De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

bijzonder kenmerk

Kleinschalig en intensief onderwijs

Nederlands

Nederlandse instellingen kunnen voor opleidingen - of programma’s daarbinnen - onder bepaalde voorwaarden studenten selecteren en in combinatie daarmee een hoger collegegeld vragen dan het wettelijk collegegeld. Het betreft opleidingen of programma’s met kleinschalig en intensief onderwijs.

De looptijd van het bijzonder kenmerk is gekoppeld aan de accreditatietermijn van de opleiding waaraan het kenmerk is toegekend. Zes jaar na de toestemming door de minister wordt een "toetsing aan de praktijk" uitgevoerd, waarin wordt vastgesteld in hoeverre de ambities zijn bereikt. Voor bestaande opleidingen kan een dergelijk onderzoek sneller worden uitgevoerd of kan bij de beoordeling al worden vastgesteld dat er voldoende gerealiseerd resultaat is en de praktijktoets niet behoeft te worden uitgevoerd.

Bestaande opleidingen

De NVAO adviseert de toets te laten samenvallen met een beoordeling voor een accreditatie. Dan vindt de toetsing plaats in de context van een inhoudelijke beoordeling, door een panel van vakdeskundigen. Voor behoud van het kenmerk bij de accreditatieaanvraag moet in het rapport de beoordeling van het bijzonder kenmerk zijn opgenomen. In het panel dient specifieke expertise ten aanzien van kleinschalig en intensief onderwijs aanwezig te zijn (graag vermelden en onderbouwen in de aanvraag voor de panelsamenstelling). De NVAO geeft hierbij de voorkeur aan deelname aan het panel van een lid van de beoordelingscommissies die voor de NVAO aanvragen voor het kenmerk heeft beoordeeld. 

Nieuwe opleidingen

Instellingen kunnen in het kader van de toets nieuwe opleiding een aanvraag voor het bijzonder kenmerk doen. Ook hierbij zal in het beoordelingspanel op vergelijkbare wijze als bij bestaande opleidingen passende expertise ten aanzien van kleinschalig en intensief onderwijs worden opgenomen.

Overige aanvragen

De NVAO organiseert jaarlijks een beoordelingsronde. Hiervoor kunnen de aanvragen uiterlijk 1 maart worden ingediend. De NVAO benoemt een panel van deskundigen dat een advies uitbrengt. De aanvraag bestaat uit een beknopt dossier (maximaal 15 pagina’s exclusief bijlagen) waarin alle standaarden van het kader worden beschreven. In principe maakt een kort locatiebezoek deel uit van het onderzoek door de commissie.

Kaders/documenten

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 is binnen de huidige wetgeving geoptimaliseerd en geldt sinds 1 januari 2017 (zie Kaders/documenten). Er is tevens een overgangsregeling ingesteld.

Aanvraag indienen

De instelling vraagt het bijzonder kenmerk aan bij de NVAO die een beoordeling laat uitvoeren. Bij positief resultaat kent de NVAO het bijzonder kenmerk toe en adviseert zij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de opleiding formeel toestemming te geven voor het selecteren van studenten en in combinatie daarmee het vaststellen van een (tot maximaal vijf maal) hoger wettelijk collegegeld. Na toestemming van de minister kan de opleiding studenten selecteren en een hoger collegegeld vragen. 

De instelling dient in de begeleidende brief bij de aanvraag expliciet te vermelden dat zij toestemming van de minister vraagt voor het selecteren van studenten in combinatie met het heffen van een verhoogd wettelijk collegegeld.

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief voor het beoordelen van het bijzondere kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs 18.000. Het tarief voor een toets nieuwe opleiding inclusief het bijzonder kenmerk "kleinschalig en intensief onderwijs" bedraagt 20.550 euro. 

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Thomas de Bruijn, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Overzicht

Overzicht van de door de NVAO toegekende bijzondere kenmerken

Stelsel
Nederlands

Duurzaam hoger onderwijs

Nederlands

Nederlandse opleidingen kunnen het bijzonder kenmerk "duurzaam hoger onderwijs" op twee manieren aanvragen:

  1. op basis van een beoordeling die de NVAO Nadere uitwerking Bijzondere kenmerken volgt;
  2. op basis van een keurmerk, zoals het AISHE instrument voor Duurzaam Hoger Onderwijs met ten minste drie sterren.

De geldigheidsduur van het keurmerk en die van het bijzonder kenmerk kunnen uit elkaar lopen, maar worden per eerstvolgende accreditatie gelijk getrokken.

