Terug naar het overzicht Pdf

Aspirant-opleidingsschool

De NVAO brengt op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap advies uit over de kwaliteit van de samenwerking en de praktijkopleiding die door de aspirant-opleidingsscholen wordt verzorgd.

Algemene informatie

Voor het beoordelen van aspirant-opleidingsscholen hanteert de NVAO het geldende Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs (beperkte toets nieuwe opleiding). Het protocol geldt voor de aspirant-opleidingsscholen die tussen 2018-2021 worden beoordeeld, met vervaldatum 31 december 2021.

De beoordeling van de kwaliteit van de aspirant-opleidingsschool wordt uitgevoerd aan de hand van de samenwerkingsovereenkomst en de explicitering daarin van de wijze waarop de partners in de aspirant-opleidingsschool gestalte geven aan het programma, het personeelsbeleid, de voorzieningen en de kwaliteitszorg, alsook over ieders verantwoordelijkheid daarbij. 

De NVAO hanteert de volgende uitgangspunten:

 1. De NVAO is gezien haar verdragsrechtelijke en wettelijke taakstelling uitsluitend werkzaam in de sector hoger onderwijs en is dientengevolge ook niet bevoegd om uitspraken te doen over de kwaliteit van het onderwijs in andere sectoren. Door de NVAO kan dus uitsluitend het aandeel lerarenopleiding dat in de aspirant-opleidingsschool aangeboden wordt, op kwaliteit beoordelen Het is tenslotte de lerarenopleiding die het getuigschrift afgeeft en die uiteindelijk garant staat voor het bereiken van de nodige kwalificaties.
 2. De lerarenopleidingen betrokken bij de aspirant-opleidingsscholen zijn door de NVAO geaccrediteerd. De scholen betrokken bij de aspirant-opleidingsscholen staan onder basistoezicht van Inspectie van het Onderwijs. Derhalve beperkt de kwaliteitsbeoordeling van de aspirant-scholen zich tot het onderdeel samenwerking in functie van de praktijkopleiding (minstens 40 procent van de lerarenopleiding).
 3. De NVAO brengt advies uit aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de kwaliteit van de aspirant-opleidingsschool en neemt dus zelf geen besluiten over financiering.
 4. De operationalisering van wat onder 'de aspirant-opleidingsschool' moet worden verstaan is vastgelegd door OCW. De NVAO stelt de adviezen van de aspirant-opleidingsscholen vast. De beoordeling van de kwaliteit ervan wordt gedaan door de panels (peer review). Op basis van de advies-rapporten van de panels neemt de NVAO de adviezen aspirant-opleidingsschool. OCW neemt op basis van de door de NVAO opgestelde adviezen besluiten voor aspirant-opleidingsscholen die in aanmerking komen voor financiering.

Stappenplan

1

Stap 1: Indienen aanvraag

De NVAO vraagt aspirant-opleidingsschool (met name het samenwerkingsverband) om een informatiedossier in te dienen. Het informatiedossier volgt de ...
De NVAO vraagt aspirant-opleidingsschool (met name het samenwerkingsverband) om een informatiedossier in te dienen. Het informatiedossier volgt de standaarden van het kader en is vormvrij. Onderdeel van het informatiedossier is een eigen hoofdstuk van studenten. De opleiding voegt bij het informatiedossier een beperkt aantal bijlagen. Deze bijlagen geven inzicht in de opzet en/of inhoud van het programma en de samenstelling van het docententeam verantwoordelijk voor het opleiden in de school. Het panel vraagt aanvullende documenten en informatie op indien nodig voor het vormen van een oordeel. Uitgangspunt is dat de aspirant-opleidingsschool de documenten en informatie verstrekt die het panel voor de uitvoering van haar taak nodig heeft. Het panel betracht echter terughoudendheid.
2

Stap 2: Panel

De NVAO stelt het panel samen dat de toets aspirant-opleidingsschool uitvoert en benoemt dit panel. De panelleden zijn onafhankelijk van de aspiran...
De NVAO stelt het panel samen dat de toets aspirant-opleidingsschool uitvoert en benoemt dit panel. De panelleden zijn onafhankelijk van de aspirant-opleidingsschool (tenminste vijf jaar geen directe of indirecte banden gehad hebben met de aspirant-opleidingsschool die leiden tot een 'conflict of interest'). De aspirant-opleidingsschool kan binnen twee weken na bekendmaking van de samenstelling beargumenteerd bedenkingen tegen de samenstelling van het panel doorgeven aan de procescoördinator van de NVAO. Panelleden tekenen voorafgaand aan de beoordeling een onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring. Het panel wordt bij de toets aspirant-opleidingsschool ondersteund door een door de NVAO getrainde secretaris en een procescoördinator van de NVAO. Het informatiedossier wordt door het panel beoordeeld (deskresearch) en aanvullend vindt een toelichtend gesprek plaats met een vertegenwoordiging uit de aspirant-opleidingsschool.
3

