De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Panels Nederland

Op deze pagina vindt u informatie over visitatiepanels en de samenstelling daarvan. Vragen? Zie de 'Q&A Panelsamenstellingen' aan de rechterkant van deze pagina of u kunt contact opnemen met de NVAO.

Het accreditatiestelsel in Nederland omvat visitaties op basis van peer review. Het stelsel doet daarbij een beroep op de (specifieke en onafhankelijke) deskundigheid van de leden van de panels. Een panellid moet gezaghebbend zijn en zo ook worden ervaren door de opleidingen. Zo kan een peer gesprek over de onderwijskwaliteit worden gevoerd.

De NVAO stelt niet de panels samen bij de accreditatie van bestaande opleidingen: dat is de verantwoordelijkheid van de instellingen (die dit kunnen doen in samenwerking met een evaluatieorganisatie). De uiteindelijke samenstelling van het panel wordt wel goedgekeurd door de NVAO (zie verder 'Samenstelling visitatiepanel'). Bij het beoordelen van nieuwe opleidingen via de toets nieuwe opleiding (tno) stelt de NVAO zelf het panel samen.

Samenstelling visitatiepanel

Een visitatiepanel beoordeelt bestaande en nieuwe opleidingen van universiteiten en hogescholen. De leden van dit panel zijn onafhankelijk en deskundig op het desbetreffende vakgebied, het onderwijs, het werkveld, visitatie-aspecten en studentenzaken. Daarnaast beschikt het panel over toetsdeskundigheid (BKE, SKE of ervaring als lid van een examen- of toetscommissie), internationale kennis en ervaring (zie 'Verantwoordingsformulier panelsamenstelling Nederland' aan de rechterzijde van deze pagina). Wanneer een beoordeling na een herstelperiode plaatsvindt maakt opnieuw een studentlid deel uit van het panel.

De NVAO-eisen ten aanzien van de samenstelling van een panel zijn een uitwerking van de Standards and Guidelines for Quality Assurance in de Europese Hoger Onderwijsruimte (European Standards and Guidelines, ESG) en geformuleerd in de geest van de eisen die op Europees niveau aan dergelijke panels in het hoger onderwijs worden gesteld.

Visitatiepanel voor visitatiegroep

De opleidingen van de hogeronderwijsinstellingen die binnen één visitatiegroep vallen, worden door één visitatiepanel beoordeeld (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs). Zo wordt de vergelijkbaarheid van de beoordeling bevorderd.

Bij het samenstellen van een panel binnen een visitatiegroep hebben de opleidingen de ruimte om zich op eigen wijze voor te bereiden op de beoordeling door één panel. 

Voor het beoordelen van de verschillende opleidingen die deel uitmaken van dezelfde visitatiegroep kunnen de deelpanels wisselen van samenstelling, bijvoorbeeld omdat specifieke deskundigheid nodig is, de onafhankelijkheid in het geding is of omdat het wenselijk is de bezoeken te spreiden over meer panelleden. Dergelijke situaties kunnen ook gelden voor de voorzitter. In ieder geval moet er sprake zijn van voldoende continuïteit en personele overlap tussen de verschillende samenstellingen van het panel, ten behoeve van een vergelijkende wijze van beoordelen en consistentie in de oordelen. De NVAO let bij haar beoordeling op de afstemming tussen deelpanels binnen een visitatiegroep.

Oordeel panel

De NVAO vraagt van het visitatiepanel om op navolgbare wijze te beargumenteren hoe de beoordeling tot stand is gekomen (onderbouwing) - en op welke wijze deze in vergelijkende zin past in het geheel van beoordelingen binnen de visitatiegroep.

Secretaris en voorzitter

Het panel wordt bijgestaan door een door de NVAO getrainde secretaris. Deze maakt geen deel uit van het panel. Ook de voorzitter van het panel is getraind aan de hand van het NVAO-profiel voor de voorzitter.

Samenwerkingsovereenkomsten

De NVAO sluit samenwerkingsovereenkomsten met internationale branche- en/of beroepsorganisaties om waar mogelijk visitatie- en accreditatieprocedures samen te voegen.

Termijn

De aanvraag voor het beoordelen van een voorstel voor een panelsamenstelling vindt plaats drie maanden voorafgaand aan het eerste bezoek van het panel.

De NVAO beoordeelt een aanvraag met een voorstel voor een panelsamenstelling in principe binnen één (1) maand. De NVAO kan om nadere informatie vragen en zo nodig verzoeken om aanpassingen te doen in de panelsamenstelling.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd, waaronder het 'Verantwoordingsformulier deskundigheden en onafhankelijkheid beoordelingspanel' (word).

Tarief

Er zijn geen kosten verbonden aan het beoordelen van een voorstel voor een panelsamenstelling.

Aanvraag indienen

  • er worden alleen complete aanvragen in behandeling genomen.
  • per visitatiegroep kunt u één aanvraag indienen (wanneer de panelsamenstelling voor alle opleidingen in de visitatiegroep vastligt). Bij de aanvraag voegt u (als penvoerende instelling) het ingevulde verantwoordingsformulier, de onafhankelijkheids-formulieren en de recente cv’s van de betrokken panelleden toe.
  • via webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Maya de Waal, beleidsmedewerker en coördinator panelsamenstellingen Afdeling Nederland