De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Advies Onderwijsraad “Kwaliteit in het hoger onderwijs” sluit op veel onderdelen aan bij advies stuurgroep accreditatiestelsel 3.0

Het advies van de Onderwijsraad "Kwaliteit in het hoger onderwijs. Evenwicht in ruimte, regels en rekenschap" over de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs, zoals zij vandaag heeft gepubliceerd, sluit volgens de NVAO op veel onderdelen aan bij het advies van de stuurgroep Accreditatiestelsel 3.0 dat op uitnodiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot stand is gekomen en waarin de NVAO ook zitting had. De ideeën van de Onderwijsraad kunnen in de verdere discussies worden meegenomen.

De NVAO is het niet eens met de aanbeveling van de Onderwijsraad om de instellingstoets kwaliteitszorg af te schaffen en het gehele accreditatiestelsel te richten op opleidingsaccreditatie. NVAO-voorzitter Anne Flierman: ‘Wij vinden het voorstel om de instellingstoets af te schaffen niet verstandig. En het is een stap terug die niet past bij de bredere internationale en Europese ontwikkelingen die wij in het hoger onderwijs zien. Wij zien juist dat een flexibel en gedifferentieerd stelsel de grote diversiteit in het Nederlandse hoger onderwijs aankan en de verschillen in kwaliteit goed zichtbaar worden. De instellingstoets is een wezenlijk element in dat stelsel. Met de instellingstoets kunnen de instellingsbesturen laten zien dat zij zelf eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het totale onderwijsaanbod en de wijze waarop zij dat versterken. Daarnaast bepleit de Onderwijsraad terecht dat zeker op opleidingsniveau docenten en studenten nauwer betrokken moeten zijn bij de kwaliteitszorg. Zo kan ieder eenduidig werken aan een sterke kwaliteitscultuur, zowel op instellings- als op opleidingsniveau.’

De NVAO ziet meer aanbevelingen van de Onderwijsraad waar discussie over moet plaatsvinden. Zo adviseert de Raad het onderscheid tussen accreditatie en visitatie te verscherpen, opdat het bij accreditatie om verantwoording en toetsing gaat en bij visitatie de externe peers kunnen meedenken over verbetering. Flierman: ‘Een scheiding tussen accreditatie en visitatie waarin de accreditatie verwordt tot een papieren exercitie miskent het wezen van peer reviews. Juist de visitatie, het gesprek op locatie tussen de eigen deskundigen van een instelling of opleiding en de externe peers, vormt de grond voor het al dan niet verlenen van het keurmerk, de accreditatie. De huidige werkwijze vormt ook de basis voor gedifferentieerde oordelen van onvoldoende tot excellent die als een belangrijke verworvenheid worden beschouwd. Een sterker onderscheid tussen de verantwoordings- en verbeterfunctie in het stelsel aanbrengen kan wel, bijvoorbeeld door specifieke gesprekken over verbeteringen te laten plaatsvinden.’

Voor de NVAO staat een goed geborgde kwaliteit van het hoger onderwijs centraal, met respect voor de autonomie van de instellingen en hun eigenaarschap van en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs, inclusief het eigenaarschap van docenten en studenten. Tegelijkertijd dient daarbij transparantie over kwaliteit tegenover de samenleving veilig te zijn gesteld.