De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

NVAO-bestuurslid Lucien Bollaert richt zich op internationale werkzaamheden

Begin november start NVAO-bestuurslid Lucien Bollaert zijn gastcolleges over kwaliteitszorg in het hoger onderwijs in New York. Hij zal daarnaast betrokken zijn bij meerjarige Europese projecten die  worden uitgevoerd door onder andere de internationale kwaliteitszorgorganisaties van het European Consortium for Accreditation in higher education (ECA). Tevens is zijn mandaat als vicevoorzitter van het European Quality Assurance Register Committee verlengd en zal hij een tweede boek publiceren, ditmaal over externe kwaliteitszorg. Zijn eerdere boek A Manual for Internal Quality Assurance in Higher Education - with a special focus on professional higher education verscheen in november 2014 tijdens het negende European Quality Assurance Forum (EQAF) aan de Universiteit van Barcelona en is momenteel herdrukt. In 2016 komt een tweede editie uit, dat door de Wereldorganisatie van Franstalige kwaliteitszorgagentschappen eveneens in het Frans vertaald zal worden.

Dit najaar is hij als spreker uitgenodigd op internationale conferenties in onder meer Moskou, Warschau, Den Haag (Faboto en ECA), Londen (PHExcel) en Sofia. Ook op het 10de European Quality Assurance Forum (EQAF) in november in Londen trekt hij de lessen uit Yerevan en schetst hij de toekomstlijnen van een nieuwe generatie kwaliteitszorg. In oktober spreekt Lucien Bollaert tijdens een Webinar van ECA.

Voor de NVAO betekent dit dat Lucien Bollaert wegens pensionering zijn bestuursfunctie per 1 december 2015 zal beëindigen. Zijn passie en engagement voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs roepen hem internationaal, zonder Vlaanderen te verlaten. Hij was sinds 1 oktober 2009 lid van het Dagelijks Bestuur van de NVAO. Daarvoor was hij als directeur verbonden aan de Hogeschool West-Vlaanderen en als deskundige betrokken bij de wetgeving op het gebied van het Vlaamse hogeronderwijssysteem en ontwikkeling van het Vlaamse accreditatiestelsel. Hij was onder meer lid van diverse werkgroepen op het gebied van kwaliteitszorg van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Als Vlaamse Bologna-expert was Lucien Bollaert jarenlang trekker van pilootprojecten over leerresultaten, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Op vraag van de Europese Commissie was hij tevens lid van de eerste expertengroep in de totstandkoming van het European Qualifications Framework (2008).   

Op Europees niveau was Lucien Bollaert namens de NVAO bestuurslid van het European Consortium for Accreditation in higher education (ECA). Eerder coördineerde Lucien Bollaert de werkgroep kwaliteitszorg van de European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE). Hij vertegenwoordigde de European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) in de E4 Groep van 2003 tot 2007, onder meer bij het opstellen van de eerste European Standards and Guidelines (2003 – 2005) en de oprichting van het European Quality Assurance Forum (2005 – 2011).

Lucien Bollaert was tijdens zijn bestuursperiode van onschatbare waarde voor de verdere ontwikkeling van het Vlaamse stelsel van kwaliteitszorg en toezicht. In de stelsels en in de NVAO strategie bleef hij het belang van een kwaliteitscultuur beklemtonen. Als bestuurslid van de NVAO was hij medeverantwoordelijk voor de interne organisatiewijziging en de vormgeving van de strategische koers van de organisatie tot en met 2016. Als gevraagd lid van de evaluatiegroep van het Vlaams stelsel laat hij Vlaanderen niet achter.

De NVAO bedankt Lucien Bollaert voor zijn inhoudelijke bijdrage aan het vorige en huidige Vlaamse accreditatiestelsel en het stimuleren van het debat over kwaliteitszorg, toezicht en kwaliteitscultuur, zowel in Nederland, als in Vlaanderen en vooral op internationaal niveau.

-------------------------------------------------

NVAO board member Lucien Bollaert to focus on international activities


Early November, NVAO board member Lucien Bollaert will start his New York guest lectures on quality assurance in higher education. In addition, he will be involved in multi-year European projects implemented by various bodies, including the international quality assurance agencies of the European Consortium for Accreditation in higher education (ECA). His mandate as vice chair of the European Quality Assurance Register Committee (EQAR) has been extended and his second book is to be published in 2018, this time on external quality assurance. His earlier book, A Manual for Internal Quality Assurance in Higher Education - with a special focus on professional higher education, was presented in November 2014 during the ninth European Quality Assurance Forum (EQAF) held at the University of Barcelona; it is  reprinted. Of the second edition, to be published in 2016,  there is also a French translation  ordered by the World Organisation of French-speaking quality assurance agencies.

Mr Bollaert has been invited to several international conferences scheduled for this autumn, taking place in, among other venues, Moscow, Warsaw, The Hague (Faboto and ECA), London (PHExcel) and Sofia. At the tenth European Quality Assurance Forum (EQAF) in November in London, he will present the experiences gained in Yerevan and he will sketch the future outlines of a new generation of quality assurance. In October, Lucien Bollaert will also speak at an ECA Webinar.

To the Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO), this means that Lucien Bollaert will retire from the board with effect from 1 December 2015. His passion for and commitment to quality assurance in higher education propel him to the international level, without leaving Flanders. Since 1 October 2009, he has sat on the Executive Board of NVAO. Before that, he held the position of Director of the University College of Western Flanders and was involved, in his capacity as expert, in legislation pertaining to the Flemish higher education system and the development of the Flemish accreditation system. He sat on various quality assurance working groups of the Council of Flemish University Colleges (VLHORA) and the Flemish Education Council (VLOR). As the Flemish Bologna expert, Lucien Bollaert has pioneered pilot projects on learning outcomes, quality assurance and quality culture for many years. At the request of the European Commission, he also sat on the first expert group involved in the establishment of the European Qualifications Framework (2008).   

At the European level, Lucien Bollaert sat on the board of the European Consortium for Accreditation in higher education (ECA), on behalf of NVAO. Earlier he coordinated the working group on quality assurance of the European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE). He represented the European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) in the E4 Group from 2003 to 2007; in this capacity, he was involved in drawing up the first European Standards and Guidelines (2003 – 2005) and setting up the European Quality Assurance Forum (2005 – 2011), among other things.

During his term of office on the board, Lucien Bollaert was invaluable for the further development of the Flemish quality assurance and accreditation system. He continued to reiterate the importance of a quality culture in the systems and the NVAO strategy. As a NVAO board member, he was jointly responsible for the internal organisational reform and the design of the strategic course of the organisation up to and including 2016. As he has been invited to join the evaluation group of the Flemish system, he will not leave Flanders in the lurch.

NVAO thanks Lucien Bollaert for his substantive contribution to the previous and current Flemish accreditation systems, and for furthering the debate on quality assurance, supervision and quality culture, in the Netherlands, in Flanders and especially at the international level.