Terug naar het overzicht Pdf

Wijziging visitatierooster

De NVAO behandelt jaarlijk in haar 'aprilronde' alle verzoeken tot wijzigingen van de visitatiegroepen en/of visitatierooster. U kunt tot 15 april uw gewenste nieuwe of wijziging(en) van bestaande visitatiegroepen en/of wijzigingen voor het visitatierooster bij de NVAO indienen.

Algemene informatie

Nederlandse hogeronderwijsopleidingen worden gevisiteerd in visitatiegroepen (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs). De NVAO stelt de visitatiegroepen vast (op grond van een voorstel door de instellingen) en bepaalt voor iedere visitatiegroep de uiterste datum om een aanvraag in te dienen: de inleverdatum.
Voor iedere visitatiegroep ligt de inleverdatum vast (op dit moment zijn er twee mogelijkheden: 1 mei en 1 november). Het betreft een uiterste inleverdatum. Eerder inleveren heeft géén gevolgen voor de accreditatietermijn. De volgende inleverdatum ligt altijd zes jaar na de vorige inleverdatum. De aanvragen worden, zoals gebruikelijk, per individuele opleiding ingediend bij de NVAO. De NVAO zet zich in voor een spoedige afhandeling van de aanvragen.

Bij het samenstellen van visitatiegroepen gelden de volgende uitgangspunten:

 • de visitatiegroepen worden gevormd door verwante opleidingen die vergelijkend worden beoordeeld door één panel;
 • éénmalig is verlenging mogelijk van de accreditatietermijn van de opleidingen wanneer dat noodzakelijk is om te komen tot een inleverdatum die ten minste acht maanden vóór de vroegste vervaldatum van de deelnemende opleidingen ligt;
 • een opleiding kan als unieke opleiding worden aangemerkt wanneer dat inhoudelijk wordt gemotiveerd door de instelling. In uitzonderingsgevallen kan een opleiding als unieke opleiding worden aangemerkt wanneer het niet mogelijk is om een visitatiegroep met een passende inleverdatum te vinden (noodzakelijke verlenging of bekorting is langer dan twee jaar);
 • voorstellen worden landelijk gecoördineerd;
 • een voorstel wordt ondersteund door het bevoegd gezag van de betrokken instellingen blijkend uit de ondertekening van het verzoek.

Stappenplan

1

Indienen aanvraag

U dient een aanvraag in bij de NVAO via het formulier op onze website. De aanvraag namens het instellingsbestuur bevat: a) de naam van de betreffen...
U dient een aanvraag in bij de NVAO via het formulier op onze website. De aanvraag namens het instellingsbestuur bevat: a) de naam van de betreffende opleiding met brin-isat (instellingscode en opleidingscode uit het CROHO); b) de huidige (als van toepassing) en de gewenste visitatiegroep (met bijbehorende inleverdatum); c) motivatie voor het verzoek; d) instemming van de overige instellingen die deelnemen in de gewenste visitatiegroep.
2

Besluit op de aanvraag

De NVAO besluit op de indeling in de visitatiegroep en stelt de inleverdatum vast. Wanneer voor de indeling in de visitatiegroep een verlenging van...
De NVAO besluit op de indeling in de visitatiegroep en stelt de inleverdatum vast. Wanneer voor de indeling in de visitatiegroep een verlenging van de accreditatietermijn noodzakelijk is (maximaal twee jaar) is daarover een besluit van OCW noodzakelijk. In die situatie adviseert de NVAO aan OCW over de verlenging, neemt OCW daarover een besluit en kan pas daarna het visitatierooster worden aangepast. Omdat de besluitvorming is stappen verloopt kan de besluitvorming ruim twee maanden in beslag nemen.
3

Wijziging in het visitatierooster

In beginsel worden de wijzigingen 1 keer per jaar doorgevoerd in de zogenaamde ‘aprilronde’. Tevens zal, indien van toepassing, de inleverdatum in ...
In beginsel worden de wijzigingen 1 keer per jaar doorgevoerd in de zogenaamde ‘aprilronde’. Tevens zal, indien van toepassing, de inleverdatum in het CROHO aangepast worden. De NVAO, OCW en CROHO stellen de instelling op de besluiten en de aanpassingen die worden doorgevoerd.

Tarieven

In 2019 bedraagt het tarief van de NVAO voor het verzoek tot wijziging van de indeling in een bepaalde visitatiegroep 850 euro.

Aanvraag indienen

U dient voor 15 april een wijzigingsverzoeken in via het onderstaande formulier. 

- vermeld daarbij het brin- en isatnummer(s)

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  Frank_Wamelink

  Frank Wamelink

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info