Vlaams samenwerkingsakkoord tussen Hobéon en NVAO09/07/2021

De NVAO en Hobéon ondertekenden een samenwerkingsakkoord voor de duur van het huidige kwaliteitszorgstelsel in Vlaanderen (tot 2025). Dit garandeert dat alle door Hobéon uitgevoerde externe beoordelingen in Vlaanderen in overeenstemming zijn met de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

In Vlaanderen kunnen geregistreerde instellingen, de instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening en de erkende faculteiten der protestantse godgeleerdheid, naast de NVAO, ook beroep doen op een extern evaluatieorgaan voor de beoordeling van hun opleidingen. 

Instellingen doen dat om verschillende redenen. Zo willen ze bijvoorbeeld zichzelf benchmarken met vergelijkbare opleidingen in het buitenland, of een specifieke beoordeling leidt tot een domeinspecifiek kwaliteitskeurmerk met internationaal aanzien. Vaak gaat het om opleidingen binnen welbepaalde domeinen zoals gezondheidszorg of management. Op die manier kunnen instellingen ervoor kiezen hun opleidingen te laten beoordelen door evaluatieorganen die qua doelpubliek, methodologie of expertise dichter aansluiten bij de context van de instelling of opleiding.

Indien het evaluatieorgaan niet is opgenomen in het European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), moet het een samenwerkingsakkoord met de NVAO sluiten waarin het garandeert dat de externe beoordelingen in Vlaanderen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Dit impliceert bijvoorbeeld dat zowel een student als een expert met grondige kennis van het hoger onderwijs in Vlaanderen in hun beoordelingscommissies zetelt.

Wouter Duyck, vicevoorzitter NVAO: "Door samenwerkingsakkoorden als deze te sluiten verminderen we de administratieve last voor instellingen die in een bepaald domein een beroep willen doen op evaluatieorganen die zelf niet in EQAR geregistreerd staan." 


Op vraag van Hobéon heeft de NVAO een samenwerkingsakkoord opgesteld en ondertekend. Hobéon organiseerde reeds eerder beoordelingen in Vlaanderen. Na de invoering van het huidige kwaliteitszorgstelsel dienen ze hiervoor echter een nieuw samenwerkingsakkoord met de NVAO af te sluiten. Vorig jaar sloot NVAO eveneens een Vlaams samenwerkingsakkoord met AACSB.

Willem van Raaijen, directeur Hobéon: “Met dit samenwerkingsakkoord kan Hobéon als inhoudelijke externe partij een verbindende rol spelen in de uitwisseling van expertise op het gebied van kwaliteitsborging tussen instellingen van hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Onze eigen aanpak -waarin ontwikkelingsgericht en waarderend auditen centraal staat- sluit dan ook mooi aan bij het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel.”

Alleen als de externe beoordelingen conform dit akkoord worden uitgevoerd, worden de beoordelingsrapporten toelaatbaar geacht voor het aanvragen van accreditatie bij de NVAO.