De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

toets nieuwe opleiding

Toets nieuwe opleiding onder voorwaarden

Nederlands

Bij een besluit onder voorwaarden stelt de NVAO vast onder welke voorwaarden en binnen welke termijn een instelling of opleiding aan die voorwaarden moet hebben voldaan en een nieuwe aanvraag moet hebben ingediend. De accreditatietermijn geldt dan voor een periode van maximaal twee jaar. 

Onderstaand overzicht is dynamisch en wordt bij wijzigingen geactualiseerd.

Onder voorwaarden tot:

 1. 28-08-2018: Toegepaste Psychologie, hbo-ba, Stichting Hogeschool Scheidegger (voorheen NHA)
 2. 24-09-2018: Accountancy, wo-ma, Universiteit van de Nederlandse Antillen
 3. 24-09-2018: Accountancy and Controlling, wo-ma, Universiteit van de Nederlandse Antillen
 4. 24-09-2018: Business and Economics, wo-ma, Universiteit van de Nederlandse Antillen
 5. 29-11-2018: Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen, wo-ma, Radboud Universiteit Nijmegen
 6. 31-12-2018: Management, ad, Avans Hogeschool
 7. 31-12-2018: Management, ad, HZ University of Applied Sciences
 8. 18-12-2018: HBO-ICT, hbo-ba, Christelijke Hogeschool Ede
 9. 18-12-2018: Sociaal Werk, ad, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 10. 28-12-2018: Voedingsmiddelentechnologie, ad, Hogeschool Van Hall Larenstein
 11. 31-12-2018: Logistiek en Economie, ad, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 12. 30-01-2019: Engineering, ad, Fontys Hogescholen
 13. 29-03-2019: Strategy and Leadership, hbo-ma, AOG TSM Business School
 14. 31-03-2019: Health and Social Work, ad, Avans Hogeschool
 15. 31-03-2019: Health and Social Work, ad, HZ University of Applied Sciences
 16. 30-05-2019: Urban Studies, wo-ba, Universiteit Leiden
 17. 30-07-2019: Master Leadership in Education, hbo-ma, Christelijke Hogeschool Windesheim
 18. 30-07-2019: Metropolitan Analysis, Design and Engineering (joint degree), wo-ma, Technische Universiteit Delft/Wageningen University
 19. 30-10-2019: Societal Resilience (research), wo-ma, Vrije Universiteit Amsterdam
 20. 27-12-2019: Manuele Therapie, hbo-ma, Breederode Hogeschool
 21. 28-12-2019: Systeeemspecialist Automotive, ad, Hanzehogeschool Groningen
 22. 01-01-2020: Community Development, hbo-ma, Hogeschool Utrecht
 23. 30-01-2020: Pedagogisch Educatief Professional, ad, Saxion Hogeschool
 24. 29-04-2020: Speltherapie, hbo-ma, Christelijke Hogeschool Ede
 25. 29-04-2020: Toegepast Filosoof, hbo-ba, Hogeschool voor Toegepaste Filosofie
 26. 30-05-2020: Biobased Sciences, wo-ma, Wageningen University
Stelsel
Nederlands

Toets nieuwe opleiding Nederland

Nederlands

Hogeronderwijsinstellingen kunnen nieuwe associate-degreeprogramma's, bachelor- en masteropleidingen opleidingen door de NVAO laten accrediteren ('toets nieuwe opleiding').

Tegelijk kunnen zij bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) een macrodoelmatigheidsbesluit aanvragen (geldt niet voor private opleidingen en postinitiële niet-bekostigde masters van bekostigde hogescholen of universiteiten en (kandidaat-)rechtspersonen voor hoger onderwijs). Het risico van een negatief doelmatigheidsadvies terwijl het NVAO-traject loopt (met de bijbehorende kosten) blijft aanwezig. 

De NVAO toetst bij de beoordeling van een nieuwe hbo-opleiding of de door het instellingsbestuur gehanteerde graad voldoende zicht biedt op de inhoud van de opleiding en aansluit bij de gebruikelijke titulatuur (WHW, artikel 5a.2, lid 2a, b).

Welk beoordelingskader gebruiken

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 (Kader 2016) is binnen de huidige wetgeving geoptimaliseerd en geldt sinds 1 januari 2017 (zie Kaders/documenten).
Na inwerkingtreding van de Wet accreditatie op maat per 1 februari 2019 en de accordering van het concept-Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2018 (Kader 2018) wordt het Kader 2018 van kracht. Er geldt een overgangsregeling.

