De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

bijzonder kenmerk

Kleinschalig en intensief onderwijs

Nederlands

Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs kunnen voor opleidingen - of programma’s daarbinnen -  van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toestemming krijgen voor selectie en collegegeldverhoging als deze voldoen aan de criteria voor het bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en intensief onderwijs’ (BKKI).

Het gaat hier om opleidingen of programma’s met kleinschalig en intensief onderwijs die zijn gericht op een bovengemiddeld onderwijsrendement en waarbij de activiteiten binnen en buiten het curriculum met elkaar zijn verbonden. De criteria hiervoor zijn opgenomen in een aanvulling op het beoordelngskader 2016.

Moment van beoordeling

Beoordeling van het bijzonder kenmerk is mogelijk:

 • bij bestaande opleidingen: de NVAO geeft er de voorkeur aan het bijzonder kenmerk te laten beoordelen in de context van een inhoudelijke beoordeling bij de visitatie door een panel van vakdeskundigen. In het panel dient dan specifieke expertise ten aanzien van kleinschalig en intensief onderwijs aanwezig te zijn die berust op betrokkenheid bij eerdere beoordelingen van aanvragen voor het bijzonder kenmerk of op specifieke training door de NVAO. De instelling vermeldt en onderbouwt dit in de aanvraag voor de panelsamenstelling.
 • bij nieuwe opleidingen: instellingen kunnen het bijzonder kenmerk ook aanvragen in het kader van de toets nieuwe opleiding. Daarbij wordt in het beoordelingspanel op vergelijkbare wijze als bij bestaande opleidingen passende expertise ten aanzien van kleinschalig en intensief onderwijs opgenomen.
 • op overige momenten: instellingen kunnen buiten de context van de visitatie van een bestaande of nieuwe opleiding het bijzonder kenmerk voor opleidingen aanvragen. De NVAO benoemt in dat geval een panel van deskundigen dat een advies uitbrengt. De aanvraag bestaat uit een beknopt dossier waarin alle standaarden van het kader worden beschreven. In principe maakt een locatiebezoek deel uit van het onderzoek door het panel.

Toetsing aan de praktijk

De eerste toekenning van het bijzonder kenmerk vindt plaats op basis van een ‘plantoets’. Zes jaar na het verkrijgen van de toestemming door de minister laat de instelling een ‘toetsing aan de praktijk’ uitvoeren, waarin de NVAO vaststelt in hoeverre de ambities ten aanzien van kleinschalig en intensief onderwijs zijn bereikt. De toetsing aan de praktijk kan ook eerder plaatsvinden als de instelling meent dat er voldoende gerealiseerd resultaat is.

Bij de praktijktoets gelden de criteria waarop de toekenning van het bijzonder kenmerk is gebaseerd (zie Kaders/documenten). Voor opleidingen of programma’s die het bijzonder kenmerk hebben verkregen op basis van het eerdere beoordelingskader 2011 heeft de NVAO een richtlijn opgesteld voor de aanvraag en beoordeling van de praktijktoets (zie Kaders/documenten).

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd. 

Aanvraag indienen

De procedures voor het aanvragen van een bijzonder kenmerk Kleinschalig onderwijs of de praktijktoets zijn beschreven in de Nadere uitwerking Criteria bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en intensief onderwijs’ (zie Kaders/documenten). Sinds 15 april 2018 worden de aanvragen hierop gebaseerd. 

Van belang zijn de volgende punten:

beoordeling bij visitatie van een bestaande opleiding:

 • opname van expertise in het panel;
 • expliciet vermelden in de aanvraag panelgoedkeuring en de accreditatieaanvraag;
 • in de aanvraag aangeven dat de instelling beoogt toestemming te verkrijgen van de minister van OCW voor selectie en collegegeldverhoging.

beoordeling bij een toets nieuwe opleiding:

 • expliciet vermelden in de aanvraag voor de toets nieuwe opleiding;
 • in de aanvraag aangeven dat de instelling beoogt toestemming te verkrijgen van de minister van OCW voor selectie en collegegeldverhoging.

verlenging van de toekenning van het bijzonder kenmerk in volgende accreditaties:

 • opname expertise in het panel;
 • expliciet vermelden van de verlenging in de accreditatieaanvraag.

toetsing aan de praktijk:

 • uiterlijk zes jaar na de toestemming door de minister voor selectie en collegegeldverhoging;
 • expliciet vermelden van de aanvraag voor praktijktoets en verlenging van de toekenning van het bijzonder kenmerk in de aanvraag panelgoedkeuring en de accreditatieaanvraag;
 • opname van expertise in het panel.

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief voor het laten beoordelen door de NVAO van een aanvraag voor het bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en intensief onderwijs’ buiten een toets nieuwe opleiding 18.200 euro. Het tarief voor een toets nieuwe opleiding inclusief het bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en intensief onderwijs’ bedraagt 20.800 euro. 

