De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Klachten Nederland

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het hoger onderwijs. Zij bepalen binnen het wettelijk kader van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) hoe zij een opleiding ontwikkelen en vormgeven.

Het bestuur van een hogeschool of universiteit stelt voor iedere opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling (OER) vast waarin de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden tentamens en examens zijn geregeld. In deze OER staan ook de rechten als student en de mogelijkheid tot intern beroep, c.q. de klachtenprocedure. Studenten ontvangen de OER aan het begin van het studiejaar van de instelling. Zij kunnen ook bij de eventuele vertrouwenspersoon van de instelling informeren hoe de klachtenprocedure verloopt.

Extern beroep

Bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) kunt u extern beroep aantekenen wanneer u - na een interne beroepsprocedure bij een hogeronderwijsinstelling - vindt dat de instelling een onrechtmatige beslissing heeft genomen over het college- of examengeld; financiële ondersteuning uit profileringsfondsen; zaken rond de in- en uitschrijving; vrijstellingen op grond van andere diploma's; decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen; overtreding van de huis- en orderegels van de instelling of een uitspraak van het college van beroep voor de examens (CBE) over examenzaken; toelating bachelor- en masteropleiding en examenfraude. 

Studierechten

Website studentenorganisaties over studierechten

Internationaal

Voor internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs geldt een aanvullende klachtprocedure op basis van de Gedragscode Hoger Onderwijs.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het accreditatiestelsel, de naleving van wet- en regelgeving (o.a. functioneren examencommissie) en de financiële rechtmatigheid conform de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De inspectie kijkt of de samenstelling van de examencommissie en de OER voldoen aan de wet. De inspectie houdt geen toezicht op de kwaliteit van examinering en toetsing.
De Inspectie betrekt de NVAO bij het onderzoek voor het beoordelen van de kwaliteitselementen die zijn opgenomen in de beoordelingskaders voor het accreditatiestelsel hoger onderwijs.
De Inspectie kan op basis van signalen een tussentijds onderzoek instellen. Je kunt je melding sturen naar e-mailadres loket@onderwijsinspectie.nl. De Inspectie behandelt zelf geen klachten, daarvoor moet je bij de instelling zelf zijn. Wel kan de Inspectie bij ernstige signalen verder actie ondernemen.

NVAO

De NVAO behandelt zelf geen individuele klachten en treedt niet op als mediator, maar u kunt de NVAO een melding sturen over mogelijke kwaliteitsproblemen in het hoger onderwijs in Nederland. Een melding wordt opgenomen in het dossier van de opleiding of instelling, zodat deze eventueel kan worden behandeld bij een eerstvolgende accreditatieprocedure. Mogelijke acties zijn afhankelijk van de urgentie en het aantal klachten. De NVAO behandelt geen anonieme meldingen. De gegevens van de indiener blijven vertrouwelijk, tenzij na overleg met de indiener hiervan moet worden afgeweken ten behoeve van de behandeling van de melding. De NVAO informeert in beginsel de instelling over de (geanonimiseerde) melding, past hoor en wederhoor toe en bericht de indiener over de voortgang van de melding en haar conclusies. De NVAO kan de meldingen benutten om een beter beeld van de betrokken opleiding of instelling te krijgen. 

U kunt een melding over de kwaliteit van het Nederlandse of Vlaamse hoger onderwijs online indienen bij de NVAO via het meldformulier aan de rechterzijde van deze pagina. U ontvangt direct een automatische ontvangstbevestiging van de melding. De NVAO bericht u uiterlijk binnen twee werkdagen op welke wijze de melding in behandeling wordt genomen. De basistermijn voor het behandelen van een klacht bedraagt 14 werkdagen (vanaf datum ontvangstbevestiging). Wanneer meer tijd nodig is, dan wordt dit gemeld.

Klacht melden: u kunt een melding over de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs bij de NVAO indienen via het online formulier (zie rechterzijde pagina).