Erkenning private instelling

Private organisaties die voor het eerst een hogeronderwijsopleiding willen verzorgen, moeten eerst door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs. Daarna kunnen zij erkende bachelor- en mastergraden verstrekken en rechtstreeks opleidingen ter accreditatie aanbieden bij de NVAO.

Samenstelling panel

Na ontvangst van het volledige dossier (inclusief bijlagen) stelt de NVAO het visitatiepanel samen dat de toets nieuwe opleiding uitvoert en benoemt dit panel. De te beoordelen opleiding kan beargumenteerd bezwaren aandragen tegen de samenstelling van het visitatiepanel. Het panel wordt ondersteund door een door de NVAO getrainde secretaris en begeleid door een NVAO-procescoördinator. De secretaris en procescoördinator zijn onafhankelijk van de desbetreffende instelling/opleiding en maken geen deel uit van het panel. Bij het samenstellen van visitatiecommissies wordt een voorzitter ingezet die een NVAO-training heeft gevolgd.

Bij een aanvullende toets na drie jaar - wanneer de toets nieuwe opleiding (tno) positief was van een instelling zonder instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) - kan de instelling zonder tussenkomst van een evaluatiebureau met een ingevuld formulier een voorstel voor de samenstelling van het panel bij de NVAO indienen (zie 'Aanvraag indienen').

Termijn

De accreditatietermijn voor een nieuwe opleiding duurt maximaal zes jaar. De NVAO kan besluiten tot het verlenen van een toets nieuwe opleiding voor beperkte duur van maximaal twee jaar ("onder voorwaarden"). 

De NVAO behandelt de toets nieuwe opleiding normaal binnen maximaal zes maanden (na ontvangst van het volledige dossier, inclusief bijlagen). Wanneer de toets nieuwe opleiding positief is, kan het instellingsbestuur de opleiding in het CROHO laten registreren. Na ontvangst van het ontwerpbesluit van de NVAO kan de instelling bezwaar aantekenen (zie onder) of bij een negatief oordeel de aanvraag intrekken. In het laatste geval kan de instelling na verbetering een hernieuwde aanvraag indienen.

Kaders/documenten

Accreditatie vindt plaats via een 'beperkte' of 'uitgebreide toets nieuwe opleiding' en voor de procedure tot 'rechtspersoon voor hoger onderwijs' via een 'verzwaarde uitgebreide toets nieuwe opleiding'. Wanneer de instelling de instellingstoets kwaliteitszorg heeft behaald, worden nieuwe opleidingen beoordeeld via de 'beperkte' toets (geldt niet voor kandidaat-rechtspersonen voor hoger onderwijs).

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd. Het kader 2016 wordt binnenkort vervangen door het kader 2018, ter voorbereiding op de invoering van de Wet accreditatie op maat per 01-02-2019. Voor vragen kunt u mailen naar kader2018@nvao.net

Aanvraag indienen

 • naast het aanvragen van de 'toets nieuwe opleiding' (ook bij het verzelfstandigen van een afstudeerrichting) bij de NVAO is het aanvragen van een macrodoelmatigheidstoets nodig bij het CDHO. De NVAO adviseert de minister over de kwaliteit van de nieuw te starten opleiding en het CDHO over de macrodoelmatigheid. De minister neemt een besluit aan de hand van beide adviezen;
 • bij de aanvraag van al lopende opleidingen of afstudeerrichtingen (postinitieel of anderszins) de feitelijke - gerealiseerde - kwaliteit van de opleiding onderbouwen;
 • bij de aanvraag gemotiveerd aangeven welk domein voor de nieuwe opleiding geschikt wordt geacht*;
 • bij aanvraag graag de “administratieve gegevens” van de nieuwe opleiding aanleveren (zie rechterzijde pagina);
 • bij aanvullende toets na drie jaar ingevuld formulier panelsamenstelling meesturen;
 • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb);
 • + via post 7 exemplaren van het aanvraagdossier.

*Het CROHO kent een aantal onderdelen beschreven in het Uitvoeringsbesluit WHW (UWHW): EconomieGedrag en maatschappij GezondheidszorgLandbouwNatuurOnderwijs, met subonderdelen: Masteropleidingen en voortgezette opleidingen tot leraar voortgezet onderwijs in algemene vakken; Lerarenopleidingen op het gebied van de kunst / Recht / Sectoroverstijgend, met subonderdelen: Onderwijs; Landbouw - Natuurlijke omgeving; Natuur; Techniek; Gezondheidszorg / Taal en cultuur, met subonderdelen: Opleidingen op het gebied van de kunst; Masteropleidingen op het gebied van de bouwkunst / Techniek.

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief van de NVAO voor een toets nieuwe opleiding 18.200 euro. Het tarief voor een toets nieuwe opleiding inclusief het bijzonder kenmerk "kleinschalig en intensief onderwijs" bedraagt 20.800 euro. Het separaat beoordelen van dit bijzondere kenmerk kost 18.200 euro. 

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Informatie

Via e-mail

Bezwaarprocedure 
Wetgeving

Stelsel
Nederlands

Toets nieuwe opleiding

Nederlands

Vlaanderen voert een geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg, bestaande uit een instellingsreview, een reviewtrail op de regie van de kwaliteitsborging van de opleidingen en accreditatie voor een welomschreven groep van opleidingen. In dit stelsel worden opleidingen die als nieuw erkend dienen te worden nog steeds extern beoordeeld en geaccrediteerd.

Binnen de hogescholen en de universiteiten is een moratorium op nieuwe opleidingen afgesproken voor de academiejaren 2014-2016. Dit wil zeggen dat geen nieuwe bachelor- of masteropleidingen zullen worden geprogrammeerd. Dit moratorium is opgenomen in het voorstel van onderwijsdecreet XXV dat in parlementaire behandeling is. Nieuwe postinitiële opleidingen (bachelor-na-bachelor- en master-na-masteropleidingen) en nieuwe taalvarianten van bestaande opleidingen blijven mogelijk.

Het stelsel krijgt na afronding van de instellingsreviews een grondige evaluatie en dit bepaalt in 2018 de opzet van het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs vanaf 2020.

Procedure

De NVAO behandelt de toets nieuwe opleiding binnen een ordetermijn van vier maanden. Na ontvangst van het ontwerp van toetsingsrapport van de NVAO kan de instelling bezwaar formuleren (zie onder) of bij een negatief toetsingsrapport de aanvraag intrekken. In het laatste geval kan de instelling een hernieuwde aanvraag indienen binnen zestig kalenderdagen nadat het negatief toetsingsrapport is ontvangen, met behoud van het positieve besluit doelmatigheid.

Na een positief NVAO-besluit en na erkenning door de Vlaamse regering wordt de nieuwe opleiding opgenomen in het Hogeronderwijsregister (HOR) en kan ze van start gaan.

Termijn

De nieuwe opleiding wordt geacht geaccrediteerd te zijn tot en met het einde van het tweede academiejaar volgend op het einde van het academiejaar waarin voor de eerste maal de voor de nieuwe opleiding bepaalde studieomvang geheel doorlopen werd (= studieduur + 2 jaar).

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

Een aanvraag wordt ingediend overeenkomstig de vormvereisten zoals bepaald in het reglement vormvereisten (zie blok gerelateerde zaken).

 • binnen 15 kalenderdagen na ontvangst positief besluit macrodoelmatigheid van Commissie Hoger Onderwijs
 • hernieuwde aanvraag binnen 60 kalenderdagen na ontvangst negatief toetsingsrapport met behoud positief besluit macrodoelmatigheid
 • via e-mailadres aanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
 • + via post 7 exemplaren van het aanvraagdossier

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen nadat betaling heeft plaatsgevonden. De NVAO kan u een betalingsverzoek sturen (graag aangeven bij uw aanvraag). U kunt het verschuldigde bedrag, met vermelding van de naam, graad en kwalificatie van de nieuwe opleiding, overschrijven naar:
Bank: KBC Bank
Rekeningnummer: 733-0292973-63
IBAN: BE40 7330 2929 7363
BIC: KREDBEBB
Rekeninghouder: NVAO, Parkstraat 28, 2514 JK Den Haag, Nederland

Tarief

Alle tarieven vindt u op de tariefpagina. Er zijn geen kosten verbonden aan het toetsen van een bijzonder kwaliteitskenmerk als onderdeel van de reguliere beoordeling. Het separaat beoordelen van een bijzonder kwaliteitskenmerk is kostendekkend.

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. Indien de NVAO de aanvraag niet ontvankelijk verklaart, wordt het bedrag teruggestort. Wanneer bij een toets nieuwe opleiding de instelling de aanvraag (tijdelijk) terugtrekt, wordt een gedeelte van het bedrag teruggestort, voor zover de commissie van deskundigen nog geen werkzaamheden heeft verricht. Bij herindiening is het tarief opnieuw verschuldigd.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Dagmar Provijn, beleidsmedewerker Afdeling Vlaanderen

Bezwaarprocedure
Wetgeving

Stelsel
Vlaams
Abonneren op RSS - toets nieuwe opleiding