De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlands

Welke overgangsregeling geldt voor het kader 2016?

De NVAO wil de verbeteringen, die tot stand zijn gekomen na overleg met de onderwijsinstellingen en studenten, zo spoedig mogelijk invoeren. Omdat de voorbereidingen voor een visitatie tijd vergen en in veel gevallen al ruim een jaar voorafgaande aan het bezoek starten, is een overgangsregeling nodig voor het gebruik van het kader 2016. De volgende overgangsregeling is van toepassing:

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)
Alle aanvragen voor de tweede ronde ITK volgen het kader 2016 (uitzondering mogelijk voor die instellingen die in 2017 worden bezocht).

Accreditatie bestaande opleiding(en)
Voor visitatiegroepen met inleverdatum 1 mei 2018 geldt het kader 2016 (uitgezonderd de bij de NVAO bekende visitatiegroepen die al aantoonbaar vergevorderd zijn in het proces).

N.B. Voor visitatiegroepen die al gebruik willen maken van de optimalisatie van het beoordelingsproces, bestaat de mogelijkheid eerder met het kader 2016 te werken.

Toets nieuwe opleiding
Alle aanvragen ingediend vanaf 1 mei 2018 volgen het kader 2016.

N.B. Voor opleidingen die al eerder gebruik willen maken van de optimalisatie van het beoordelingsproces, bestaat de mogelijkheid eerder met het kader 2016 te werken.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen

Sinds wanneer geldt het actuele beoordelingskader?

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 ('kader 2016') geldt sinds 1 januari 2017 (Staatscourant, 69458, 20 december 2016). Tevens is een overgangsregeling ingesteld.

Het kader 2016 beschrijft de procedures voor de beoordeling van de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) en de beperkte/uitgebreide opleidingsbeoordeling (hbo/wo, associate degree, nieuwe opleiding). Voor wat betreft relevante overige procedures worden aparte uitwerkingen ontwikkeld die zoveel mogelijk worden samengevoegd.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
kader 2016

Op welke manier komt de reviewcommissie tot een oordeel?

De waarderende aanpak veronderstelt dat de commissie en de instelling elkaar als partners ervaren in het reviewproces (=dialoog tussen instelling en commissie over de bevindingen). De instellingsreview is een moment van reflectie voor de instelling om stil te staan bij de implementatie van het onderwijsbeleid, de monitoring daarvan en de verbeteracties die daaruit voortvloeien. De commissie vertrekt vanuit de context van de instelling en fungeert als klankbord. Dit leidt ertoe dat de uitkomst van de review in dialoog tot stand komt: de instelling en de commissie gaan in gesprek over de bevindingen en komen gezamenlijk tot een conclusie.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
IR

Krijgt het hbo nieuwe titels?

Tot 2013 werden de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ uitsluitend toegelaten bij wetenschappelijke opleidingen. Sinds 1 januari 2014 (Wet kwaliteit in verscheidenheid)  hebben bepaalde hbo-opleidingen de mogelijkheid om met het oog op internationale herkenbaarheid de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ te gebruiken. De invoering hiervan gebeurt geleidelijk en niet met terugwerkende kracht. 

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Studenten
Trefwoorden
titeltitulatuur

Zijn de titels beschermd?

In de wet is vastgelegd welke graad (titel) en welke toevoeging aan de graad zijn verbonden aan het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een opleiding (WHW, artikel 7.10a).

Het onbevoegd afgeven van bachelor- en mastergraden en doctoraten door instellingen en het onbevoegd voeren van wettelijk beschermde graden of titels door personen is strafbaar (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek WHW, artikelen 15.5 en 15.6; Wetboek van Strafrecht, artikel 435 onder 3o). Daarnaast is de Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs aangenomen om misleiding van studenten en werkgevers tegen te gaan.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Studenten
Trefwoorden
titeltitulatuur

Hoe weet ik wat de kwaliteit van een opleiding is?

Alle opleidingen aangeboden door de erkende instellingen worden beoordeeld op hun kwaliteit. In dit kwaliteitszorgstelsel zijn de opleidingen en instellingen zelf betrokken, de evaluatieorganen die met onafhankelijke commissies van deskundigen (panels) de daadwerkelijke visitaties uitvoeren en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die op basis van de visitatierapporten van de panels wel of niet de accreditatie verstrekt. Hoewel de kwaliteit van het hoger onderwijs dus de verantwoordelijkheid is van de opleiding en de instelling zelf, is het uiteindelijk de NVAO die als onafhankelijke instantie de kwaliteit van de opleidingen waarborgt.

De NVAO publiceert per opleiding en instelling haar besluiten en de visitatierapporten op haar website (databank homepage).

Nederlands
Categorie
Algemeen
Doelgroep
Overig

Wat is kwaliteitszorg

Accreditatie maakt deel uit van de kwaliteitszorgsysteem van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Kwaliteitszorg is het proces dat het vertrouwen van de belanghebbenden (stakeholders) bevestigt dat het onderwijs (input, proces en resultaten) de verwachtingen inlost of aan de minimumvereisten voldoet. Accreditatie vormt dan als externe kwaliteitsborging de - positieve - afsluiting van de interne kwaliteitszorg door de opleiding of instelling.

In het hoger onderwijs wil kwaliteitszorg een bijdrage leveren aan de constante verbetering van de kwaliteit van het onderwijs; het verantwoording afleggen aan de maatschappij voor het gebruik van publieke middelen en informatie verstrekken aan studenten en ouders over de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Nederlands
Categorie
Algemeen
Doelgroep
Overig

Wat doet de NVAO?

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is als onafhankelijk accreditatieorgaan bij Verdrag opgericht tussen Nederland en Vlaanderen en borgt sinds 2005 als publieke binationale instelling in beide regio's de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Dit doet de NVAO door accreditatie te verlenen aan opleidingen van universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen en de interne kwaliteitsborging van deze instellingen periodiek te beoordelen. De taken van de NVAO zijn in wetgeving vastgelegd.

Nederlands
Categorie
Algemeen
Doelgroep
Overig
Trefwoorden
nvao

Mag ik meer titels gebruiken?

U kunt in Nederland meer titels gebruiken, wanneer dit verschillende titels zijn voor verschillende opleidingen. Voer hierbij of de Nederlandse of de internationale titel(s) en niet een combinatie daarvan. Voor de internationale geldigheid van uw diploma maakt het niet uit of u de Nederlandse of internationale titel voert. 

Nederlands
Doelgroep
Studenten
Trefwoorden
titelstitulatuur

Werkwijze bij samenstelling visitatiepanels vernieuwd

De werkwijze rond panelsamenstellingen is per 1 mei 2017 vernieuwd.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands