De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlands

Kunt u mijn diploma accrediteren?

De NVAO heeft geen taak op het gebied van het erkennen en waarderen van Nederlandse, Vlaamse en internationale diploma's. Voor informatie kunt u met onderstaande organisaties contact opnemen, Nederland: Informatiecentrum Diplomawaardering en Vlaanderen: National Academic Recognition Information Centre Flanders (NARIC Vlaanderen).

Voor Nederlandse diploma's van voor 2005 adviseert de NVAO u contact op te nemen met de instelling waar de opleiding is gevolgd (of met de rechtsopvolger) om een uitspraak te krijgen met welk huidig hoger onderwijsdiploma het getuigschrift of diploma overeenkomt. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: burgervragen@minocw.nl

Nederlands
Categorie
Algemeen
Doelgroep
Studenten

Verantwoorden versus verbeteren

Het beoordelingskader 2016 scheidt de functies van verantwoording en verbetering tijdens het locatiebezoek (bij bestaande opleidingen). Het visitatierapport maakt duidelijk welke bevindingen hebben geleid tot de toegekende oordelen en vormt de basis voor een accreditatiebesluit. Aanbevelingen tot verbetering zijn opgenomen in het rapport. De instelling publiceert daarnaast binnen een redelijke termijn na het accreditatiebesluit van de NVAO de conclusies die zijn verbonden aan het ontwikkelgesprek met het panel.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
kader 2016

Wanneer is de NVAO terughoudend met aanvullende acties?

De NVAO bekijkt ieder visitatierapport kritisch en rekent erop dat de argumentatie in het rapport navolgbaar is. Wanneer dat het geval is, behoeft de NVAO geen aanvullende acties te ondernemen (vragen stellen, uitnodigen voor een gesprek, nadere informatie opvragen e.d.).

De NVAO beoogt de kwaliteit van het rapport te versterken door duidelijke voorwaarden te schetsen, helder te zijn over de eisen en door training te geven aan secretarissen. Tijdens deze contacten kan de NVAO in algemene zin informatie geven over haar bevindingen tijdens het besluitvormingsproces. Zo ontstaat een continue verbeterpatroon

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen

Wat betekent 'uitgaan van vertrouwen'?

De NVAO gaat uit van vertrouwen en maakt onafhankelijk van de instelling dezelfde afwegingen in de behandeling op individueel opleidingsniveau. Van groeiend of afnemend vertrouwen is geen sprake. De NVAO behandelt de instellingen niet anders. Elke opleiding wordt, vanuit vertrouwen, individueel getoetst. Daarbij evalueert de NVAO enerzijds de kwaliteit van het rapport en het proces en anderzijds de navolgbaarheid van de onderbouwing van de basiskwaliteit.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen

Verschil kader 2014 en kader 2016: visitatierapport

Voor het visitatierapport dat naar de NVAO wordt gestuurd, verandert niets met de invoering van het nieuwe beoordelingskader (kader 2016). De eis blijft dat de oordelen herleidbaar tot de standaarden en navolgbaar moeten zijn.

De NVAO publiceert de visitatierapporten van alle geaccrediteerde opleidingen via haar website, maar houdt geen ranking bij van de kwaliteit van rapporten

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Trefwoorden
kader 2016

Hoe vrij is de opleiding/instelling?

Het kader is leidend voor de oordeelsvorming en de standaarden blijven gelijk. De NVAO stimuleert dat panels en instellingen het kader goed begrijpen en kunnen toepassen. De NVAO blijft strak op de inhoud, maar geeft vrijheid in de vorm. Vormvrijheid is daarbij geen doel, maar een middel om de eigenheid van de opleiding weer te geven. De instelling neemt het panel mee in de organische ontwikkeling binnen de opleiding en laat zien dat de reflectieve cyclus van de opleiding werkt waarbij alle standaarden worden meegenomen.

De visitatie is, binnen de krijtlijnen van het kader, vormvrij. Het kader schetst de bandbreedte. De vrijheid zit in het inrichten van het locatiebezoek, de samenstelling van het programma tijdens het bezoek en de kritische reflectie. Het doel daarbij is fitness for purpose. De eigenheid van de opleiding en instelling moet worden meegenomen en begrepen door het panel. Wat belangrijk is, is dat de opleiding of instelling laat zien hoe je met elkaar aan kwaliteit werkt. Het panel moet wel akkoord gaan met de voorstellen van de instelling – zij moeten gezamenlijk besluiten dat de voorstellen geschikt zijn om tot gedegen en navolgbare oordelen te komen.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
kader 2016

Verschil kader 2014 en kader 2016: panelsamenstelling

Panelsamenstelling

 • alle panelleden krijgen een training/briefing over de desbetreffende beoordeling;
 • criterium onafhankelijkheid panel beknopter (en scherper) geformuleerd: geen directe, of indirecte banden die leiden tot een conflict of interest;
 • ITK toegevoegd: expertise met betrekking tot effectiviteit van kwaliteitszorgsystemen, maatschappelijk veld, werkveld, deskundigheid specifieke aspecten (zijn detailpunten).

 

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
kader 2016

Verschil kader 2014 en kader 2016: opleidingsbeoordeling

Opleidingsbeoordeling

 • één kader voor de verschillende opleidingsbeoordelingen (wo, hbo, ad/bestaand, nieuw);
 • locatiebezoek: minder is vastgelegd - initiatief voor inrichting van het programma ligt nu bij de instelling;
 • scheiding van verantwoorden en verbeteren in uitvoering beoordeling: eerste deel van de beoordeling voor accreditatie + tweede deel is een ontwikkelgesprek tussen opleiding en panel (incl. tweedeling adviesrapport voor NVAO besluitvorming en conclusies ontwikkelgesprek );
 • kwaliteit docententeam in plaats van kwaliteit personeel.


Wat is toegevoegd?

 • verwijzing naar de ESG en aandacht voor student-centred learning;
 • uitgebreide beoordeling:
 • aansluiting bij onderwijsvisie en profiel instelling (S1,4);
 • expliciete en breed gedragen kwaliteitszorg in plaats van periodieke opleidingsevaluatie (meer op het handelen zelf, dichter bij stakeholders, immers breed gedragen);
 • de opleiding publiceert accurate, betrouwbare en voor de doelgroepen goed toegankelijke informatie over de kwaliteit van de opleiding.


Wat staat er niet meer in?

 • niet meer geëxpliciteerd dat het panel bepaalt welk ‘palet van eindprestaties’ als eindwerken van de opleiding worden beoordeeld. De opleiding bepaalt dit nu;
 • documenten ter inzage: nu naar inzicht van de opleiding, niet meer uitgeschreven welke dit moeten zijn;
 • beperkte opleidingsbeoordeling TNO: standaard afstudeergarantie en financiële voorzieningen verwijderd.

 

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
kader 2016

Verschil kader 2014 en kader 2016: lastenverlichting

Lastenverlichting

 • binnen het beoordelingskader is het aantal soorten beoordelingen teruggebracht van 7 naar 2 (instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) en opleidingsbeoordeling). Overlap kader ITK en beperkte beoordeling weggenomen;
 • veel ruimte om beoordeling af te stemmen op eigen doelstellingen en interne kwaliteitszorg:
  - zelfevaluatie vormvrij;
  - mogelijkheid om gebruik te maken van bestaande documenten;
  - instelling is ‘in de lead’ voor wat betreft materiaal ter inzage tijdens locatiebezoeken (naar eigen inzicht).
  - panels zijn terughoudend in het opvragen van aanvullende informatie;
  - opleidingsbeoordeling: mogelijkheid om als sector in gesprek te gaan met NVAO over inrichting proces.
 • rol en betrokkenheid studenten/ medezeggenschap vergroot:
  - eigen hoofdstuk studenten/OC (bij bestaande opleidingen);
  - zelfevaluatie voorgelegd aan medezeggenschap;
  - herstel: advies/beoordeling OC van het herstelplan;
  - ITK: bij de verschillende standaarden staat expliciet de rol en betrokkenheid van de stakeholders beschreven.


Om de vermindering in lastendruk te versterken, zal de NVAO heldere randvoorwaarden verstrekken door meer informatie te verstrekken. Ook worden regelmatig informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Door onzekerheden weg te nemen, kunnen processen sneller en gemakkelijker worden doorlopen en zullen minder vragen tijdens de accreditatieprocedure zelf beoeven te worden gesteld. Dit versnelt de besluitvorming. Daarnaast werkt de NVAO samen met andere (internationale) accreditatieorganisaties om tot gezamenlijke accreditatieprocedures te komen.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
kader 2016

Verschil kader 2014 en kader 2016: ITK

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)

 • standaarden ITK zijn actiever geformuleerd en dichter bij het onderwijs zelf: in plaats van accent op monitoren en aansturen van kwaliteit onderwijs ligt het accent nu op het actueel en passend houden van de onderwijsvisie, verwezenlijking onderwijsvisie en duurzame kwaliteitsontwikkeling. Voorbeeld standaard 3: van managementinformatiesysteem dat geaggregeerde informatie oplevert naar het organiseren van effectieve feedback met reflectie en medezeggenschap in alle lagen van de instelling;
 • de aparte standaard organisatiestructuur is ondergebracht in de overige standaarden, daardoor is één standaard vervallen;
 • bij instellingen die beschikken over een ITK wordt past performance betrokken bij de beoordeling in het kader van het verlengen van de geldigheidsduur ITK;
 • betrokkenheid van de relevante stakeholders (medewerkers, studenten, beroepenveld) nu geëxpliciteerd in alle standaarden.


Wat is toegevoegd:

 • expliciete verwijzing naar de European Standard and Guidelines (ESG) en aandacht voor student-centred learning;
 • beslisregel positief onder voorwaarden bij maximaal 2 ‘voldoet ten dele’;
 • beslisregel negatief bij 3 of meer ‘voldoet ten dele’;
 • mogelijkheid om verkennend en verdiepend bezoek achtereenvolgens plaats te laten vinden voor instellingen met een ITK, of wanneer gebruik wordt gemaakt van een internationaal panel;
 • één audittrail is nader omschreven: verdiepend onderzoek naar effectiviteit kwaliteitszorg en risicomanagement opleidingen.


Wat staat er niet meer in?

 • randvoorwaarden voor verkennend bezoek zijn niet meer uitgeschreven.

 

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
kader 2016

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands