De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Veelgestelde vragen

Beoordelingskaders

 • Wat is accreditatie van rechtswege?

  Met de start van het bachelor-mastersysteem in Nederland in 2002 zijn alle ruim 3500 bestaande opleidingen in Nederland door de wetgever van rechtswege geaccrediteerd. Zij zijn daarna tot 2010 allemaal voor het eerst een keer door de NVAO geaccrediteerd. In 2011 is in Nederland een tweede accreditatiestelsel ingevoerd.

  In Vlaanderen is het accreditatiestelsel gestart in 2003. Alle bestaande opleidingen zijn toen van rechtswege geaccrediteerd en daarna tot het academiejaar 2012-2013 een eerste keer door de NVAO beoordeeld. In het academiejaar 2013-2014 is het tweede accreditatiestelsel ingevoerd. Dit stelsel is in het academiejaar 2015-2016 aangepast aan de nieuwe wetgeving en kaders van de NVAO.

 • Wanneer moet een opleiding worden geaccrediteerd?

  Een Nederlandse opleiding dient per 1 mei of 1 november bij de NVAO een aanvraag in voor accreditatie. Een beoordeling van een nieuwe opleiding kan op ieder moment worden ingediend. De accreditatietermijn is zes jaar.

  In Vlaanderen is in 2015 een geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg gestart, bestaande uit een instellingsreview, een reviewtrail op de regie van de kwaliteitsborging van de opleidingen en accreditatie voor een welomschreven groep van opleidingen. De opleidingen van de hogescholen en de universiteiten worden tot 2021 vrijgesteld van opleidingsvisitaties en -accreditatie.
  Binnen de hogescholen en de universiteiten is een moratorium op nieuwe opleidingen afgesproken voor de academiejaren 2014-2016. Dit wil zeggen dat geen nieuwe bachelor- of masteropleidingen zullen worden geprogrammeerd. Nieuwe postinitiële opleidingen (bachelor-na-bacheloropleidingen, postgraduaten) en taalvarianten van bestaande opleidingen blijven wel mogelijk.

 • Wie kan accreditatie aanvragen?

  In Nederland beoordeelt de NVAO opleidingen van universiteiten, hogescholen en rechtspersonen voor hoger onderwijs (erkende private instellingen). In Vlaanderen vragen (ambtshalve) geregistreerde instellingen bij de NVAO beoordelingen aan. Private organisaties kunnen door de minister van Onderwijs worden erkend als hogeronderwijsinstelling: in Nederland als 'rechtspersoon voor hoger onderwijs' en in Vlaanderen als 'geregistreerde instelling'. 

 • Hoe kan ik zien of een opleiding is geaccrediteerd?
  1. In de NVAO-databank (zie homepage nvao.net) staan alle door de NVAO geaccrediteerde Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsopleidingen, inclusief besluit en bijbehorend (advies)rapport;
  2. Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) is het officiele register van geaccrediteerde opleidingen binnen het Nederlandse hoger onderwijs;
  3. Het Hogeronderwijsregister (HOR) is het officiele register van geaccrediteerde opleidingen binnen het Vlaamse hoger onderwijs, en bevat tevens nieuwe, (tijdelijk) erkende bachelor- en masteropleidingen;
  4. De website Qrossroads bevat informatie over geaccrediteerde hogeronderwijsopleidingen in Europa.
 • Wat is accreditatie?

  Accreditatie is "het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld".

  De bachelor-masterstructuur (bama) is in 2002 ingevoerd om de opleidingen in het hoger onderwijs in Europa beter met elkaar te kunnen vergelijken. Daarnaast is een accreditatiestelsel ingevoerd om de kwaliteit van het hoger onderwijs te toetsen en te waarborgen. In Nederland en Vlaanderen is accreditatie door de NVAO een voorwaarde voor de bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid; voor het recht van instellingen om erkende diploma's af te geven en in Nederland ook voor het toekennen van studiefinanciering aan studenten.

Hoger onderwijs

 • Wat zijn de verschillen tussen Nederlands en Vlaams hbo en wo?

  Nederlandse bachelor- en masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en Vlaamse professioneel gerichte opleidingen hebben een beroepsgerichte oriëntatie. Nederlandse en Vlaamse universitaire opleidingen leiden op tot een academische oriëntatie in een bepaald vakgebied. Daarnaast kent Vlaanderen het HBO5, beroepsgerichte opleidingen op hoger onderwijsniveau die niet rechtstreeks leiden tot een graad van bachelor of master en in Nederland bestaat de Associate degree, een tweejarig programma op hbo-niveau.

