De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlands

Wat is nieuw in het kader 2016?

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 (kader 2016) past in de voorstellen 'Accreditatie op maat' van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het verder ontwikkelen van het Nederlandse accreditatiestelsel via spoor 1) optimalisering huidig accreditatiestelsel - bestaande uit 1a) vernieuwd accreditatiekader en 1b) wetsvoorstel 'Accreditatie op maat' - en spoor 2) de pilot instellingsaccreditatie. Voor spoor 1a) heeft de NVAO bekeken of binnen de huidige wetgeving het begrip  'vertrouwen' in het beoordelingskader meer een plek kon krijgen.

Het kader 2016:

 • gaat uit van de visie en doelstellingen van de instelling of opleiding
 • heeft een open opzet
 • met grotendeels gelijke standaarden als het kader 2014
 • is eenduidiger (minder verschillende kaders, handleidingen en protocollen)
 • biedt vrijheid voor inrichting van het zelfevaluatierapport en locatiebezoek
 • beperkt de beoordelingslast (maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande documentatie)
 • versterkt de positie van studenten (studentenhoofdstuk)
 • bij bestaande opleidingen de zelfevaluatie niet meer aan criteria gebonden
 • scheidt de verantwoordings- en verbeterfunctie door het locatiebezoek te splitsen in twee delen
 • ligt de keuze voor de aan te leveren of ter inzage aanwezige documenten in eerste instantie bij de opleiding of instelling
 • biedt de mogelijkheid om als sector, voorafgaand aan het accreditatieproces met de NVAO te spreken over de visitatiegroep, het kader, de inhoudelijke thematiek en om werkafspraken te maken, zodat accreditatieproces soepel kan verlopen


Tevens zijn zaken samengevoegd (bijvoorbeeld één kader voor verschillende opleidingsbeoordelingen); toegevoegd (bijvoorbeeld het criterium student-centred conform de European Standard and Guidelines) én verwijderd (zoals de overlap tussen instellingstoets en de beperkte opleidingsbeoordeling en financiële voorzieningen bij nieuwe opleidingen).

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
kader 2016

Wat is de betekenis van de tweede ITK?

Het huidige stelsel bevat geen aparte status voor instellingen met of zonder een positief besluit voor de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). Wel kan een instelling met een ITK een beperkte opleidingsbeoordeling (BOB) aanvragen. De (wijze van) onderbouwing van de past performance ligt bij de instelling. Hier ontwerpt de NVAO geen aparte indicatoren voor.

Een positieve instellingstoets geeft aan dat de kwaliteitszorg met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs binnen de instelling (interne kwaliteitszorg) afdoende is gewaarborgd. Het daaruit volgende beperkte karakter van de opleidingsbeoordeling (BOB) betekent dat de NVAO het visitatierapport op een terughoudender manier toetst dan bij de uitgebreide opleidingsbeoordeling (UOB).

Wanneer een instelling niet beschikt over een positief ITK-besluit behandelt de NVAO de opleidingen via de UOB, maar op basis van hetzelfde vertrouwen. Elke opleiding wordt op die basis individueel getoetst. Daarbij evalueert de NVAO de kwaliteit van het rapport en proces enerzijds en de navolgbaarheid van de onderbouwing van de basiskwaliteit anderzijds.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
kader 2016

Hoe verhouden de verantwoordelijkheden van de instelling zich met die van het panel?

Beide partijen hebben een verantwoordelijkheid om tot goede oordeelsvorming te komen. Het accreditatieproces wordt gevormd door het samenspel tussen het panel en de instelling. De instelling is eigenaar van het proces en neemt het panel mee in haar gedachtegang. Degelijke oordeelvorming is een gezamenlijk belang. Indien het nodig is om tot een navolgbaar oordeel te komen, kan het panel extra informatie opvragen. De vorm daarvan is vrij. Het kader is leidend voor de oordeelsvorming. De NVAO investeert erin dat panels en instellingen het kader goed begrijpen en kunnen toepassen.

Zowel de verantwoordings- als de verbeterfunctie komen tijdens het visitatieproces geïntegreerd aan bod. De instelling kan zelf beslissen over de wijze van rapporteren over de verbeteringen. De informatie is publiek en dus ook voor de NVAO toegankelijk.

 

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
kader 2016

Wat verstaat de NVAO onder consistentie?

Voor de NVAO betekent consistentie dat in gelijke gevallen gelijk wordt gehandeld. Consistentie in de oordelen is de verantwoordelijkheid van de panels en de NVAO. De NVAO probeert de consistentie te versterken door onder meer trainingen aan te bieden, goed te informeren en streng toe te zien op de deskundigheidseisen voor panels.  

Door te werken met visitatiegroepen zien de panels meerdere soortgelijke opleidingen. Dat komt het referentiekader van panels ten goede. De panels kunnen zo op een vergelijkende manier oordelen. De NVAO vertrouwt op de inhoudelijke deskundigheid van de peers wanneer zij de oordeelsvorming van de panels ontvangt. Indien de argumentatie in het rapport niet navolgbaar is, zal de NVAO nadere vragen stellen.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen

Welke overgangsregeling geldt voor het kader 2016?

