De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Bezwaar- en beroepsprocedure Nederland

De bezwaar- en beroepsregeling tegen besluiten van de NVAO over een instellingstoets kwaliteitszorg, een opleidingsbeoordeling of een toets nieuwe opleiding zijn opgenomen in het beoordelingskader.

Feitelijke onjuistheden

Beoordelingskader 2016:

Alvorens het besluit vast te stellen over een instellingstoets kwaliteitszorg, een beperkte of uitgebreide opleidingsbeoordeling, een beperkte, uitgebreide, (verzwaarde) uitgebreide of aanvullende TNO, stelt de NVAO het instellingsbestuur in de gelegenheid om binnen twee weken zijn zienswijze over feitelijke onjuistheden in het voornemen tot besluit naar voren te brengen. Deze twee weken vallen binnen de wettelijke termijn van zes maanden (voor de instellingstoets kwaliteitszorg, de beperkte en de uitgebreide TNO) dan wel van drie maanden (voor de beperkte en de uitgebreide opleidingsbeoordeling) waarbinnen de NVAO tot een besluit moet komen.

De NVAO zendt na definitieve vaststelling het besluit zo snel mogelijk aan het instellingsbestuur en maakt het besluit tegelijkertijd openbaar via haar website.

Bezwaar en beroep

Daarbij bestaat ook de mogelijkheid van bezwaar en beroep (Beoordelingskader 2016):

Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift door een belanghebbende bij de NVAO. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken. In het kader van de behandeling van het bezwaar vindt in beginsel een hoorzitting plaats. De NVAO beslist binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift. De beslissing op bezwaar kan voor ten hoogste zes weken worden verdaagd. Hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan. Op de bezwaarschriftenprocedure is van toepassing de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling bezwaarschriftenprocedure Awb NVAO.

Tegen een beslissing op bezwaar van de NVAO staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken. Hangende de bezwaar- en/of beroepsprocedure kan aan de bevoegde bestuursrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.