Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Panels (commissies van deskundigen)

Het Nederlandse accreditatiestelsel wil discussies tussen peers en docenten over de kwaliteit van het onderwijs stimuleren en zo een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de kwaliteitscultuur binnen hogeronderwijsinstellingen.

 
Voorafgaand aan de beoordeling van de NVAO worden de instellingen en opleidingen in het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs bezocht door een panel, c.q. visitatiecommissie van onafhankelijke deskundigen, de peer review. Het panel adviseert de NVAO door middel van een adviesrapport.

In Nederland worden de visitaties voor bestaande opleidingen veelal uitgevoerd door evaluatiebureaus. In Vlaanderen verzorgt VLUHR-KZ alle visitaties.


De onafhankelijkheid van het panel dient boven elke twijfel verheven te zijn. De NVAO stemt vooraf in met de samenstelling van het panel:

 1. Voor de Nederlandse instellingstoets kwaliteitszorg en de Vlaamse instellingsreview stelt de NVAO de commissie samen die de audit uitvoert. De te beoordelen instelling heeft het recht beargumenteerd bezwaren aan te dragen tegen de samenstelling van de auditcommissie.
 2. Voor het accrediteren van Nederlandse bestaande opleidingen stelt de instelling het panel samen, wijst een secretaris aan en draagt het panel vervolgens ter instemming voor aan de NVAO. De instelling levert hiervoor gegevens aan over de deskundigheden en onafhankelijkheid van de panelleden en de secretaris (zie "Indienen voorstel panelsamenstelling"). De instelling kan een evaluatiebureau opdracht geven om het panel samen te stellen. Ook dan wordt het panel ter instemming voorgedragen aan de NVAO. In de machtigingsbrief aan het evaluatiebureau vermeldt de instelling de namen van de panelleden waarmee ze zich akkoord verklaart. 
 3. Voor het toetsen van Nederlandse nieuwe opleidingen stelt de NVAO het panel samen.

Lees ook: NVAO uitgangspunten bij beoordeling opleidingen in herstelperiode (NL)


Indienen voorstel panelsamenstelling NL

U kunt met behulp van onderstaand "verantwoordingsformulier deskundigheden en onafhankelijk-heid beoordelingspanel" een voorstel voor een panel via e-mail indienen. De NVAO beoordeelt uw aanvraag binnen vier weken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De NVAO kan u om nadere informatie verzoeken. Zo nodig wordt het panel aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de planning van het locatiebezoek (site visit).


Lees ook: Verantwoordingsformulier deskundigheden en onafhankelijkheid beoordelingspanel

Voorbeeld verantwoordingsformulier

Justification form for the expertise and independence of the assessment panel

Sample Justification form for the expertise and independence of the assessment panel Eisen samenstelling panel NL

Aan de samenstelling van het beoordelingspanel worden de volgende eisen gesteld: 

 1. het panel bestaat uit ten minste vier leden, onder wie ten minste twee gezaghebbende domeindeskundigen en een student;
 2. het panel beschikt in zijn geheel over de volgende deskundigheden:
  a. deskundigheid ten aanzien van de ontwikkelingen in het vakgebied;
  b. internationale deskundigheid;
  c. werkvelddeskundigheid in het voor de opleiding relevante beroepenveld (indien van toepassing);
  d. ervaring met het geven en ontwikkelen van onderwijs op het desbetreffende opleidingsniveau en deskundigheid ten aanzien van de door de opleiding gehanteerde onderwijsvorm(en);
  e. studentgebonden deskundigheid;
  f. visitatie- of auditdeskundigheid.
 3. het panel is onafhankelijk (de leden hebben ten minste vijf jaar geen banden gehad met de instelling waartoe de opleiding behoort);
 4. het panel wordt bijgestaan door een onafhankelijke, externe secretaris die is getraind en gecertificeerd door de NVAO. De secretaris maakt geen deel uit van het panel. De NVAO publiceert wie als gecertificeerd secretaris/co√∂rdinator kan optreden.


Lees ook: Leidraad eisen panelsamenstelling (English version)

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen

 

De panelleden en secretaris ondertekenen voorafgaand aan het beoordelingsproces een onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring (Declaration of Indepence and Confidentiality) waarin is opgenomen dat zij kennis hebben genomen van de NVAO Gedragscode (Code of Conduct).Richtlijnen

Beoordelingskaders overgangsregeling NL

De nieuwe beoordelingskaders voor het accreditatiestelsel zijn op 19 december 2014 gepubliceerd in de Staatscourant en gelden vanaf deze dag. De NVAO heeft op 22 december 2014 onderstaande overgangsregeling vastgesteld:

 • instellingen kunnen t/m 1 juli 2015 aanvragen indienen volgens het oude kader;
 • visitaties waarvan de bezoeken zijn afgerond voor publicatie van het nieuwe kader op 19 december 2014, worden afgehandeld op basis van het oude kader;
 • visitaties die plaatsvinden na 1 maart 2015 worden uitgevoerd volgens het nieuwe kader;
 • bij beoordelingen die plaatsvinden na 1 september 2015 geldt de verplichting om bij het samenstellen van visitatiecommissies een voorzitter in te zetten die een training heeft gevolgd.

Beoordelingskader 2014

Oud beoordelingskader 2011


Bij beoordelen van:


Indicatoren en definities basisgegevens opleidingsbeoordelingen NL

De NVAO heeft na overleg met de VSNU, de Vereniging Hogescholen en de NRTO indicatoren en definities basisgegevens opleidingsbeoordelingen (English version) vastgesteld, die sinds oktober 2012 worden gehanteerd bij de beperkte/uitgebreide opleidingsbeoordeling (accreditatie). Instellingen kunnen een toelichting verstrekken bij de gevraagde basisgegevens.  

 

International classroom NL

De richtlijnen voor visitatiepanels voor het beoordelen van opleidingen met een international classroom worden aangescherpt (Kamerbrief staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mei 2012). De nadruk ligt daarbij op de vraag hoe de international classroom zich verhoudt tot de gestelde doelen op het gebied van onderwijs, kwaliteit en arbeidsmarktrelevantie. Internationale opleidingen kunnen ook opgaan voor het bijzonder kenmerk internationalisering van de NVAO.

NVAO

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Parkstraat 28

2514 JK Den Haag

Postbus 85498
2508 CD Den Haag

contact / route