De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Visitatiegroepen en visitatierooster

Het NVAO visitatierooster ronde 2017 is gepubliceerd. Het nieuwe visitatierooster kunt u downloaden (in excel) via de link aan de rechterzijde van deze pagina. Het rooster bevat een tabblad met een toelichting. Instellingen en opleidingen konden tot 15 april 2018 nieuwe gewenste wijziging(en) voor het visitatierooster bij de NVAO indienen. Het visitatierooster ronde 2018 wordt in juli gepubliceerd.

Visitatiegroepen

Nederlandse hogeronderwijsopleidingen worden gevisiteerd in visitatiegroepen (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs). De NVAO stelt de visitatiegroepen vast (op grond van een voorstel door de instellingen) en bepaalt voor iedere visitatiegroep de uiterste datum om een aanvraag in te dienen (inleverdatum). Dat is beperkt tot twee inleverdata per jaar: 1 mei en 1 november.

Bij het samenstellen van visitatiegroepen gelden de volgende uitgangspunten:

  • de visitatiegroepen worden gevormd door verwante opleidingen die vergelijkend worden beoordeeld door één panel;
  • verlenging van de accreditatietermijn van de deelnemende opleidingen is mogelijk wanneer dat noodzakelijk is om te komen tot een inleverdatum die ten minste acht maanden vóór de vroegste vervaldatum van de deelnemende opleidingen ligt;
  • een opleiding kan als unieke opleiding worden aangemerkt wanneer dat inhoudelijk wordt gemotiveerd door de instelling. In uitzonderingsgevallen kan een opleiding als unieke opleiding worden aangemerkt wanneer het niet mogelijk is om de accreditatietermijn te harmoniseren met een verwante visitatiegroep;
  • voorstellen worden landelijk gecoördineerd;
  • een voorstel wordt ondersteund door het bevoegd gezag van de betrokken instellingen blijkend uit de ondertekening van het verzoek.

Panel

Het uitgangspunt is dat een visitatiegroep door één panel wordt beoordeeld. Bij de verschillende opleidingen die deel uitmaken van de visitatiegroep kunnen de panels van samenstelling wisselen: bijvoorbeeld omdat specifieke deskundigheid nodig is, de onafhankelijkheid in het geding is of omdat het wenselijk is om de bezoeken te spreiden over meer panelleden. In ieder geval moet er sprake zijn van voldoende continuïteit en personele overlap tussen de verschillende samenstellingen van het panel, gericht op vergelijking en consistentie in de oordelen.

Het instellingsbestuur zorgt ervoor dat in samenwerking met andere instellingen binnen een visitatiegroep, wordt voorzien in een regelmatige beoordeling, door onafhankelijke deskundigen, van de kwaliteit van de opleidingen, daaronder begrepen de Ad-programma’s (WHW, artikel 1.18).

De NVAO stelt geen nadere eisen aan de werkwijze van een panel. De visitatiegroepen krijgen de ruimte om zich op een eigen wijze voor te bereiden op de vergelijkende beoordeling door één panel. Domeinen en visitatiegroepen verschillen te veel om hier nadere eisen aan te stellen.

Per visitatiegroep wordt één aanvraag ingediend voor instemming van de NVAO op de samenstelling van een panel.

April: jaarlijkse wijziging visitatierooster

De NVAO neemt in een zogenoemde aprilronde jaarlijks tot 15 april verzoeken tot wijziging van visitatiegroep of indeling van een nieuwe opleiding in een visitatiegroep in behandeling. Het vernieuwde NVAO visitatierooster wordt na het verwerken van de wensen jaarlijks begin juli gepubliceerd. 

Behandeling aanvragen per visitatiegroep

Voor de visitatiegroep ligt de inleverdatum vast. De aanvragen worden, zoals gebruikelijk, per individuele opleiding ingediend bij de NVAO. De NVAO zet zich in voor een spoedige afhandeling van de aanvragen.

Verlenging accreditatietermijn

Wanneer verlenging van de accreditatietermijn van een opleiding noodzakelijk is om te komen tot een voor alle opleidingen passende inleverdatum, adviseert de NVAO het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Toegekende verlengingen worden vervolgens getrancheerd doorgevoerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). In 2017 zijn bijvoorbeeld de verlengingen geëffectueerd voor visitatiegroepen met inleverdatum tot en met 2021.

Instellingen hoeven geen actie te ondernemen voor het aanvragen van verlenging van de accreditatietermijn (dit geldt tevens voor verlengingen naar aanleiding van aanpassingen of correcties). Dit verlenging van de accreditatietermijn wordt stapsgewijs in de in aprilrondes “automatisch” aangepast.

Toets nieuwe opleiding

Nieuwe opleidingen worden nog niet ingedeeld in een visitatiegroep op het moment dat het besluit over de toets nieuwe opleiding wordt genomen. De opleiding kan zich dan enkele jaren oriënteren op een geschikte visitatiegroep. Twee jaar voor de vervaldatum kan de opleiding tijdens bovengenoemde aprilronde de gewenste indeling in een visitatiegroep aangeven. Daarna besluit de NVAO tot indeling.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Wijzigingsverzoek indienen

  • jaarlijks tot 15 april (het nieuwe rooster wordt jaarlijks in juli gepubliceerd)
  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb) o.v.v. "visitatierooster ronde 2018, brin- en isatnummer(s)"

Tarief

Per augustus 2018 bedraagt het tarief van de NVAO voor het verzoek tot wijziging van de indeling in een bepaalde visitatiegroep 800 euro. 

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Frank Wamelink, beleidsmedewerker Afdeling Nederland