De beoordeling en eventuele toekenning van het bijzonder kenmerk duurzaam hoger onderwijs vindt bij voorkeur plaats tijdens de reguliere accreditatieprocedure of via een zelfstandig instrument zoals het Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE).

De NVAO beschouwt een procedure waarin gebruik is gemaakt van het AISHE beoordelingskader equivalent aan de NVAO-procedure voor het toekennen van een bijzonder kenmerk. Een opleiding is vrij om al dan niet AISHE of een ander instrument te benutten.

Bij het verlengen van de geldigheidsduur van het bijzondere kenmerk in combinatie met de reguliere opleidingsbeoordeling controleren de panels/evaluatiebureaus de geldigheidsdatum en het aantal sterren van het keurmerk. Bij een geldig certificaat op ten minste het niveau van drie sterren kan de beoordeling worden overgenomen. Uitgangspunt is dat de eisen voor handhaving van het keurmerk scherper zijn dan die voor het bijzonder kenmerk en dat het (andere) evaluatiebureau kan volstaan met de check op niveau en geldigheid.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden in het kader rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen het bijzonder kenmerk duurzaam hoger onderwijs aanvragen bij de instellingstoets kwaliteitszorg en/of de opleidingsbeoordeling. Het kenmerk wordt bij voorkeur beoordeeld als onderdeel van het reguliere accreditatieproces.

Tarief

In 2018 zijn geen kosten verbonden aan het toetsen van een bijzonder kenmerk als onderdeel van de reguliere beoordeling. Het tarief van de NVAO voor het separaat beoordelen van een bijzonder kenmerk bedraagt 800 euro. Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. 

Overzicht

Overzicht van de door de NVAO toegekende bijzondere kenmerken

Stelsel
Nederlands

Ondernemen

Nederlands

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen en -opleidingen kunnen hun inzet op het gebied van ondernemen laten erkennen door het bijzonder kenmerk ondernemen.

Nieuw beoordelingskader

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 is binnen de huidige wetgeving geoptimaliseerd en geldt sinds 1 januari 2017 (zie Kaders/documenten). Er is tevens een overgangsregeling ingesteld.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden in het kader rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen het bijzonder kenmerk ondernemen aanvragen bij de instellingstoets kwaliteitszorg en/of de opleidingsbeoordeling

Tarief

In 2018 zijn geen kosten verbonden aan het toetsen van een bijzonder kenmerk als onderdeel van de reguliere beoordeling. Het tarief van de NVAO voor het separaat beoordelen van een bijzonder kenmerk bedraagt 800 euro. Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. 

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Lineke van Bruggen, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Overzicht

Overzicht van de door de NVAO toegekende bijzondere kenmerken

Stelsel
Nederlands

Internationalisering

Nederlands

Opleidingen kunnen hun inzet op het gebied van internationalisering laten erkennen door middel van het "bijzonder kwaliteitskenmerk internationalisering".

Europees Certificate for Quality in Internationalisation

De NVAO hanteert sinds 2016 voor het bijzonder kenmerk internationalisering de 'ECA Frameworks for the Assessment of Quality in Internationalisation' (zie Kaders/documenten).

Na een positief NVAO besluit over toekenning van het bijzonder kenmerk internationalisering kan het Europese Certificate for Quality in Internationalisation (CeQulnt) bij het European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA) worden aangevraagd. 

Internationalisation Platform

Alle uitgereikte Certificates for Quality in Internationalisation en geïdentificeerde Good Practices in Internationalisation worden gepubliceerd op het ECA’s Internationalisation Platform. Het GPIP-platform van de NVAO is in dit Europese platform opgegaan.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden in het kader rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

  • Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen het bijzonder kenmerk internationalisering aanvragen bij de instellingstoets kwaliteitszorg en/of de opleidingsbeoordeling;
  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb).

Tarief

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag van een bijzonder kenmerk internationalisering bij de NVAO. De kosten voor de aanvraag van een Certificate for Quality in Internationalisation bij ECA bedragen 800 euro voor een opleiding en 2.000 euro voor een instelling. Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. 

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Lineke van Bruggen, beleidsmedewerker Afdeling Nederland
Aanvragen ECA Certificate for Quality in Internationalisation: secretariat@ecahe.eu

Overzicht

Overzicht van de door de NVAO toegekende bijzonder kenmerken

Stelsel
Nederlands
Abonneren op RSS - bijzonder kenmerk