De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Joint Degree - Joint Programme

De ministers van Onderwijs in de European Higher Education Area (EHEA) hebben een nieuwe Europese aanpak voor de kwaliteitsbeoordeling van joint programmes aanvaard. Het Europese kader European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (zie Kaders/documenten) maakt het mogelijk om op basis van één kwaliteitsbeoordeling accreditatie in alle landen van de EHEA te verkrijgen waar opleidingsaccreditatie verplicht is.

Hiermee wordt voorkomen dat joint programmes in meer landen een beoordelingsprocedure (met verschillende panels, site visits, rapporten, et cetera) moeten ondergaan. Voorwaarde is dat de organisatie die de beoordeling uitvoert, is geregistreerd in het European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) en voor de beoordeling het Europese kader gebruikt.

De Europese aanpak geldt voor joint programmes waarvoor de volgende definitie is afgesproken: Joint programmes are understood as an integrated curriculum coordinated and offered jointly by different higher education institutions from EHEA countries, and leading to double/multiple degrees or a joint degree.

Joint programmes kunnen dus tot verschillende wijzen van graadverlening leiden: twee diploma’s (double degrees), meer dan twee diploma’s (multiple degrees) of één gezamenlijk diploma (joint degree) zijn mogelijk.

De Nederlandse wetgeving maakt het mogelijk om een joint degree te verbinden aan zowel een opleiding als aan een programma (afstudeerrichting) binnen een opleiding. Bij joint degrees hanteert de NVAO een protocol dat is gebaseerd op de Nederlandse regelgeving inzake joint degrees. Er zijn protocollen voor nieuwe en bestaande opleidingen (zie Kaders/documenten).

Een joint programme van een wo-instelling en een hbo-instelling met een double degree is helaas niet mogelijk (Indien het joint programme uitsluitend door Nederlandse instellingen wordt uitgevoerd, mag enkel een joint degree worden toegekend aan het joint programme, artikel 7.3c lid 2 WHW. Een double of multiple degree is enkel mogelijk wanneer het een joint programme samen met een buitenlandse instelling betreft, artikel 7.3c lid 3 WHW).  

Zie ook:
NVAO-accreditatie op basis van een buitenlandse beoordeling 

Vraag en antwoord

De volgende vragen en antwoorden kunnen door instellingen worden doorlopen om te weten welke kaders gehanteerd kunnen worden in een concrete situatie:

 1. Is de joint programme een nieuwe opleiding (niet in CROHO geregistreerd)?
  Nederlandse instellingen kunnen kiezen:
  a. Een aanvraag voor een toets nieuwe opleiding bij de NVAO indienen volgens de “European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes”. Dit kan met name nuttig zijn als twee of meer instellingen binnen het consortium verplicht zijn om opleidingsaccreditatie in hun eigen land aan te vragen. Op basis van de Europese afspraken zou immers één kwaliteitsbeoordeling voldoende moeten zijn, terwijl bij het niet volgen van de Europese aanpak meerdere kwaliteitsbeoordelingen nodig zullen zijn (informatie over Europese aanpak).
  b. Een aanvraag volgens het kader toets nieuwe opleiding (beperkt of uitgebreid).
   
 2. Is de joint programme een bestaande opleiding (in CROHO geregistreerd)?
  Nederlandse instellingen kunnen kiezen:
  a. Een aanvraag voor een accreditatie bij de NVAO indienen volgens de “European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes”. Dit kan met name nuttig zijn als twee of meer instellingen binnen het consortium verplicht zijn om opleidingsaccreditatie in hun eigen land aan te vragen. Op basis van de Europese afspraken zou immers één kwaliteitsbeoordeling voldoende moeten zijn, terwijl bij het niet volgen van de Europese aanpak meerdere kwaliteitsbeoordelingen nodig zullen zijn (informatie over Europese aanpak).
  b. Een aanvraag volgens het kader voor de opleidingsbeoordeling (beperkt of uitgebreid). 

 3. Is de joint programme een nieuwe opleiding (niet in CROHO geregistreerd) en wordt tevens een joint degree aangevraagd voor de nieuwe opleiding of voor een programma (afstudeerrichting) binnen de nieuwe opleiding?
  In aanvulling op de keuzemogelijkheden onder vraag 1 wordt het “Protocol Joint Degree tno” toegepast (zie Kaders/documenten).

 4. Is de joint programme een bestaande opleiding (in CROHO geregistreerd) en wordt tevens een joint degree aangevraagd voor de bestaande opleiding of voor een programma (afstudeerrichting) binnen de bestaande opleiding?
  In aanvulling op de keuzemogelijkheden onder vraag 2 wordt het “Protocol Joint degree accreditatie” toegepast (zie Kaders/documenten).

Let er bij een joint degree op dat de samenwerkende instellingen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opleiding, en dat iedere samenwerkende Nederlandse instelling een substantieel onderdeel van de opleiding verzorgt. Ook dient tussen de instellingen een samenwerkingsovereenkomst te bestaan. Verder is een joint degree-opleiding op basis van Nederlandse regelgeving niet mogelijk wanneer:

 • wordt beoogd een gezamenlijke graad te verbinden aan een Nederlandse hbo-opleiding/programma en een Nederlandse wo-opleiding/programma;
 • de gezamenlijke opleiding/het programma wordt verzorgd met een of meer buitenlandse instellingen die in eigen land niet erkend of niet gerechtigd is (zijn) om aan de joint degree-opleiding deel te nemen.

Tips en goede praktijken

ECA Checklist Joint Programmes 
JDAZ Guide (ECA portal met informatie over joint degrees/programmes voor instellingen)

Termijn

De accreditatietermijnen voor joint programmes zijn hetzelfde als voor andere Nederlandse opleidingen, dus in de regel 6 jaar. In de Europese aanpak wordt  eveneens een accreditatietermijn van 6 jaar bepleit.

De NVAO behandelt aanvragen voor bestaande opleidngen binnen drie maanden en aanvragen voor nieuwe opleidingen binnen zes maanden. Na ontvangst van het ontwerpbesluit van de NVAO kan de aanvragende Nederlandse instelling bezwaar aantekenen (zie onder).

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden in het kader rechts op deze pagina gepresenteerd. Na inwerkingtreding van de Wet accreditatie op maat per 1 februari 2019 en de accordering van het concept-Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2018 (Kader 2018) wordt het Kader 2018 van kracht.

Aanvraag indienen

 • gevraagde bijkomende informatie: zie protocol joint degree
 • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
 • + via post 2 exemplaren van het aanvraagdossier (bestaande joint degree)
 • + via post 7 exemplaren van het aanvraagdossier (nieuw joint degree)

Tarief

In 2019 bedraagt het tarief voor het beoordelen van een bestaande joint degree-joint programme 850 euro per aanvraag en voor een nieuwe joint degree-joint programme 18.700 euro. Als het een gezamenlijke aanvraag van twee of meer instellingen is, betaalt iedere instelling een gedeelte. Als het een joint degree betreft betaalt de penvoerder. 

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Lineke van Bruggen, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Zie ook: European Commission Erasmus Mundus joint master degrees The Story So Far, 2016 (download)

Bezwaarprocedure 
Wetgeving