  Een Vlaamse professionele bacheloropleiding neemt 180 ECTS in beslag (drie jaar) en een Nederlandse hbo-bacheloropleiding 240 ECTS (vier jaar). Een Nederlandse hbo-bachelor is gelijk aan een Vlaamse professionele bachelor, ongeacht de studieduur. Een vergelijkbare situatie geldt voor masters: er zijn Nederlandse masters die 60 ECTS bedragen en Vlaamse van 120, en omgekeerd. 

  De NVAO behandelt Nederlandse en Vlaamse bachelor- en masteropleidingen volgens eigen beoordelingskaders en dezelfde internationale standaarden. Nederland en Vlaanderen erkennen elkaars bachelor- en masteropleidingen, zowel binnen de beroepsgerichte oriëntatie als de academische/wetenschappelijke oriëntatie.

 • Mag ik meer titels gebruiken?

  U kunt in Nederland meer titels gebruiken, wanneer dit verschillende titels zijn voor verschillende opleidingen. Voer hierbij of de Nederlandse of de internationale titel(s) en niet een combinatie daarvan. Voor de internationale geldigheid van uw diploma maakt het niet uit of u de Nederlandse of internationale titel voert. Lees meer

  In Vlaanderen zijn de diploma’s en titels decretaal vastgelegd. Alleen diegene aan wie overeenkomstig het structuurdecreet de graad van bachelor, master of doctor (doctor of philosophy met afkorting PhD of dr) is verleend, mag de overeenkomstige titel voeren (bachelor, master of doctor met of zonder nadere specificatie). De titels bachelor, master en doctor zijn beschermd. Lees meer

Accreditatiestelsel NL

 • Wat betekent EC(TS)?

  Bij de start van het bachelor-masterstelsel in 2002 is het European Credit Transfer System studiepuntensysteem (ECTS) ingevoerd. In dit systeem kent een:

  • studiejaar minimaal 60 EC (studiepunten) = 1680 studie-uren;
  • voltijdse vierjarige hbo-bachelor: 240 EC;
  • driejarige wo-bacheloropleiding: 180 EC;
  • tweejarig Associate-degreeprogramma (Ad-programma): 120 EC;
  • masteropleiding: 60 EC;
  • internationale joint degree-opleiding: 90 EC.

  Meer mag, dat is aan de instelling zelf.

 • Wat is het verschil tussen een getuigschrift en een diploma?

  In het voortgezet onderwijs krijgt u een diploma of een getuigschrift. In het hoger onderwijs ontvangt u een getuigschrift en een supplement op het getuigschrift. In het middelbaar beroepsonderwijs krijgt u een diploma. Meer informatie

Vraagbaak Instellingsreview VL

 • Worden de kwaliteitskenmerken apart beoordeeld?

  Nee, deze kwaliteitskenmerken worden als geheel bekeken en vormen vooral een leidraad voor de instellingen zelf om hun regie-pilots vorm te geven.

  Uit de voorbereiding van het stelsel en uit de bespreking in het Vlaams Parlement blijkt wel dat het kwaliteitskenmerk "Informatie over de kwaliteit van de opleiding is publiek toegankelijk" een belangrijke rol zal spelen in de evaluatie van de instellingsreview en de regie-pilots. Transparantie is namelijk erg belangrijk voor het stelsel; als die transparantie verdwijnt, ondermijnt dit mogelijk een positieve evaluatie van het stelsel. De uitkomsten kunnen dus wegen op de voorbereiding van het nieuwe kwaliteitszorgstelsel vanaf 2020. De NVAO beveelt dan ook aan hier specifieke aandacht aan te besteden in de regie-rapportage (bijvoorbeeld over welke informatie gaat het?) en dit element ook te laten beoordelen door de interne en externe stakeholders.

Opleidingsbeoordeling NL

 • Mag een instelling een opleiding overdragen aan een andere instelling?

  Een instelling die een geaccrediteerde opleiding aanbiedt, kan deze overdragen aan een andere erkende instelling (rechtspersoon voor hoger onderwijs). De overdracht is geregeld in de Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs (artikel 3, lid 4). In die procedure heeft de NVAO geen rol.

 • Binnen het hbo krijgen studenten assessments, vaak met twee assessoren (vierogen principe). Is het werken met twee assessoren verplicht?

  Het werken met twee assessoren (het vierogen principe) wordt steeds meer gemeengoed in geval van assessments (bijvoorbeeld criteriumgerichte interviews of gedrag assessments). Het inzetten van twee assessoren komt de zorgvuldigheid van de beoordeling ten goede. De beoordeling is daarmee niet objectief, maar op zijn minst intersubjectief; de assessoren stemmen af (kalibreren) over het oordeel en dat verhoogt de kwaliteit van het oordeel.

  Er rust geen verplichting op het inzetten van twee assessoren, maar bij het aantonen van een kwaliteitsvolle toetsing kiest een opleiding hier vaak voor. Als een opleiding volstaat met één assessor, geeft de opleiding aan waarom de toetsing met één assessor voldoende is geborgd.