Algemeen Bestuurder NVAO

Het Algemeen Bestuur van de NVAO richt zich op het strategisch beleid van de organisatie en de ontwikkeling en innovatie van de Nederlandse en Vlaamse kwaliteitszorgstelsels. In verband met het (op verzoek) aflopen van benoemingstermijnen zoeken we per direct twee nieuwe algemeen bestuursleden die door de Nederlandse minister ter benoeming kunnen worden voorgedragen.

Een Algemeen Bestuurder van de NVAO die wij zoeken:

 • heeft een brede en goede kennis van het (hoger) onderwijs, de beroepspraktijk van hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitszorg in Nederland en bij voorkeur ook in Vlaanderen;
 • heeft een brede en goede kennis van de Nederlandse en bij voorkeur ook Vlaamse bestuurlijke en politieke cultuur en is goed bekend met het politiek-bestuurlijk samenspel; 
 • is een rolmodel binnen en buiten de organisatie en handelt integer; 
 • is in staat om eigen opvattingen en oordelen in te brengen en kan het Dagelijks Bestuur kritisch bevragen over hun handelen, voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan; 
 • heeft sterke communicatie vaardigheden; 
 • heeft interesse in alle aspecten van de organisatie; 
 • is een netwerker, die weet relaties te bouwen en mensen te verbinden, in het belang van de organisatie; 
 • is onafhankelijk en heeft geen belangen die onverenigbaar zijn met de onafhankelijke besluitvorming van de organisatie.  

Aanvullend op het algemene profiel wordt naar één lid gezocht met bovendien:

 • brede (bestuurlijke) ervaring en relevant gedegen netwerk in het bedrijfsleven en/of maatschappelijk veld; 
 • affiniteit met bedrijfsvoeringsvraagstukken. 

Aanvullend op het algemene profiel wordt naar één lid gezocht met bovendien:

 • brede (bestuurlijke) ervaring en/of anderszins betrokkenheid en relevant gedegen netwerk in het hoger onderwijs, in het bijzonder in de universitaire sector; 
 • interesse voor nieuwe (beleidsmatige) ontwikkelingen in het hoger onderwijs zoals flexibilisering en instellingsaccreditatie. 

Tijdsinzet

Het Algemeen Bestuur komt vijf keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er af en toe overleggen met de op voordracht van de Nederlandse minister benoemde leden van het Dagelijks Bestuur en één per jaar een locatiebezoek bij een instelling. Het betreft een benoeming voor vier jaar met maximaal één verlenging van vier jaar.

Bezoldiging

Maandelijkse vergoeding gebaseerd op een arbeidsduurfactor van 0,05 en het maximum salarisbedrag van schaal 18 CAO rijk.

Procedure

De twee leden van het Algemeen Bestuur waarop onderhavige vacature ziet worden op voordracht van de Nederlandse minister benoemd door het Comité van Ministers (bestaande uit de Nederlandse en Vlaamse minister voor onderwijs).

Voordracht vindt plaats op basis van een advies door een selectiecommissie. Geïnteresseerde kandidaten wordt verzocht uiterlijk 20 september 2021 een brief en CV te richten aan de voorzitter van de selectiecommissie: 

Marcelis Boereboom 
Directeur Generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 

Brief en CV kunnen worden gezonden aan: 

Frank Hendriks
Secretaris selectiecommissie
E-mail: f.a.m.hendriks@minocw.nl 

Inhoudelijke inlichtingen over deze vacatures kunnen, na 23 augustus, worden ingewonnen bij: 

Anneke Luijten-Lub
Lid Dagelijks Bestuur NVAO
Tel: 06-38299310 

Voor vragen over de procedure kunt u, na 16 augustus, inlichtingen inwinnen bij: 

Frank Hendriks
Beleidsmedewerker ministerie OCW / Secretaris selectiecommissie
Tel: 06-11038732
E-mail: f.a.m.hendriks@minocw.nl 

Selectie en voordracht van de kandidaten is voorzien eind september 2021.  

De organisatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hoger onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. Daarmee is de NVAO bewaker van de kwaliteit van het hoger onderwijs. De besluiten van de NVAO leiden tot erkenning van diploma’s en graden en waar van toepassing tot bekostiging van opleidingen. De NVAO baseert haar beoordeling op advies van onafhankelijke deskundigen. 

De NVAO wil ertoe bijdragen dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen erkend blijft als internationaal aan de maat, maatschappelijk relevant en het vertrouwen geniet van studenten, werkgevers en de samenleving. Binnen de opdracht die in het accreditatieverdrag tussen Nederland en Vlaanderen aan de NVAO is toegekend, wil zij de kwaliteit van het hoger onderwijs borgen, verbeteringen stimuleren en een kwaliteitscultuur bevorderen. De NVAO is een Nederlandse rechtspersoon en een zelfstandig bestuursorgaan. 

Let op: acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

Solliciteren

Voeg hier uw relevante documenten toe (zoals CV en motivatiebrief)

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder