Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Nederlands kwalificatieraamwerk hoger onderwijs

English: NQF The Netherlands

 

In de nationale kwalificatieraamwerken worden de graden en diploma’s beschreven die binnen het hoger onderwijs in dat land kunnen worden behaald. Om de nationale raamwerken onderling te kunnen vergelijken, is het Europese kwalificatieraamwerk voor de Europese hogeronderwijsruimte opgesteld

 

Het Nederlandse kwalificatieraamwerk hoger onderwijs is compatibel verklaard met het overkoepelende Europese kwalificatieraamwerk. De certificering van het Nederlandse kwalificatieraamwerk is in 2009 gepubliceerd op de Bologna- en ENIC-NARIC-website. Nederland behoorde  tot de eerste zes landen die dit traject hebben afgerond.

 

De hogeronderwijskwalificaties voor Nederland bestaan evenals het Europese raamwerk uit drie niveaus, te weten bachelorprogramma's, masterprogramma's en doctorates. De kwalificaties en de daaruit voortvloeiende aantoonbare onderwijsresultaten zijn afgestemd op de al bekende Dublin Descriptoren (Dublin Descriptors), die per cyclus de onderwijsresultaten in termen van kennis, vaardigheden en bekwaamheden beschrijven en waarmee de vergelijkbaarheid van het hogeronderwijssysteem nationaal en internationaal wordt vergroot. 

 

Vragen en/of informatie: Nationaal Coördinatiepunt NQFNederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs (English) (geautoriseerd door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Samenvatting Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs (geautoriseerd door NVAO)

Stated Agreement (geautoriseerd door NVAO)
Brief verificatiecommissie (geautoriseerd door verificatiecommissie)
Rapport verificatiecommissie (geautoriseerd door verificatiecommissie)
Terms of Reference verificatiecommissie (geautoriseerd door  NVAO)
Brief minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (geautoriseerd door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Brochure OCW Naar transparanter hoger onderwijs