De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Privacy

Sinds 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) toegepast. Uw persoonsgegevens worden dankzij deze wetgeving beter beschermd.

De privacy van contactpersonen en relaties is erg belangrijk voor de NVAO en we hechten dan ook veel belang aan een correcte verwerking en gebruik daarvan. Wij willen dat u begrijpt op welke manier wij uw gegevens verzamelen en verwerken en welke mogelijkheden u hebt om uw eigen gegevens te beheren en te controleren. We hebben daarom een nieuwe privacyverklaring opgesteld. Lees verder voor de volledige verklaring.

Hebt u vragen over onze privacyverklaring? Twijfel dan niet en neem contact op.

De belangrijkste principes:

Tijdens onze accreditatie- en/of bedrijfsprocessen kunnen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze taken uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de NVAO of die van een voor ons werkende provider. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Om meer uitgebreid met u te communiceren over ontwikkelingen binnen kwaliteitszorg in het hoger onderwijs of om onze nieuwsbrieven, persberichten en uitnodigingen te bezorgen, hebben we vanaf nu uw toestemming nodig om uw naam, e-mail, organisatie en functietitel te verwerken. We bewaren deze gegevens in een beveiligd digitaal systeem.

We gebruiken deze gegevens enkel voor de doelen waarvoor ze gegeven zijn.

Rechten

 • U hebt recht op inzage en correctie
 • U hebt het recht om vergeten te worden
 • U hebt het recht om u te verzetten tegen (een deel) van de verwerking van uw gegevens

Privacyverklaring NVAO

Versie 1.0, vastgesteld op 17 mei 2018

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden door NVAO. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

De privacy van contactpersonen en relaties is erg belangrijk voor de NVAO en we hechten dan ook veel belang aan een correcte verwerking en gebruik daarvan. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende  de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

U kunt met vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens steeds bij de "functionaris voor gegevensbescherming” (of “DPO”) terecht per e-mail.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NVAO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens? (verwerkingsdoeleinden)


Doeleinden volgend uit wettelijk vastgestelde opdrachten NVAO

Tijdens onze accreditatie- en/of bedrijfsprocessen kunnen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze taken uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de NVAO of die van een voor ons werkende provider. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht en geboortedatum, organisatie, functietitel
 • communicatiegegevens: telefoonnummer, e-mailadres(sen)
 • financiële gegevens: rekeningnummer

Wanneer u een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de NVAO of die van een voor ons werkende provider. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Actieve toestemming

Om meer uitgebreid met u te communiceren over ontwikkelingen binnen kwaliteitszorg in het hoger onderwijs of om onze nieuwsbrieven, persberichten en uitnodigingen te bezorgen, hebben we vanaf nu uw toestemming nodig om uw naam, e-mail, organisatie en functietitel te verwerken. We bewaren deze gegevens in een beveiligd digitaal systeem.

 • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken:
 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, organisatie en functietitel
 • communicatiegegevens: e-mailadres

De NVAO verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken we niet door aan derden. We doen echter wel beroep op dienstverlening van anderen waarbij persoonsgegevens verwerkt worden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor webhosting, het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen e.a.

Wij sluiten met elke derde die persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn een verwerkersovereenkomst af. Aan de hand van deze overeenkomst maken wij met hen de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken).

Wij kunnen slechts persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

NVAO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens NVAO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • we anonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U hebt de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of laten verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan de NVAO is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten halen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de NVAO of die van een voor ons werkende provider. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. U kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies in uw browser zijn uitgeschakeld.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

NVAO kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 17 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.