Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Panels (commissies van deskundigen)

Het Nederlandse accreditatiestelsel wil discussies tussen peers en docenten over de kwaliteit van het onderwijs stimuleren en zo een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de kwaliteitscultuur binnen hogeronderwijsinstellingen.

 
Voorafgaand aan de beoordeling van de NVAO worden de instellingen en opleidingen in het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs bezocht door een panel, c.q. visitatiecommissie van onafhankelijke deskundigen, de peer review. De secretaris van een panel/visitatiecommissie heeft een training van de NVAO gevolgd. De NVAO houdt een register bij van de deelnemers aan de secretaristraining. 

Het panel adviseert de NVAO door middel van een adviesrapport.Richtlijnen

Beoordelingskaders overgangsregeling NL

De herziene beoordelingskaders voor het accreditatiestelsel gelden sinds 19 december 2014. De NVAO heeft op 22 december 2014 een overgangsregeling vastgesteld:

 • visitaties die plaatsvinden na 1 maart 2015 worden uitgevoerd volgens het nieuwe kader;
 • instellingen kunnen t/m 1 juli 2015 aanvragen indienen volgens het oude kader;
 • bij beoordelingen die plaatsvinden na 1 september 2015 geldt de verplichting om bij het samenstellen van visitatiecommissies een voorzitter in te zetten die een training heeft gevolgd.

Beoordelingskader 2014  / (oud beoordelingskader 2011)
Richtlijn beoordelen eindwerken tijdens visitaties 2015 / (English)
RIchtlijn beoordelen opleiding in herstelperiode 2014 / (English)


Indicatoren en definities basisgegevens opleidingsbeoordelingen NL

De NVAO heeft na overleg met de VSNU, de Vereniging Hogescholen en de NRTO indicatoren en definities basisgegevens opleidingsbeoordelingen vastgesteld, die  worden gehanteerd bij de beperkte/uitgebreide opleidingsbeoordeling (accreditatie). De NVAO publiceert de cijfers niet in haar besluiten, maar de opleidingen worden verzocht de gegevens op te nemen in de kritische zelfreflectie.Eisen samenstelling panel NL

Aan de samenstelling van het beoordelingspanel worden de volgende eisen gesteld: 

 1. het panel bestaat uit ten minste vier leden, onder wie ten minste twee gezaghebbende domeindeskundigen en een student;
 2. het panel beschikt in zijn geheel over de volgende deskundigheden:
  a. deskundigheid ten aanzien van de ontwikkelingen in het vakgebied;
  b. internationale deskundigheid;
  c. werkvelddeskundigheid in het voor de opleiding relevante beroepenveld (indien van toepassing);
  d. ervaring met het geven en ontwikkelen van onderwijs op het desbetreffende opleidingsniveau en deskundigheid ten aanzien van de door de opleiding gehanteerde onderwijsvorm(en);
  e. studentgebonden deskundigheid;
  f. visitatie- of auditdeskundigheid.
 3. het panel is onafhankelijk (de leden hebben ten minste vijf jaar geen banden gehad met de instelling waartoe de opleiding behoort);
 4. het panel wordt bijgestaan door een onafhankelijke, externe secretaris die is getraind door de NVAO. De secretaris maakt geen deel uit van het panel. De NVAO publiceert wie als secretaris/co√∂rdinator kan optreden.


Lees ook: Leidraad eisen panelsamenstelling (English version)

Taken en competenties secretarissen/coördinatoren

 

De panelleden en secretaris ondertekenen voorafgaand aan het beoordelingsproces een onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring (Declaration of Indepence and Confidentiality) waarin is opgenomen dat zij kennis hebben genomen van de NVAO Gedragscode (Code of Conduct).Indienen voorstel panelsamenstelling NL

U kunt met behulp van onderstaand "verantwoordingsformulier deskundigheden en onafhankelijk-heid beoordelingspanel" een voorstel voor een panel via e-mail indienen. De NVAO beoordeelt uw aanvraag binnen vier weken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De NVAO kan u om nadere informatie verzoeken. Zo nodig wordt het panel aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de planning van het locatiebezoek (site visit).


Lees ook: Verantwoordingsformulier deskundigheden en onafhankelijkheid beoordelingspanel

Voorbeeld verantwoordingsformulier

Justification form for the expertise and independence of the assessment panel

Sample Justification form for the expertise and independence of the assessment panel 

NVAO

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Parkstraat 28

2514 JK Den Haag

Postbus 85498
2508 CD Den Haag

contact / route