NVAO steunt voorstel minister Van Engelshoven om instellingsaccreditatie in te voeren bij kwaliteitsborging hoger onderwijs11/02/2021

In een brief aan demissionair minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt de NVAO steun uit voor het voorstel van de minister om het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs verder te ontwikkelen door het eigenaarschap van de universiteiten en hogescholen bij het stelsel te versterken. De NVAO is voorstander van het invoeren van een stelsel van instellingsaccreditatie voor alle erkende instellingen (publiek en privaat) in het hoger onderwijs.

 

Het Nederlandse stelsel van kwaliteitszorg is toe aan een volgende fase. De NVAO meent ook dat de hogeronderwijsinstellingen na de afgelopen vijf beoordelingscycli sinds 1990 en de invoering van het accreditatiestelsel in 2002 in staat gesteld kunnen worden om de eigen opleidingen te beoordelen conform de Europese richtlijnen (European Standards and Guidelines). De NVAO doet in haar brief een aantal voorstellen voor verdere uitwerking. 

NVAO voorzitter Anne Flierman: “Door het invoeren van instellingsaccreditatie - waarbij overigens wel maatwerk afhankelijk van aard en omvang van de instelling nodig is - voor zowel bekostigde als private universiteiten en hogescholen verwachten wij dat de instellingen meer bij het kwaliteitszorgstelsel worden betrokken en zo de kwaliteitscultuur binnen de instelling verder kunnen versterken. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede, is de verwachting. Wanneer de instellingen samen met hun docenten en studenten zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteitsborging van hun opleidingen, ligt de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs daar waar ook daadwerkelijk aan die kwaliteit wordt gewerkt. Meer verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit geeft de instelling de mogelijkheid sneller en meer direct in te kunnen spelen op externe uitdagingen, zoals digitalisering, differentiatie en flexibilisering van hun onderwijsprogramma’s.” 

Uitgangspunt blijft dat de instellingen hun opleidingen zelf periodiek door een externe visitatiecommissie laten beoordelen. Andere zaken dienen nader te worden uitgewerkt, zoals de borging van de kwaliteit van opleidingen tot een beschermd beroep; de positie van instellingen met verschillende ‘dochters’; de organisatie van meer thematische onderzoeken en de mogelijkheden om bij acute problemen te kunnen interveniëren. 

De NVAO kan zich voorstellen dat Nederlandse hogeronderwijsinstellingen die over instellingsaccreditatie beschikken ook de bevoegdheid krijgen om nieuwe opleidingen te starten zonder voorafgaande kwaliteitstoets (toets nieuwe opleiding). Die mogelijkheid moet wel met goede waarborgen worden omkleed, omdat nu nog in circa een kwart van de plannen voor nieuwe opleidingen tekortkomingen worden geconstateerd. 


Brief NVAO aan OCW inzake instellingsaccreditatie

Brief OCW aan Tweede Kamer inzake instellingsaccreditatie