Anneke Luijten benoemd tot lid Dagelijks Bestuur NVAO01/07/2019

Het Comité van Ministers (Nederlandse en Vlaamse ministers bevoegd voor hoger onderwijs) heeft per 1 oktober 2019 op voordracht van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mevrouw dr. A. Luijten-Lub benoemd tot lid van het bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag. Mevrouw Luijten treedt toe tot het Dagelijks Bestuur van de NVAO. Zij volgt daarmee de heer drs. R.P. Zevenbergen op die per september terugtreedt aan het einde van zijn tweede bestuurstermijn.

Anneke Luijten is sinds 2016 stafdirecteur Onderwijs en Onderzoek bij de Hanzehogeschool Groningen. Daarbij is zij ook verantwoordelijk voor HanzePro, opleiden en ontwikkelen van professionals, en geeft zij leiding aan het team van de UNESCO Chair for Futures Literacy. Voordien was zij werkzaam bij de hogeschool Arnhem Nijmegen, de provincie Overijssel en de universiteit Twente. In 2007 promoveerde zij bij het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) op een internationaal vergelijkend onderzoek naar internationalisering van hoger onderwijsbeleid. 

NVAO-voorzitter Anne Flierman: ‘Het is verheugend dat Anneke Luijten ons bestuur komt versterken. Het is van groot belang dat in ons bestuur leden zitting nemen die zowel afkomstig zijn uit het wetenschappelijke veld als uit het hoger beroepsonderwijs en ik ben blij dat voor Nederland nu een jong talentvol vrouwelijk bestuurslid in ons Dagelijks Bestuur wordt benoemd. De kwaliteitsontwikkeling in het hoger onderwijs vraagt om een diverse blik, vooral gericht op de toekomst van het hoger onderwijs. Anneke Luijten komt rechtstreeks uit de praktijk van het hoger onderwijs, en heeft een duidelijke visie op de komende ontwikkelingen in ons veld. Er ontstaan nieuwe vormen van onderwijs en universiteiten en hogescholen verrichten grote inspanningen om de kwaliteit van hun opleidingen op een hoger plan te brengen. De NVAO wil hen op dit punt met het kwaliteitszorgstelsel en de vernieuwing daarvan van harte stimuleren en Anneke Luijten kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.' 


De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is in 2005 als onafhankelijk en binationaal accreditatieorgaan opgericht bij Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen en borgt in beide regio's de kwaliteit van het hoger onderwijs. De Nederlandse en Vlaamse bestuursleden van de NVAO worden voor een periode van vier jaar benoemd door het Comité van Ministers. Zij zijn deskundig op het gebied van het hoger onderwijs, de beroepspraktijk van het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek of op het gebied van kwaliteitszorg. Het Algemeen Bestuur richt zich op het strategisch beleid van de organisatie. De dagelijkse leiding is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur en voor Nederland tevens aan de directeur Afdeling Nederland van de NVAO.