Terug naar het overzicht Pdf

Graduaatsopleidingen (HBO5 omvorming)

[dit toetsingskader is uitdovend]

Sinds 1 september 2019 is het nieuwe kwaliteitszorgstelsel 2019-2025 van toepassing en daarmee ook het nieuwe beoordelingskader toets nieuwe opleiding op maat van de eigen regie. In verband met het indienen van TNO’s voor de graduaatsopleidingen gelden volgende bepalingen:

 • beoordelingen onder het 'oude' toetsingskader dat u nu bezoekt: reeds opgestarte omvormingsdossiers vóór 1 september 2019 en herindieningen na een eerder negatief besluit van een omvormingsdossier opgestart vóór 1 september 2019
 • alle andere aanvraagdossiers vallen onder het beoordelingskader toets nieuwe opleiding op maat van de eigen regie

Algemene informatie

Het aanbod aan HBO5-opleidingen dat nu nog in de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) bestaat, krijgt vanaf het academiejaar 2019-2020 een plaats in de Vlaamse hogescholen als graduaatsopleidingen. Om dit goed voor te bereiden moeten de opleidingen met onderwijskwalificatie op niveau 5 zich omvormen en een ‘Toets Nieuwe Opleiding’ (TNO) doorlopen bij de NVAO. Daartoe ontwikkelde de NVAO een beoordelingskader. De onderwijskwalificaties waarvoor nog geen verwante beroepskwalificatie zijn erkend dienen een tussentijdse actualisatie van de domeinspecifieke leerresultaten te doorlopen en worden nadien nog omgevormd. Ten laatste op 1 september 2019 zijn alle bestaande HBO5-opleidingen ofwel omgevormd, ofwel geactualiseerd.

Het hoger beroepsonderwijs of HBO5 omvat opleidingen op het niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Het hoger beroepsonderwijs maakt daarmee de onderwijsladder tussen het secundair en het professionele bachelor niveau compleet, waarbij de onderwijskwalificaties op niveau 5 voorbereiden op het uitoefenen van een beroep. In het kader van de oriëntatie richting hoger onderwijs en het verbreden van de keuze na het secundair onderwijs nemen de HBO5-opleidingen een belangrijke en essentiële positie in. Het hoger beroepsonderwijs op kwalificatieniveau 5 wordt vandaag (2018) door de samenwerkingsverbanden georganiseerd.

Stappenplan

1

Aanvraag indienen

Het samenwerkingsverband dient een aanvraag voor toetsing van de omgevormde nieuwe opleiding in bij de NVAO. Deze aanvraag omvat basisgegevens over...
Het samenwerkingsverband dient een aanvraag voor toetsing van de omgevormde nieuwe opleiding in bij de NVAO. Deze aanvraag omvat basisgegevens over de opleiding en het Informatiedossier (zie kader, hoofdstuk 6). Een aanvraag kan ten allen tijde worden ingetrokken.
2

Samenstelling van de commissie

De NVAO stelt de visitatiecommissie samen die de toets nieuwe opleiding uitvoert en benoemt deze commissie. De te beoordelen opleiding heeft het re...
De NVAO stelt de visitatiecommissie samen die de toets nieuwe opleiding uitvoert en benoemt deze commissie. De te beoordelen opleiding heeft het recht beargumenteerd bezwaren aan te dragen tegen de samenstelling van de visitatiecommissie. De visitatiecommissie moet gezaghebbend, onafhankelijk en deskundig zijn om een zinvolle discussie tussen “peers” en andere deskundigen met de opleiding mogelijk te maken. De visitatiecommissie wordt bijgestaan door een procescoördinator van de NVAO en eventueel een externe secretaris. Beiden zijn in elk geval geen lid van de visitatiecommissie.
3

Toelichtend gesprek

De visitatiecommissie vormt een voorlopig oordeel over de opleiding op grond van de bestudering van het informatiedossier. Indien de commissie het ...
De visitatiecommissie vormt een voorlopig oordeel over de opleiding op grond van de bestudering van het informatiedossier. Indien de commissie het nodig acht kan zij aanvullende informatie opvragen. Een toelichtend gesprek wordt georganiseerd waarin de commissie het voorlopig oordeel verifieert en vervolledigt. De commissie nodigt de opleiding hiertoe uit. De commissie kan hiervoor gespreksdeelnemers met een verschillende achtergrond uitnodigen. De concrete organisatie van het toelichtend gesprek wordt bepaald in overleg tussen de contactpersoon van het samenwerkingsverband en de procescoördinator van de NVAO. Het gesprek vindt plaats op een opleidingsonafhankelijke locatie. In zeer uitzonderlijke gevallen is een aanvullend locatiebezoek mogelijk.
4

Adviesrapport commissie

De visitatiecommissie geeft een oordeel over de standaarden. Dat oordeel wordt gemotiveerd door een weging van positieve en kritische elementen uit...
De visitatiecommissie geeft een oordeel over de standaarden. Dat oordeel wordt gemotiveerd door een weging van positieve en kritische elementen uit de bevindingen en vaststellingen van de visitatiecommissie. Daarbij komen alle onderliggende criteria aan bod. De visitatiecommissie legt de weergave van de beoordeling neer in een adviesrapport. In dit rapport neemt de commissie per standaard de feitelijk onderbouwde bevindingen, haar overwegingen, en eventuele verbetersuggesties.
5

Besluitvorming NVAO

binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag
De NVAO stelt vast of het adviesrapport voldoet aan de criteria en of de gehanteerde methoden en de gebruikte informatiebronnen deugdelijk zijn. In...
De NVAO stelt vast of het adviesrapport voldoet aan de criteria en of de gehanteerde methoden en de gebruikte informatiebronnen deugdelijk zijn. Indien het adviesrapport vragen oproept bij de NVAO kan de NVAO de visitatiecommissie uitnodigen voor een gesprek. De NVAO neemt binnen de ordetermijn van vier maanden na ontvangst van de aanvraag een beslissing. Op basis van het adviesrapport stelt de NVAO het toetsingsrapport op en spreekt daarin een samenvattend oordeel uit. De NVAO kan twee mogelijke besluiten nemen: voldoende of onvoldoende.

Tarieven

Het indienen van een aanvraag voor de toetsing van een nieuwe (omgevormde) graduaatsopleiding impliceert geen kosten voor het samenwerkingsverband en/of de betrokken opleidingen.

Aanvraag indienen

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier hieronder.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  Pieter_Soete

  Pieter Soete

  #hogescholen

  Gerelateerd nieuws

  download

  Graduaatsopleidingen bewijzen hun kwaliteit en krijgen groen licht NVAO
  02/11/2018

  Twaalf graduaatsopleidingen aan de hogescholen krijgen groen licht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Vanaf het academiejaar 2019-2020 wordt deze extra toegangspoort tot de hogescholen actief. Zo krijgen nog meer jongeren de kans door te stromen naar het hoger onderwijs. Voor het eerst zijn cursisten uit CVO’s bij de beoordeling betrokken. Deze positieve beoordelingen sluiten een eerste aanvraagronde af en worden nu ter bekrachtiging voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

  Lees meer

  Gerelateerde publicaties

  shutterstock_1175326678

  Overzichtsrapport graduaatsopleidingen in Vlaanderen

  september 2019
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info