Terug naar het overzicht Pdf

Educatieve masteropleiding

De educatieve masteropleiding van universiteiten wordt de hoofdroute naar de onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs (het eerstegraads gebied). In de tweejarige educatieve master (120 ECTS) worden de vakopleiding en de bijhorende lerarenopleiding geïntegreerd aangeboden. 

Algemene informatie

De nieuwe educatieve master is een samenvoeging van twee geaccrediteerde opleidingen, namelijk de eenjarige master in het vak (ook wel de vakmaster genoemd) en de eenjarige universitaire lerarenopleiding (ULO, ook wel de master-na-master genoemd). Op deze manier is er meer ruimte voor de (vak-)didactische component van de lerarenopleiding en voor de integratie van (school-)vakinhoudelijke en beroepsopleidingscompetenties. De educatieve master biedt de vak- en lerarenopleiding geïntegreerd aan.

Educatieve masteropleidingen zijn formeel nieuwe opleidingen en worden daarom als een toets nieuwe opleiding (tno) beoordeeld. Daarbij wordt voor de educatieve master alleen het nieuwe aspect van de opleiding, met name de integratie van de vak- en lerarenopleiding, door een panel beoordeeld. 

Met de VSNU is afgesproken dat de nieuwe educatieve masteropleidingen van alle universiteiten zoveel mogelijk gelijktijdig aan de NVAO worden aangeboden. Dit betekent dat alle nieuwe educatieve masteropleidingen zoveel mogelijk door één panel worden beoordeeld. De eisen aan de panelsamenstelling zijn gelijk aan de eisen2 die gesteld worden aan de panels voor de reguliere accreditaties.

Stappenplan

1

Stap 1: Indienen aanvraag

De opleiding presenteert ten behoeve van de beoordeling door het panel een informatiedossier. Het informatiedossier volgt de standaarden op maat va...
De opleiding presenteert ten behoeve van de beoordeling door het panel een informatiedossier. Het informatiedossier volgt de standaarden op maat van de toets nieuwe opleiding. Het informatiedossier beperkt zich in grote lijnen tot de visie over en de concretisering van het integratieve deel vak- en lerarenopleiding. Instellingen worden verzocht bij hun aanvraag gemotiveerd aan te geven welk label zij voor de educatieve master geschikt achten: Talen, Zaakvakken of Exact. De verplichte bijlagen beperken zich tot het te beoordelen aspect van de toets nieuwe opleiding, met name de integratie van de vak- en lerarenopleiding: - domeinspecifiek referentiekader en de eindkwalificaties van de opleiding; - schematisch programmaoverzicht; - gedetailleerde beschrijving van de nieuw uitgebouwde pedagogisch-didactische vakken uit het curriculum van het eerste jaar, waarin per vak de doelstellingen, onderwijsvorm, didactisch concept, studieomvang, beoordelingsvorm alsmede de relatie met onderzoek of werkveld zijn beschreven, met vermelding van eindkwalificaties, leerdoelen, werkvorm(en), wijze van toetsing, literatuur (verplicht/aanbevolen), docent en studiepunten; - overzicht van het in te zetten personeel voor de nieuw uitgebouwde pedagogisch-didactische vakken uit het curriculum van het eerste jaar met naam, functie, omvang aanstelling, graad en deskundigheid.
2

Stap 2: Panel

De NVAO stelt een panel samen voor de beoordeling van de toets nieuwe opleiding educatieve master. De eisen aan de panelsamenstelling zijn gelijk a...
De NVAO stelt een panel samen voor de beoordeling van de toets nieuwe opleiding educatieve master. De eisen aan de panelsamenstelling zijn gelijk aan de eisen die gesteld worden aan de panels voor de reguliere accreditaties. Het panel bestudeert het door de instelling ingediende informatiedossier met bijlagen, bespreekt tijdens het overleg de bevindingen en komt tot een oordeelsvorming (deskresearch). Indien het panel het noodzakelijk acht, vraagt het panel bij de instelling aanvullende informatie op of organiseert ze een toelichtend gesprek al dan niet op locatie.
3

Stap 3: Besluit

De beoordeling van het panel resulteert in een paneladvies. Het besluit van de NVAO is gebaseerd op dit paneladvies. De educatieve master voldoet ...
De beoordeling van het panel resulteert in een paneladvies. Het besluit van de NVAO is gebaseerd op dit paneladvies. De educatieve master voldoet als geïntegreerde educatieve masteropleiding en aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijze verwacht mag worden van een masteropleiding binnen het hoger onderwijs.

Tarieven

In 2019 bedraagt het tarief van de NVAO voor de toets nieuwe opleiding educatieve master € 3.500 per schoolvak ( afstudeerrichting) dat deel uitmaakt van de aanvraag. 

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Aanvraag indienen

U wordt verzocht bij uw aanvraag gemotiveerd aan te geven welk label u voor de educatieve master geschikt acht: Talen, Zaakvakken of Exact. U kunt uw aanvraag via onderstaand digitaal aanvraagformulier indienen, incl. de door het bestuur of directie ondertekende aanvraagbrief, het informatiedossier en de gevraagde documenten. Via de post stuurt u de NVAO 7 exemplaren van het gehele aanvraagdossier.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  kleurvlak_groen

  Irma Franssen

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info