Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Internationaal beleid

Nederland en Vlaanderen voeren een actief internationaal beleid op het gebied van hoger onderwijs. Daarbij gaat het om de inhoud van het onderwijs, het aantrekken van buitenlandse docenten en studenten, maar ook om de eigen studenten ervaring op te laten doen in het buitenland.

 

De NVAO streeft op het gebied van internationalisering naar:

 

  1. actief lidmaatschap van de overkoepelende netwerken van accreditatie- en kwaliteits-zorgorganisaties;
  2. het internationaal profileren van de Nederlandse en Vlaamse accreditatie- en hogeronderwijsstelsels ten behoeve van de versterking van de positie van Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsinstellingen in het buitenland;
  3. het wederzijdse erkennen van accreditatiebesluiten;
  4. het bevorderen van een Europese hogeronderwijsruimte waarin diploma’s van geaccrediteerde opleidingen en instellingen automatisch worden erkend;
  5. het pro-actief opvolgen van internationale ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg en hoger onderwijs.

 

Op internationaal terrein ligt het accent op het uitbreiden van de werking van wederzijdse erkenning van accreditatiebesluiten; de accreditatie van joint programmes; instellingsaudits en het uitbreiden van de Europese website Qrossroads

 

De NVAO participeert actief in drie internationale netwerken van kwaliteitszorgorganisaties. Bestuursleden en medewerkers van de NVAO verzorgen regelmatig presentaties voor en nemen deel aan diverse internationale bijeenkomsten.  

 

Wederzijdse erkenning van accreditatiebesluiten komt de mobiliteit van Nederlandse en Vlaamse studenten en afgestudeerden ten goede (gedragscode internationale studenten / Code of Conduct International Student Higher Education. Wederzijdse erkenning maakt het ook gemakkelijker voor buitenlandse studenten en afgestudeerden om in Nederland en Vlaanderen te studeren of te werken. Instellingen met internationale programma’s hebben tevens baat bij het vereenvoudigen van procedures door wederzijdse erkenning . 

 

De NVAO nam als Nederlandse vertegenwoordiger deel aan het ontwikkelen van de UNESCO/OECD Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education.

Nederland en Vlaanderen vervulden een actieve rol in de totstandkoming van de Dublin Descriptoren. De NVAO nam deel aan de Nederlandse Bologna regie- en schrijfgroepen
voor het Nederlandse kwalificatieraamwerk voor het hoger onderwijs.

 

Europese hogeronderwijsruimte

 

In maart 2010 hebben de ministers van Onderwijs van
47 landen de Europese hogeronderwijsruimte (EHEA) officieel gelanceerd.

Deze ruimte vloeit voort uit de gemaakte afspraken in Bologna om internationaal het hoger onderwijs beter op elkaar af te stemmen.

 

Nederland en Vlaanderen komen regelmatig met de andere regio's bijeen om de stand van zaken te bespreken (2001 in Praag, 2003 in Berlijn, 2005 in Bergen, 2007 in Londen, 2009 in Leuven/ Louvain-la-Neuve en in 2012 in Boekarest). 
In Boekarest adviseerden de ministers van Onderwijs het gebruik van de European Area of Recognition manual (project van Nuffic). De doelstellingen voor de komende drie jaar zijn gepubliceerd in een Communiqué.

De volgende Bologna-conferentie is in 2015 in Yerevan (Armenië).