Stap 3: Hoorzitting

Het panel bestudeert het door de aspirant-opleidingsschool ingediende informatiedossier met bijlagen, bespreekt tijdens het overleg de bevindingen ...
Het panel bestudeert het door de aspirant-opleidingsschool ingediende informatiedossier met bijlagen, bespreekt tijdens het overleg de bevindingen en komt tot een oordeelsvorming (deskresearch). Indien het panel het noodzakelijk acht, vraagt het panel bij de aspirant-opleidingsschool aanvullende informatie op. Het panel organiseert vervolgens een hoorzitting (toelichtend gesprek). In hoofdzaak omwille van efficiëntie redenen vindt dit gesprek al dan niet op locatie plaats. Voorafgaand aan de hoorzitting heeft het panel het informatiedossier van de aspirant-opleidingsschool bestudeerd. Vervolgens vindt een voorbereidend intern paneloverleg plaats waarin het panel het informatiedossier en de onderliggende documenten bespreekt. Tevens formuleert het panel de vragen die aan de gespreksdeelnemers van de aspirant-opleidingsschool zullen worden voorgelegd. Het panel voert een peer review uit in die zin dat collegiale toetsing en ontwikkelingsgerichte benadering centraal staan. De attitude en werkwijze van het panel past bij dit uitgangspunt. Dit betekent onder meer dat het panel vertrekt vanuit vertrouwen en de uitgangspunten van de aspirant-opleidingsschool, een open dialoog met de aspirant-opleidingsschool voert, recht doet aan de verschillende perspectieven op kwaliteit en bij draagt aan verbetering. Het programma van de hoorzitting komt tot stand in overleg tussen de procescoördinator en de contactpersoon van de aspirant-opleidingsschool. Voor een goede beoordeling van de aspirant-opleidingsschool is gesprek met de stuurgroep, docenten en studenten noodzakelijk. Deze gesprekken worden met deels gemengd/ deels homogene groepen uit de aspirant-opleidingsschool gevoerd met een maximum van 6 of 8 gesprekspartners per groep. Een hoorzitting bestaat in de regel uit twee gesprekken per aspirant-opleidingsschool. Hiervan zal worden afgeweken zo het aantal betrokken lerarenopleidingen en scholen samen groter is dan 15.
4

Stap 4: Oordeelsvorming panel

In het panel vindt collegiale oordeelsvorming plaats. Daarbij wordt gelijkwaardig recht gedaan aan de verschillende perspectieven op kwaliteit die ...
In het panel vindt collegiale oordeelsvorming plaats. Daarbij wordt gelijkwaardig recht gedaan aan de verschillende perspectieven op kwaliteit die in het panel zijn vertegenwoordigd, waaronder het studentenperspectief. Het panel streeft daarbij naar consensus. Het panel oordeelt positief of negatief over de aspirant-opleidingsschool en formuleert dus niet per standaard een oordeel. Er zijn geen beslisregels. Van het panel wordt wel verwacht dat het zijn oordeel degelijk en deugdelijk onderbouwt. De rapportage blijft beperkt tot het adviesrapport en bestaat uit ten hoogste vijf pagina’s (excl. bijlagen). De panelsamenstelling en het overzicht van de gesprekspartners per hoorzitting maken als bijlagen deel uit van het rapport. In dit rapport maakt het panel inzichtelijk welke bevindingen hebben geleid tot het toegekende eindoordeel (positief of negatief).
5

Stap 5: Advies minister

De NVAO vormt zich een oordeel over het adviesrapport waarbij wordt gekeken naar de onderbouwing om vast te stellen dat het paneladvies degelijk, d...
De NVAO vormt zich een oordeel over het adviesrapport waarbij wordt gekeken naar de onderbouwing om vast te stellen dat het paneladvies degelijk, deugdelijk en navolgbaar is. De NVAO kan de voorzitter van het panel (en eventueel andere panelleden) uitnodigen voor een toelichting. De NVAO informeert de aspirant-opleidingsschool over dit overleg en kan de aspirant-opleidingsschool ook uitnodigen voor een gesprek. De NVAO komt op basis van het adviesrapport van het panel en eventuele toelichting gemotiveerd tot een eigenstandig advies. Het advies luidt dan: positief of negatief. Het definitieve advies gaat naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De aanvragende aspirant-opleidingsschool wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Tarieven

Er zijn geen kosten verbonden aan het beoordelen van een aspirant-opleidingsschool.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag via onderstaand digitaal aanvraagformulier indienen, incl. de door het bestuur of directie ondertekende aanvraagbrief, het informatiedossier en het ingevulde formulier met administratieve gegevens. Via de post stuurt u de NVAO 2 exemplaren van het gehele aanvraagdossier.

 

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info