Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Panels (commissies van deskundigen)

Het Nederlandse accreditatiestelsel wil discussies tussen peers en docenten over de kwaliteit van het onderwijs stimuleren en zo een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur binnen hogeronderwijsinstellingen.

 

De NVAO is altijd op zoek naar experts uit verschillende vakgebieden, zowel met een achtergrond in het hoger beroepsonderwijs als in het wetenschappelijk onderwijs. U kunt hiervoor uw cv naar de NVAO sturen, en een korte omschrijving (max 150 woorden) van uw loopbaan.  


De NVAO bewaart de gegevens van alle experts in een database en zoekt hieruit bij het beoordelen van nieuwe opleidingen kandidaten met het juiste profiel. De NVAO ontvangt per jaar 80 tot 100 aanvragen voor een zogenoemde "toets nieuwe opleiding". Voor bestaande opleidingen worden jaarlijks tussen de 300 en 750 beoordelingen verricht die hoofdzakelijk worden uitgevoerd door evaluatiebureaus.

 

Samenstelling panel

De onafhankelijkheid van het panel dient boven elke twijfel verheven te zijn. De NVAO stemt daarom vooraf in met de samenstelling van het panel.

 

 1. Voor de instellingstoets kwaliteitszorg stelt de NVAO de commissie samen die de audit uitvoert. De te beoordelen instelling heeft het recht beargumenteerd bezwaren aan te dragen tegen de samenstelling van de auditcommissie.
 2. Voor het accrediteren van bestaande opleidingen stelt de instelling het panel samen, wijst een secretaris aan en draagt het panel vervolgens ter instemming voor aan de NVAO.
  De instelling levert hiervoor gegevens aan over de deskundigheden en onafhankelijkheid van de panelleden en de secretaris (zie "Indienen voorstel panelsamenstelling").
  De instelling kan een evaluatiebureau opdracht geven om het panel samen te stellen. Ook dan wordt het panel ter instemming voorgedragen aan de NVAO. In de machtigingsbrief aan het evaluatiebureau vermeldt de instelling de namen van de panelleden waarmee ze zich akkoord verklaart. 
 3. Voor het toetsen van nieuwe opleidingen stelt de NVAO het panel samen.


Indienen voorstel panelsamenstelling

U kunt met behulp van onderstaand "verantwoordingsformulier deskundigheden en onafhankelijk-heid beoordelingspanel" een voorstel voor een panel via e-mail indienen. De NVAO beoordeelt uw aanvraag binnen vier weken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De NVAO kan u om nadere informatie verzoeken. Zo nodig wordt het panel aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de planning van het locatiebezoek (site visit). 

Verantwoordingsformulier deskundigheden en onafhankelijkheid beoordelingspanel

Voorbeeld verantwoordingsformulier

Justification form for the expertise and independence of the assessment panel

Sample Justification form for the expertise and independence of the assessment panel Eisen samenstelling panel

Aan de samenstelling van het beoordelingspanel worden de volgende eisen gesteld: 

 1. het panel bestaat uit ten minste vier leden, onder wie ten minste twee gezaghebbende domeindeskundigen en een student;
 2. het panel beschikt in zijn geheel over de volgende deskundigheden:
  a. deskundigheid ten aanzien van de ontwikkelingen in het vakgebied;
  b. internationale deskundigheid;
  c. werkvelddeskundigheid in het voor de opleiding relevante beroepenveld (indien van toepassing);
  d. ervaring met het geven en ontwikkelen van onderwijs op het desbetreffende opleidingsniveau en deskundigheid ten aanzien van de door de opleiding gehanteerde onderwijsvorm(en);
  e. studentgebonden deskundigheid;
  f. visitatie- of auditdeskundigheid.
 3. het panel is onafhankelijk (de leden hebben ten minste vijf jaar geen banden gehad met de instelling waartoe de opleiding behoort);
 4. het panel wordt bijgestaan door een onafhankelijke, externe secretaris die is getraind en gecertificeerd door de NVAO. De secretaris maakt geen deel uit van het panel. De NVAO publiceert wie als gecertificeerd secretaris/co√∂rdinator kan optreden.

 

Leidraad eisen panelsamenstelling (English version)

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen

 

De panelleden en secretaris ondertekenen voorafgaand aan het beoordelingsproces een onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring (Declaration of Indepence and Confidentiality) waarin is opgenomen dat zij kennis hebben genomen van de NVAO Gedragscode (Code of Conduct).Richtlijnen

Beoordeling afstudeerwerken en bestudering documenten

De NVAO heeft voor Nederlandse panels twee richtlijnen samengesteld voor het beoordelen van de eind-/afstudeerwerken en het bestuderen van  de documenten tijdens de accreditatieprocedure van een bestaande opleiding of (indien van toepassing) de toetsingsprocedure van een nieuwe opleiding:

 1. richtlijn beoordelen afstudeerwerken (English version)
 2. richtlijn bestudering en beoordeling documenten tijdens visitatieproces (English version)

 

BTW en panelleden/secretarissen

In 2013 is de btw-regelgeving voor een deel gewijzigd. Lees hier meer informatie over de betekenis van de btw-regelgeving voor panelleden en externe secretarissen.

 

Indicatoren en definities basisgegevens opleidingsbeoordelingen

De NVAO heeft na overleg met de VSNU, de Vereniging Hogescholen en de NRTO indicatoren en definities basisgegevens opleidingsbeoordelingen (English version) vastgesteld, die sinds oktober 2012 worden gehanteerd bij de beperkte/uitgebreide opleidingsbeoordeling (accreditatie). Instellingen kunnen een toelichting verstrekken bij de gevraagde basisgegevens.  

 

International classroom

De richtlijnen voor visitatiepanels voor het beoordelen van opleidingen met een international classroom worden aangescherpt (Kamerbrief staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mei 2012). De nadruk ligt daarbij op de vraag hoe de international classroom zich verhoudt tot de gestelde doelen op het gebied van onderwijs, kwaliteit en arbeidsmarktrelevantie. Internationale opleidingen kunnen ook opgaan voor het bijzonder kenmerk internationalisering van de NVAO.

NVAO

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Parkstraat 28

2514 JK Den Haag

Postbus 85498
2508 CD Den Haag

contact / route