De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlands

Ik wil een opleiding laten accrediteren/een instelling starten

Nederlandse particuliere organisaties (rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid) die geen financiering ontvangen van de overheid kunnen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden erkend als "rechtspersoon voor hoger onderwijs" om daarna geaccrediteerde opleidingen aanbieden en wettelijk erkende bachelor- en mastergraden af te geven. Hiervoor geldt een aparte procedure.

In Vlaanderen kunnen instellingen alleen bij decreet of bij besluit van de Vlaamse regering worden erkend. Bij decreet gaat het om ambtshalve geregistreerde instellingen, bij besluit om een geregistreerde instellingen. Alle erkende instellingen worden opgenomen in het Hogeronderwijsregister.

Nederlands
Categorie
Algemeen
Doelgroep
Overig

Geldt een buitenlandse accreditatie ook voor Nederland?

Nee, alleen voor Vlaamse hogeronderwijsopleidingen heeft de NVAO de bevoegdheid om internationale accreditaties als equivalent te erkennen. De NVAO sluit wel met andere internationale accreditatieorganisaties overeenkomsten om elkaars accreditatiebesluiten over te nemen of om accreditatieprocedures tegelijk te laten verlopen en hierdoor de lasten te verminderen.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen

Geldt accreditatie voor voltijd, deeltijd en duaal?

Een Nederlandse opleiding kan in verschillende varianten worden aangeboden: voltijd, deeltijd en duaal (WHW, artikel 7.7). De verschillende varianten gelden als één opleiding: er is dus één accreditatiebesluit. Een opleiding kan alleen worden geaccrediteerd als de verschillende varianten ten minste voldoende zijn. Een negatief beoordeelde variant houdt dus de gehele accreditatie tegen.

Deeltijdse opleidingen zijn specifiek gericht op studenten met werk(ervaring), die niet op de gangbare uren het voltijdse programma kunnen volgen. Bij de duale opleiding wordt een overeenkomst gesloten tussen instelling, student en werkgever, waarin diverse afspraken zijn vastgelegd, onder andere over de wijze waarop een deel van de opleiding op de werkplek wordt gerealiseerd (WHW, artikel 7.7, leden 2 tot en met 5).

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen

Kunt u mijn diploma accrediteren?

De NVAO heeft geen taak op het gebied van het erkennen en waarderen van Nederlandse, Vlaamse en internationale diploma's. Voor informatie kunt u met onderstaande organisaties contact opnemen, Nederland: Informatiecentrum Diplomawaardering en Vlaanderen: National Academic Recognition Information Centre Flanders (NARIC Vlaanderen).

Voor Nederlandse diploma's van voor 2005 adviseert de NVAO u contact op te nemen met de instelling waar de opleiding is gevolgd (of met de rechtsopvolger) om een uitspraak te krijgen met welk huidig hoger onderwijsdiploma het getuigschrift of diploma overeenkomt. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: burgervragen@minocw.nl

Nederlands
Categorie
Algemeen
Doelgroep
Studenten

Verantwoorden versus verbeteren

Het beoordelingskader 2016 scheidt de functies van verantwoording en verbetering tijdens het locatiebezoek (bij bestaande opleidingen). Het visitatierapport maakt duidelijk welke bevindingen hebben geleid tot de toegekende oordelen en vormt de basis voor een accreditatiebesluit. Aanbevelingen tot verbetering zijn opgenomen in het rapport. De instelling publiceert daarnaast binnen een redelijke termijn na het accreditatiebesluit van de NVAO de conclusies die zijn verbonden aan het ontwikkelgesprek met het panel.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
kader 2016

Wanneer is de NVAO terughoudend met aanvullende acties?

De NVAO bekijkt ieder visitatierapport kritisch en rekent erop dat de argumentatie in het rapport navolgbaar is. Wanneer dat het geval is, behoeft de NVAO geen aanvullende acties te ondernemen (vragen stellen, uitnodigen voor een gesprek, nadere informatie opvragen e.d.).

De NVAO beoogt de kwaliteit van het rapport te versterken door duidelijke voorwaarden te schetsen, helder te zijn over de eisen en door training te geven aan secretarissen. Tijdens deze contacten kan de NVAO in algemene zin informatie geven over haar bevindingen tijdens het besluitvormingsproces. Zo ontstaat een continue verbeterpatroon

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen

Wat betekent 'uitgaan van vertrouwen'?

De NVAO gaat uit van vertrouwen en maakt onafhankelijk van de instelling dezelfde afwegingen in de behandeling op individueel opleidingsniveau. Van groeiend of afnemend vertrouwen is geen sprake. De NVAO behandelt de instellingen niet anders. Elke opleiding wordt, vanuit vertrouwen, individueel getoetst. Daarbij evalueert de NVAO enerzijds de kwaliteit van het rapport en het proces en anderzijds de navolgbaarheid van de onderbouwing van de basiskwaliteit.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen

Verschil kader 2014 en kader 2016: visitatierapport

Voor het visitatierapport dat naar de NVAO wordt gestuurd, verandert niets met de invoering van het nieuwe beoordelingskader (kader 2016). De eis blijft dat de oordelen herleidbaar tot de standaarden en navolgbaar moeten zijn.

De NVAO publiceert de visitatierapporten van alle geaccrediteerde opleidingen via haar website, maar houdt geen ranking bij van de kwaliteit van rapporten

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Trefwoorden
kader 2016

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands