De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Klachten Vlaanderen

Vlaamse instellingen hebben de interne procedures voor het behandelen van klachten opgenomen in het onderwijs- en examenreglement (OER). De aanpak van onregelmatigheden bestaat uit twee fasen. Eerst is er een interne beroepsprocedure en wanneer deze is uitgeput, kan je in extern beroep gaan bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (zie onder). De beslissing van de interne beroepsprocedure wordt aan de student bekend gemaakt. De klacht wordt onontvankelijk verklaard of er volgt een gemotiveerde bevestiging of herziening.

Extern beroep

Bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen kan je in extern beroep gaan wanneer je - na een interne beroepsprocedure - vindt dat de instelling een onrechtmatige studievoortgangsbeslissing heeft genomen.

De Raad kan een beroep afwijzen op grond van onontvankelijkheid en/of ongegrondheid en ze kan een onrechtmatig genomen studievoortgangsbeslissing vernietigen en de nodige voorlopige herstelmaatregelen bevelen. De Raad stelt zich dus niet in de plaats van de examencommissie.

NVAO

De NVAO behandelt zelf geen individuele klachten en treedt niet op als mediator, maar u kunt de NVAO een melding sturen over mogelijke kwaliteitsproblemen in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Een melding wordt opgenomen in het dossier van de opleiding of instelling, zodat deze eventueel kan worden behandeld bij een eerstvolgende accreditatieprocedure. Mogelijke acties zijn afhankelijk van de urgentie en het aantal klachten. De NVAO behandelt geen anonieme meldingen. De gegevens van de indiener blijven vertrouwelijk, tenzij na overleg met de indiener hiervan moet worden afgeweken ten behoeve van de behandeling van de melding. De NVAO informeert in beginsel de instelling over de (geanonimiseerde) melding, past hoor en wederhoor toe en bericht de indiener over de voortgang van de melding en haar conclusies. De NVAO kan de meldingen benutten om een beter beeld van de betrokken opleiding of instelling te krijgen. 

U kunt een melding over de kwaliteit van het Nederlandse of Vlaamse hoger onderwijs online indienen bij de NVAO via het meldformulier aan de rechterzijde van deze pagina. U ontvangt direct een automatische ontvangstbevestiging van de melding. De NVAO bericht u uiterlijk binnen twee werkdagen op welke wijze de melding in behandeling wordt genomen. De basistermijn voor het behandelen van een klacht bedraagt 14 werkdagen (vanaf datum ontvangstbevestiging). Wanneer meer tijd nodig is, dan wordt dit gemeld.

Klacht melden: u kunt een melding over de kwaliteit van het Vlaamse hoger onderwijs bij de NVAO indienen via het online formulier (zie rechterzijde pagina).