De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Visitatiegroepen en visitatierooster

Instellingen/opleidingen konden in april jl. hun gewenste nieuwe of wijziging(en) van bestaande visitatiegroepen en/of wijzigingen voor het visitatierooster bij de NVAO indienen. De verzoeken wordt op dit moment verwerkt. Het nieuwe visitatierooster wordt in de zomer gepubliceerd.

Het huidige visitatierooster (april 2016 versie juli 2016) vindt u aan de rechterzijde van deze pagina:

 • alle onderzoeksmasters zijn ingedeeld in visitatiegroepen. De instellingen konden eventueel een alternatieve indeling voorstellen. De NVAO deelt de onderzoeksmasters in het najaar van 2016 definitief in;
 • de verzoeken van instellingen en opleidingen tot wijziging uit de aprilronde 2016 zijn in het nieuwe rooster verwerkt;
 • nieuwe opleidingen zijn in het rooster opgenomen. Voor deze opleidingen wordt aangegeven in welke aprilronde zij uiterlijk de indeling in een visitatiegroep moeten aanvragen (zie onder kopje Toets nieuwe opleiding);
 • er wordt een inleverdatum vermeld voor opleidingen in de ‘overgangsregeling’ (die individueel moeten worden beoordeeld vóór deelname in de visitatiegroep). Wanneer de verlenging nog moet worden geëffectueerd, zijn de vervaldata onder voorbehoud van goedkeuring van de verlenging door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het tabblad ‘Ïnstelling’ in het visitatierooster laat zien in welke visitatiegroepen een opleiding is ingedeeld. Het tabblad ‘Visitatiegroep’ toont hoe de visitatiegroep is samengesteld (zie onder).

Visitatiegroepen

Nederlandse hogeronderwijsopleidingen worden gevisiteerd in visitatiegroepen (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs). Visitatiegroepen zijn opleidingen met een vergelijkbare onderwijsinhoud die door één panel worden beoordeeld. Dit clustergewijs beoordelen heeft als doel dat de scherpte en vergelijkbaarheid van de oordelen worden bevorderd en dat een panel niet afhankelijk is van één instelling. 

De NVAO stelt de visitatiegroepen vast (op grond van een voorstel door de instellingen) en bepaalt voor iedere visitatiegroep de uiterste datum om een aanvraag in te dienen (inleverdatum). Dat is beperkt tot twee inleverdata per jaar: 1 mei en 1 november. Voor opleidingen die voorafgaand aan deelname in de visitatiegroep individueel moeten worden beoordeeld (zie Overgangsregeling) geldt als inleverdatum: acht maanden voor de vervaldatum van de accreditatie.

Bij het samenstellen van visitatiegroepen gelden de volgende uitgangspunten:

 • de visitatiegroepen worden gevormd door verwante opleidingen die vergelijkend worden beoordeeld door één panel;
 • verlenging van de accreditatietermijn van de deelnemende opleidingen is mogelijk wanneer dat noodzakelijk is om te komen tot een inleverdatum die ten minste acht maanden vóór de vroegste vervaldatum van de deelnemende opleidingen ligt;
 • een opleiding kan als unieke opleiding worden aangemerkt wanneer dat inhoudelijk wordt gemotiveerd door de instelling. In uitzonderingsgevallen kan een opleiding als unieke opleiding worden aangemerkt wanneer het niet mogelijk is om de accreditatietermijn te harmoniseren met een verwante visitatiegroep;
 • voorstellen worden landelijk gecoördineerd;
 • een voorstel wordt ondersteund door het bevoegd gezag van de betrokken instellingen blijkend uit de ondertekening van het verzoek.

Panel

Het uitgangspunt is dat een visitatiegroep door één panel wordt beoordeeld. Bij de verschillende opleidingen die deel uitmaken van de visitatiegroep kunnen de panels van samenstelling wisselen: bijvoorbeeld omdat specifieke deskundigheid nodig is, de onafhankelijkheid in het geding is of omdat het wenselijk is om de bezoeken te spreiden over meer panelleden. In ieder geval moet er sprake zijn van voldoende continuïteit en personele overlap tussen de verschillende samenstellingen van het panel, gericht op vergelijking en consistentie in de oordelen. 

De NVAO vraagt het panel om op navolgbare wijze te beargumenteren hoe de beoordeling in vergelijkende zin geplaatst wordt in het geheel van beoordeling binnen de visitatiegroep. De NVAO stelt geen nadere eisen aan de werkwijze van een panel. De visitatiegroepen krijgen de ruimte om zich op een eigen wijze voor te bereiden op de vergelijkende beoordeling door één panel. Domeinen en visitatiegroepen verschillen te veel om hier nadere eisen aan te stellen.

Per visitatiegroep wordt één aanvraag ingediend voor instemming van de NVAO op de samenstelling van een panel.

Aprilronde: jaarlijkse wijziging visitatierooster

De NVAO neemt in de zogenoemde aprilronde jaarlijks verzoeken tot wijzigingen van visitatiegroepen in behandeling. Daaronder valt eveneens het verzoek tot indeling van nieuwe opleidingen in een visitatiegroep.

Behandeling aanvragen per visitatiegroep

Voor de visitatiegroep ligt de inleverdatum vast. De aanvragen worden, zoals gebruikelijk, per individuele opleiding ingediend bij de NVAO. De formele behandeling van de aanvragen start wanneer alle aanvragen uit een visitatiegroep binnen zijn (dag na inleverdatum van de betreffende visitatiegroep). De aanvragen van één visitatiegroep worden door de NVAO gezamenlijk afgehandeld om het vergelijkend perspectief zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. De NVAO zet zich in voor een spoedige afhandeling van de aanvragen.

Verlenging accreditatietermijn

Wanneer verlenging van de accreditatietermijn van een opleiding noodzakelijk is om te komen tot een voor alle opleidingen passende inleverdatum, adviseert de NVAO het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Toegekende verlengingen worden vervolgens getrancheerd doorgevoerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). In 2016 worden bijvoorbeeld de verlengingen geëffectueerd voor visitatiegroepen met inleverdatum tot en met 2020. In het visitatierooster (zie rechterzijde pagina) is een kolom opgenomen waarin is aangegeven in welk jaar de verlenging wordt geëffectueerd. De verlengingen worden telkens in de aprilronde (zie boven) administratief verwerkt en daarna zichtbaar in het gepubliceerde visitatierooster en in het CROHO.

Instellingen hoeven geen actie te ondernemen voor het aanvragen van verlenging van de accreditatietermijn (dit geldt tevens voor verlengingen naar aanleiding van aanpassingen of correcties).

Toets nieuwe opleiding

Nieuwe opleidingen worden nog niet ingedeeld in een visitatiegroep op het moment dat het besluit over de toets nieuwe opleiding wordt genomen. De opleiding kan zich dan enkele jaren oriënteren op een geschikte visitatiegroep. Twee jaar voor de vervaldatum kan de opleiding tijdens bovengenoemde aprilronde de gewenste indeling in een visitatiegroep aangeven. Daarna besluit de NVAO tot indeling.

Overgangsregeling

Bij een aantal opleidingen wordt in het visitatierooster vermeld dat zij deelnemen aan een overgangsregeling. Voor deze opleidingen gaat een individueel accreditatiebesluit vooraf deelname aan de visitatiegroep, als gevolg zijn van verschillende omstandigheden:

 • voorafgaand aan deelname in de visitatiegroep is eerst nog een individuele beoordeling noodzakelijk;
 • een aanvraag is in behandeling of het besluit moet nog worden geregistreerd in het CROHO;
 • een geplande individuele beoordeling is recent uitgevoerd of wordt nog uitgevoerd;
 • er is sprake van herstel, voorwaarden of aanpassingen van termijnen op grond van de Instellingstoets kwaliteitszorg.

Voor opleidingen die deelnemen aan een overgangsregeling heeft de NVAO de inleverdatum vastgesteld op acht maanden voor de vervaldatum van de accreditatie.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Wijzigingsverzoek indienen

 • jaarlijks tot 15 april
 • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb) o.v.v. "visitatierooster aprilronde 20xx, brin- en isatnummer(s)"

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Frank Wamelink, beleidsmedewerker Afdeling Nederland