De NVAO wil de verbeteringen, die tot stand zijn gekomen na overleg met de onderwijsinstellingen en studenten, zo spoedig mogelijk invoeren. Omdat de voorbereidingen voor een visitatie tijd vergen en in veel gevallen al ruim een jaar voorafgaande aan het bezoek starten, is een overgangsregeling nodig voor het gebruik van het kader 2016. De volgende overgangsregeling is van toepassing:

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)
Alle aanvragen voor de tweede ronde ITK volgen het kader 2016 (uitzondering mogelijk voor die instellingen die in 2017 worden bezocht).

Accreditatie bestaande opleiding(en)
Voor visitatiegroepen met inleverdatum 1 mei 2018 geldt het kader 2016 (uitgezonderd de bij de NVAO bekende visitatiegroepen die al aantoonbaar vergevorderd zijn in het proces).

N.B. Voor visitatiegroepen die al gebruik willen maken van de optimalisatie van het beoordelingsproces, bestaat de mogelijkheid eerder met het kader 2016 te werken.

Toets nieuwe opleiding
Alle aanvragen ingediend vanaf 1 mei 2018 volgen het kader 2016.

N.B. Voor opleidingen die al eerder gebruik willen maken van de optimalisatie van het beoordelingsproces, bestaat de mogelijkheid eerder met het kader 2016 te werken.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen

Sinds wanneer geldt het actuele beoordelingskader?

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 ('kader 2016') geldt sinds 1 januari 2017 (Staatscourant, 69458, 20 december 2016). Tevens is een overgangsregeling ingesteld.

Het kader 2016 beschrijft de procedures voor de beoordeling van de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) en de beperkte/uitgebreide opleidingsbeoordeling (hbo/wo, associate degree, nieuwe opleiding). Voor wat betreft relevante overige procedures worden aparte uitwerkingen ontwikkeld die zoveel mogelijk worden samengevoegd.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
kader 2016

Op welke manier komt de reviewcommissie tot een oordeel?

De waarderende aanpak veronderstelt dat de commissie en de instelling elkaar als partners ervaren in het reviewproces (=dialoog tussen instelling en commissie over de bevindingen). De instellingsreview is een moment van reflectie voor de instelling om stil te staan bij de implementatie van het onderwijsbeleid, de monitoring daarvan en de verbeteracties die daaruit voortvloeien. De commissie vertrekt vanuit de context van de instelling en fungeert als klankbord. Dit leidt ertoe dat de uitkomst van de review in dialoog tot stand komt: de instelling en de commissie gaan in gesprek over de bevindingen en komen gezamenlijk tot een conclusie.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
IR

Krijgt het hbo nieuwe titels?

Tot 2013 werden de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ uitsluitend toegelaten bij wetenschappelijke opleidingen. Sinds 1 januari 2014 (Wet kwaliteit in verscheidenheid)  hebben bepaalde hbo-opleidingen de mogelijkheid om met het oog op internationale herkenbaarheid de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ te gebruiken. De invoering hiervan gebeurt geleidelijk en niet met terugwerkende kracht. 

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Studenten
Trefwoorden
titeltitulatuur

Zijn de titels beschermd?

In de wet is vastgelegd welke graad (titel) en welke toevoeging aan de graad zijn verbonden aan het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een opleiding (WHW, artikel 7.10a).

Het onbevoegd afgeven van bachelor- en mastergraden en doctoraten door instellingen en het onbevoegd voeren van wettelijk beschermde graden of titels door personen is strafbaar (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek WHW, artikelen 15.5 en 15.6; Wetboek van Strafrecht, artikel 435 onder 3o). Daarnaast is de Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs aangenomen om misleiding van studenten en werkgevers tegen te gaan.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Studenten
Trefwoorden
titeltitulatuur

Hoe weet ik wat de kwaliteit van een opleiding is?

Alle opleidingen aangeboden door de erkende instellingen worden beoordeeld op hun kwaliteit. In dit kwaliteitszorgstelsel zijn de opleidingen en instellingen zelf betrokken, de evaluatieorganen die met onafhankelijke commissies van deskundigen (panels) de daadwerkelijke visitaties uitvoeren en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die op basis van de visitatierapporten van de panels wel of niet de accreditatie verstrekt. Hoewel de kwaliteit van het hoger onderwijs dus de verantwoordelijkheid is van de opleiding en de instelling zelf, is het uiteindelijk de NVAO die als onafhankelijke instantie de kwaliteit van de opleidingen waarborgt.

De NVAO publiceert per opleiding en instelling haar besluiten en de visitatierapporten op haar website (databank homepage).

Nederlands
Categorie
Algemeen
Doelgroep
Overig

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands