Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Titulatuur Nederland

In artikel 7.10a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is vastgelegd welke graad is verbonden aan het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een opleiding. Wanneer een hogeronderwijsinstelling aan een opleiding een graad verleent naar Nederlands recht zonder dat de desbetreffende opleiding is geaccrediteerd, dan is de instelling strafbaar (artikel 15.6 van de WHW).

 

Overzicht ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap titulatuur Nederland

 

In het algemeen geldt dat de graad is gebaseerd op het niveau van de opleiding. Aan een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en in het wetenschappelijke onderwijs (wo) is de graad “Bachelor” (afgekort: “B”) verbonden; aan een masteropleiding in het hbo en in het wo is de graad “Master” (afgekort: “M”) verbonden. In het wo wordt aan de graad nog toegevoegd “of Arts” (afgekort: “BA” of “MA”) of “of Science” (afgekort: “BSc” of “MSc”).


Toevoegingen aan de graad over het beroepenveld, zoals bijvoorbeeld “of Business Administration”, “of Nursing” of “of Social Work” et cetera kunnen door hbo- en wo-opleidingen vrij worden toegepast. De rechtenopleidingen van hogescholen en universiteiten voegen aan de bachelor- of mastergraad toe “of Laws” (afgekort: “LLB” of “of LLM”).


Aanpassing toevoeging aan hbo-graden

De toevoegingen “of Arts” en “of Science” waren tot 2014 exclusief voorbehouden aan afgestudeerden uit het wo. Sinds 1 januari 2014 mogen afgestudeerden uit het hbo deze toevoegingen onder bepaalde voorwaarden ook gebruiken (Wet kwaliteit in verscheidenheid). De wetgever heeft dit gewijzigd om de graden beter vergelijkbaar te maken op de internationale arbeidsmarkt.


De NVAO toetst de toevoeging aan de graad op internationale herkenbaarheid. Leidend daarbij is de referentielijst internationale herkenbaarheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De NVAO heeft deze referentielijst uitgewerkt in de hbo-clusterlijst voor alle individuele hbo-opleidingen die zijn geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).


Geleidelijke invoering (70% regel)

Het aanpassen van de toevoegingen aan de graden in het hbo wordt geleidelijk ingevoerd: wanneer 70 procent van de hbo-opleidingen uit eenzelfde cluster sinds 1 januari 2012 is geaccrediteerd, mogen alle opleidingen in het gehele cluster de toevoeging “of Arts” of  “of Science” aan de graad toekennen vanaf het moment van het halen van de 70 procent norm.


De NVAO houdt in een overzicht bij welk cluster met bijbehorende hbo-opleidingen de grens van 70 procent is gepasseerd. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd. Voor het cluster Techniek geldt in plaats van de 70 procent regel de overgangsdatum van 1 september 2015.


Samengevat, de 70% regel:

  • geldt voor de toevoegingen “of Arts” en “of Science” aan bachelor- en mastergraden in het hbo;
  • geldt niet voor de overige toevoegingen (over het beroepenveld), zoals bijvoorbeeld “of Education”, “of Engineering”, “of Fine Arts”; deze kunnen zonder meer aan de hbo-graad worden toegevoegd;
  • geldt niet voor het cluster Techniek. De betrokken hbo-opleidingen kunnen vanaf 1 september 2015 “of Science” toevoegen aan de bachelor- of mastergraad.


Geen terugwerkende kracht

De Wet kwaliteit in verscheidenheid geldt niet met terugwerkende kracht. Elke student die voor het “70% moment” afstudeert, kan en mag de toevoegingen “of Arts” en “of Science” niet gebruiken. De wetgever heeft niet voorzien in een overgangsregeling en het is daarom niet toegestaan om deze toevoegingen met terugwerkende kracht te verlenen aan de bachelor- en mastergraden in het hbo.


Meer informatie

Maandelijks overzicht 70% regel: NVAO
Overige vragen titulatuur/(oude) diploma's:
- afgestudeerden/studenten: burgervragen@minocw.nl of www.rijksoverheid.nl/contact

- instellingen: DUO, Informatie Centrum Onderwijs ico@duo.nl