de voortgang in 2022;
 3. de evaluatie van de verwezenlijking van de plannen.

De beoordeling kan als aparte ‘trail’ worden meegenomen in de procedure voor de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), zodat een aparte plancyclus niet nodig is.

Tijdpad 2018-2019

De NVAO Afdeling Nederland neemt contact op met de individuele instellingen:

 • ITK afgerond voor 2019: over het plannen van een aanvullende trail;
 • ITK eind 2018 of in 2019 gepland: over een mogelijke integratie van de planbeoordeling in de ITK;
 • ITK na 2019 gepland: over mogelijke vervroeging van de ITK ten behoeve van integratie van de trail of de uitvoering van een zelfstandige beoordeling in 2019;
 • geen ITK: over het plannen van een zelfstandige beoordeling van het plan over de kwaliteitsafspraken in 2019 of opname in een nog aan te vragen ITK in 2019.

In mei 2018 wordt een eerste informatiebijeenkomst voor de besturen van hogescholen en universiteiten georganiseerd (op uitnodiging).

Panel

Na ontvangst van het plan over de kwaliteitsafspraken benoemt de NVAO Afdelng Nederland het panel dat de beoordeling uitvoert. Wanneer de beoordeling deel uitmaakt van een ITK-proces, beoordeelt het ITK-panel tevens het plan over de kwaliteitsafspraken.

Kaders/documenten

De relevante documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd (het protocol wordt in mei 2018 door de NVAO vastgesteld en hier gepubliceerd).

Aanvraag indienen

 • de NVAO Afdeling Nederland maakt in afstemming met de instelling bindende afspraken over de inleverdatum
 • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
 • + via post 10 exemplaren van het aanvraagdossier

Tarief

Er zijn voor de instellingen geen kosten verbonden aan het beoordelen van de kwaliteitsafspraken.

Meer informatie

NVAO contactpersoon inhoudelijk: René Hageman, Afdelingshoofd Nederland