Waarderende Aanpak

Omdat de NVAO uitgaat van vertrouwen, legt het een grote verantwoordelijkheid bij de instellingen. Om dat ook te laten terugkomen in de beoordelingsprocedures, werd NVAO’s Waarderende Aanpak ontwikkelt. Zo benadrukt de NVAO dat elke beoordeling in een eigen context plaatsvindt en in een open dialoog dient te gebeuren. Fundamenteel gaat de NVAO hierbij uit dat er kwaliteit is. Dit hoeft dan niet omstandig gemotiveerd. Onvoldoende kwaliteit dient daarentegen wel omstandig gemotiveerd te worden.

NVAO’s Waarderende Aanpak is geen kwaliteitszorgmodel, maar een filosofie, een mindset, een stijl of een ingesteldheid die leidend is voor de methodologie van de procedure en de vormgeving van alle onderdelen. Via NVAO’s Waarderende Aanpak wordt de focus gelegd op ‘wat’ er is en ‘wat’ er kan binnen de geldende context, zonder te focussen op wat er zou moeten zijn of invulling te geven aan het ‘hoe’. Dat laatste behoort tot de autonomie van de instelling of opleiding.

Dialoog, cocreatie en gedeeld inzicht 
De Waarderende Aanpak staat oordeelsvorming niet in de weg, maar gaat uit van een dialoog, van cocreatie, en van gedeeld inzicht. De commissie neemt de context van de instelling of opleiding als uitgangspunt bij haar beoordeling van de kwaliteit. Een open dialoog is een sleutelelement in de procedure. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan wat goed gaat, met een focus op het verankeren en stimuleren van goedlopende processen. Dat neemt niet weg dat de commissie onduidelijkheden of aandachtspunten aan de oppervlakte brengt en kritisch onderzoekt, met als doel te komen tot een gewogen en gedragen oordeel. Vanuit de bovenstaande filosofie volgt dat de instelling of opleiding zelf de beoordelingskaders interpreteert en er nadere invulling aan geeft. 

Steekkaart Waarderende Aanpak
Alle commissieleden worden voorafgaand grondig getraind door de NVAO op het toepassen van de Waarderende Aanpak. De NVAO stelt de commissieleden eveneens een steekkaart ter beschikking over de Waarderende Aanpak.


'Waarderende Aanpak' 

Leer NVAO’s Waarderende Aanpak beter kennen via een workshop of presentatie.