Niet beoordelen trajecten zij-instroom lerarenopleidingen27/05/2020

De NVAO heeft in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld dat op dit moment geen deugdelijke beoordeling kan plaatsvinden van de zij-instroomtrajecten van primair (po)-, voortgezet onderwijs (vo) en mbo (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift).

De NVAO zal daarom de zij-instroom trajecten vo, po en mbo niet meenemen in de komende accreditatie van de pabo’s, academische en tweedegraads lerarenopleidingen. 

Voor alle overige trajecten binnen de lerarenopleidingen die leiden tot een lesbevoegdheid geldt dat deze, conform het geldende Beoordelingskader accreditatiestelsel Hoger Onderwijs, NVAO, september 2018, wel door de NVAO worden beoordeeld. Het beoordelingskader schrijft immers voor dat instellingen de plicht hebben om in de aanvraag van een accreditatie (alsmede in het rapport dat de instelling aanbiedt ter behoud van accreditatie) melding te maken van alle afstudeerrichtingen, specialisaties, varianten, locaties en wettelijke vereisten die aan de betreffende opleiding zijn verbonden. Opleidingstrajecten die niet zijn gemeld, vallen niet onder de accreditatie.

Meer informatie

Irma Franssen