Samenstelling panel

Een visitatiepanel beoordeelt hogescholen, universiteiten en private organisaties (Instellingstoets Kwaliteitszorg; ITK) en bestaande en nieuwe opleidingen van deze organisaties. Panelleden zijn onafhankelijk en deskundig op het desbetreffende vakgebied, het onderwijs, het werkveld, visitatie-aspecten en studentenzaken. Daarnaast beschikt het panel over toetsdeskundigheid (BKE, SKE of ervaring als lid van een examen- of toetscommissie), internationale kennis en ervaring.

De NVAO kan besluiten een herstelperiode op te leggen als zij van mening is dat de onderwijskwaliteit binnen een afzienbare periode kan worden hersteld. Wanneer een beoordeling na een herstelperiode plaatsvindt, maakt opnieuw een studentlid deel uit van het panel. De NVAO-eisen ten aanzien van de samenstelling van een panel zijn een uitwerking van de Standards and Guidelines for Quality Assurance in de Europese Hoger Onderwijsruimte (European Standards and Guidelines, ESG) en geformuleerd in de geest van de eisen die op Europees niveau aan dergelijke panels in het hoger onderwijs worden gesteld. 

Visitatiepanel voor visitatiegroep

De opleidingen van de hogeronderwijsinstellingen die binnen één visitatiegroep vallen, worden door één visitatiepanel beoordeeld (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs). Zo wordt de vergelijkbaarheid van de beoordeling bevorderd. Bij het samenstellen van een panel binnen een visitatiegroep hebben de opleidingen de ruimte om zich op eigen wijze voor te bereiden op de beoordeling door één panel. Voor het beoordelen van de verschillende opleidingen die deel uitmaken van dezelfde visitatiegroep kunnen de deelpanels wisselen van samenstelling, bijvoorbeeld omdat specifieke deskundigheid nodig is, de onafhankelijkheid in het geding is of omdat het wenselijk is de bezoeken te spreiden over meer panelleden. Dergelijke situaties kunnen ook gelden voor de voorzitter. In ieder geval moet er sprake zijn van voldoende continuïteit en personele overlap tussen de verschillende samenstellingen van het panel, ten behoeve van een vergelijkende wijze van beoordelen en consistentie in de oordelen. De NVAO let bij haar beoordeling op de afstemming tussen deelpanels binnen een visitatiegroep. 

Oordeel panel

De NVAO vraagt van het visitatiepanel om op navolgbare wijze te beargumenteren hoe de beoordeling tot stand is gekomen (onderbouwing) - en op welke wijze deze in vergelijkende zin past in het geheel van beoordelingen binnen de visitatiegroep.