Nieuw accreditatiekader

Met ingang van 1 april 2024 hanteert de NVAO het nieuwe accreditatiekader (kader). Dit kader bevat de standaarden en beslisregels voor de beoordeling en accreditatie van nieuwe en bestaande opleidingen in het hoger onderwijs, de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) en de verzwaarde toets nieuwe opleiding. Die laatste beoordeling maakt deel uit van de procedure waarmee organisaties erkenning kunnen aanvragen als rechtspersoon voor hoger onderwijs. Het kader bevat ook de criteria voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs en de regels voor de indeling van opleidingen in het visitatierooster.

Het nieuwe kader stelt geen nieuwe eisen voor het behalen van een accreditatie. De vernieuwing heeft als doel het kader eenvoudiger te maken. Voor opleidingen in instellingen met en zonder ITK gelden nu dezelfde standaarden voor de beoogde en gerealiseerde leerresultaten, de onderwijsleeromgeving en de toetsing. Voor opleidingen van een instelling zonder erkenning ITK moeten bij de beoordeling twee extra standaarden en een aantal aanvullende aspecten worden meegenomen. Deze aspecten waren eerder in het uitgebreide kader opgenomen.

Uitvoeringsregels

Een andere doelstelling voor de vernieuwing van het kader is om het langer mee te laten gaan. Om dat te bereiken beperkt het kader zich tot standaarden en beslisregels. De regels voor de uitvoering van beoordelingen zijn alleen op hoofdlijnen beschreven. De uitwerking van deze regels is bijeengebracht in een apart document: de Uitvoeringsregels accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland. Hierin is ook een groot aantal bestaande protocollen en richtlijnen opgenomen die de NVAO hanteert. 

Overgangsregeling

De voorbereiding van beoordelingen begint meestal vroeg. Daarom biedt de NVAO instellingen ruim de tijd om de aanpassingen in de regels in deze voorbereiding te verwerken. Voor de overgang naar het nieuwe kader gelden de volgende termijnen: 

  • Voor de (verzwaarde) toets nieuwe opleiding kunnen instellingen nog tot 1 januari 2025 dossiers indienen op basis van het bestaande kader (januari 2019);
  • Voor de beoordeling van bestaande opleidingen in een visitatiegroep of unieke opleidingen met een inleverdatum van 1 mei of 1 november 2024 kunnen panels nog gebruik maken van het bestaande kader. Daarna moet het nieuwe kader worden gebruikt. 

De overgangsregeling licht verder toe hoe de overgang naar het nieuwe kader in zijn werk gaat. 

Op dit moment werkt de NVAO aan de Engelse vertaling van het beoordelingskader. Deze is spoedig beschikbaar.