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Meer informatie

NVAO contactpersonen: Thomas de Bruijn, Irma Franssen, beleidsmedewerkers Afdeling Nederland

Overzicht

Overzicht van de door de NVAO toegekende bijzondere kenmerken

Stelsel
Nederlands

Duurzaam hoger onderwijs

Nederlands

Nederlandse opleidingen kunnen het bijzonder kenmerk "duurzaam hoger onderwijs" op twee manieren aanvragen:

 1. op basis van een beoordeling die de NVAO Nadere uitwerking Bijzondere kenmerken volgt;
 2. op basis van een keurmerk, zoals het AISHE instrument voor Duurzaam Hoger Onderwijs met ten minste drie sterren.

De geldigheidsduur van het keurmerk en die van het bijzonder kenmerk kunnen uit elkaar lopen, maar worden per eerstvolgende accreditatie gelijk getrokken.

De beoordeling en eventuele toekenning van het bijzonder kenmerk duurzaam hoger onderwijs vindt bij voorkeur plaats tijdens de reguliere accreditatieprocedure of via een zelfstandig instrument zoals het Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE).

De NVAO beschouwt een procedure waarin gebruik is gemaakt van het AISHE beoordelingskader equivalent aan de NVAO-procedure voor het toekennen van een bijzonder kenmerk. Een opleiding is vrij om al dan niet AISHE of een ander instrument te benutten.

Bij het verlengen van de geldigheidsduur van het bijzondere kenmerk in combinatie met de reguliere opleidingsbeoordeling controleren de panels/evaluatiebureaus de geldigheidsdatum en het aantal sterren van het keurmerk. Bij een geldig certificaat op ten minste het niveau van drie sterren kan de beoordeling worden overgenomen. Uitgangspunt is dat de eisen voor handhaving van het keurmerk scherper zijn dan die voor het bijzonder kenmerk en dat het (andere) evaluatiebureau kan volstaan met de check op niveau en geldigheid.

Kaders/documenten

Zie AISHE. Andere belangrijke documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen het bijzonder kenmerk duurzaam hoger onderwijs aanvragen bij de instellingstoets kwaliteitszorg en/of de opleidingsbeoordeling. Het kenmerk wordt bij voorkeur beoordeeld als onderdeel van het reguliere accreditatieproces.

Tarief

In 2018 zijn geen kosten verbonden aan het toetsen van een bijzonder kenmerk als onderdeel van de reguliere beoordeling. Het tarief van de NVAO voor het separaat beoordelen van een bijzonder kenmerk bedraagt 800 euro. Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. 

Overzicht

Overzicht van de door de NVAO toegekende bijzondere kenmerken

Stelsel
Nederlands

Ondernemen

Nederlands

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen en -opleidingen kunnen hun inzet op het gebied van ondernemen laten erkennen door het bijzonder kenmerk ondernemen.

Nieuw beoordelingskader

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 is binnen de huidige wetgeving geoptimaliseerd en geldt sinds 1 januari 2017 (zie Kaders/documenten). 

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden in het kader rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen het bijzonder kenmerk ondernemen aanvragen bij de instellingstoets kwaliteitszorg en/of de opleidingsbeoordeling

Tarief

In 2018 zijn geen kosten verbonden aan het toetsen van een bijzonder kenmerk als onderdeel van de reguliere beoordeling. Het tarief van de NVAO voor het separaat beoordelen van een bijzonder kenmerk bedraagt 800 euro. Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. 

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Lineke van Bruggen, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Overzicht

Overzicht van de door de NVAO toegekende bijzondere kenmerken

Stelsel
Nederlands

Internationalisering

Nederlands

Opleidingen kunnen hun inzet op het gebied van internationalisering laten erkennen door middel van het "bijzonder kwaliteitskenmerk internationalisering".

Europees Certificate for Quality in Internationalisation

De NVAO hanteert sinds 2016 voor het bijzonder kenmerk internationalisering de 'ECA Frameworks for the Assessment of Quality in Internationalisation' (zie Kaders/documenten).

Na een positief NVAO besluit over toekenning van het bijzonder kenmerk internationalisering kan het Europese Certificate for Quality in Internationalisation (CeQulnt) bij het European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA) worden aangevraagd. 

Internationalisation Platform

Alle uitgereikte Certificates for Quality in Internationalisation en geïdentificeerde Good Practices in Internationalisation worden gepubliceerd op het ECA’s Internationalisation Platform. Het GPIP-platform van de NVAO is in dit Europese platform opgegaan.

Kaders/documenten

Zie ECA-documenten. Andere belangrijke documenten worden in het kader rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

 • Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen het bijzonder kenmerk internationalisering aanvragen bij de instellingstoets kwaliteitszorg en/of de opleidingsbeoordeling;
 • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb).

Tarief

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag van een bijzonder kenmerk internationalisering bij de NVAO. De kosten voor de aanvraag van een Certificate for Quality in Internationalisation bij ECA bedragen 800 euro voor een opleiding en 2.000 euro voor een instelling. Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. 

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Lineke van Bruggen, beleidsmedewerker Afdeling Nederland
Aanvragen ECA Certificate for Quality in Internationalisation: secretariat@ecahe.eu

Overzicht

Overzicht van de door de NVAO toegekende bijzonder kenmerken

Stelsel
Nederlands
Abonneren op RSS - bijzonder kenmerk