Terug naar het overzicht Pdf

Post-initiële wo-masteropleidingen

Post-initiële wo-masteropleidingen kenmerken zich door een belangrijke betrokkenheid van beroepsgroepen of -verenigingen. De opleidingen zijn bedoeld voor werkenden in een vakgebied of werkveld die hun bekwaamheid willen vergroten door het volgen van een wetenschappelijke opleiding in het eigen vakgebied. De oriëntatie van de post initiële wo-masteropleiding is ten eerste academisch, maar ook professioneel. Instromende studenten hebben in principe geacht al een academische opleiding doorlopen.

Algemene informatie

De beoordelingskaders van de NVAO voldoen om ook post-initiële wo-masteropleidingen te beoordelen. Voor initiële en post-initiële wo-masteropleidingen gelden dezelfde eisen, maar het speciale karakter van post-initiële wo-masteropleidingen vereist een nadere toelichting bij enkele standaarden van de kaders, namelijk de beoogde leerresultaten, de onderwijsleeromgeving en de gerealiseerde leerresultaten.

De beoogde leerresultaten van een post-initiële wo-masteropleiding zijn meestal niet ten eerste gericht op het kunnen verrichten van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. De afgestudeerde beschikt eerder over de kwalificaties om multi- of interdisciplinaire vraagstukken op te lossen in een beroepspraktijk waarvoor een WO-opleiding vereist is of dienstig is.

Studenten hebben in principe al een verwante wo-masteropleiding afgerond en beschikken daardoor over kennis en vaardigheden voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, over een gedefinieerde kennisbasis en over in het werkveld verworven, relevante ervaring. Het curriculum bouwt voort op en maakt gebruik van de kennis in het vakgebied en (werk)ervaring van de student. Het accent in het curriculum kan liggen op het vergroten van de professionele bekwaamheid in het vakgebied. In alle gevallen wordt uitgegaan van een wetenschappelijke benaderingswijze. De (domein specifieke) kennisontwikkeling vindt plaats in interactie met een voor het betreffende domein relevante onderzoeksomgeving en het curriculum biedt de student aansluiting bij actuele wetenschappelijke theorieën uit het vakgebied.

Studenten die geen wo-masteropleiding in een verwant vakgebied hebben afgerond, maar wel beschikken over een ander relevant diploma (wo- of hbo-bachelor) en relevante beroepservaring, zijn in sommige gevallen toelaatbaar. In dit geval moeten de deficiënties ten aanzien van de instroomeisen voorafgaand aan de start van de opleiding aantoonbaar zijn opgeheven. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door het succesvol afronden van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Het kan hierbij gaan om kennis en vaardigheden op het gebied van methoden en technieken van onderzoek maar ook om (delen van) de vereiste domein specifieke kennisbasis.

De opleiding kent een eindopdracht of thesis, die ook vanuit wetenschappelijk perspectief een substantiële oefening is en kan worden gezien als een afsluitende proeve van bekwaamheid.

Stappenplan

1

Stap 1 e.v.

De beoordeling van post-initiële wo-masteropleidingen verloopt via de reguliere beoordelingsprocedures voor de accreditatie van bestaande of nieuwe...
De beoordeling van post-initiële wo-masteropleidingen verloopt via de reguliere beoordelingsprocedures voor de accreditatie van bestaande of nieuwe opleidingen. Ten opzichte van de elders op deze website beschreven informatie over deze beoordelingsprocedures is hier geen extra informatie nodig.

Tarieven

Zie de reguliere tarieven voor het aanvragen van accreditatie van bestaande of nieuwe opleidingen.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag indienen bij de reguliere aanvraag voor een accreditatie van een bestaande of nieuwe opleiding. 

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info