Bezwaarprocedure Nederland

In Nederland kan een instellingsbestuur bezwaar aantekenen tegen een definitief besluit van de NVAO. Op deze procedure is van toepassing de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling bezwaarschriftenprocedure Awb NVAO. Tegen de beslissing op bezwaar van de NVAO staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

BEZWAAR en BEROEP

Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift door een belanghebbende bij de NVAO. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken. In het kader van de behandeling van het bezwaar vindt in beginsel een hoorzitting plaats. 

De NVAO beslist binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift. De beslissing op bezwaar kan voor ten hoogste zes weken worden verdaagd. Hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan. 

De NVAO heeft een adviescommissie voor de bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht ingesteld. Op de bezwaarschriftenprocedure is van toepassing de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling bezwaarschriftenprocedure Awb NVAO. 

Tegen een beslissing op bezwaar van de NVAO staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken. Hangende de bezwaar- en/of beroepsprocedure kan aan de bevoegde bestuursrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.