www.nvao.net  > www.nvao.net  > home  > actueel  > FAQ
 

Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


FAQ

Wat is accreditatie

Accreditatie is "het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld". De bachelor-masterstructuur (bama) is in 2002 ingevoerd om de opleidingen in het hoger onderwijs in Europa beter met elkaar te kunnen vergelijken. Daarnaast is een accreditatiestelsel ingevoerd om de kwaliteit van het hoger onderwijs te toetsen en te waarborgen. In Nederland en Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde voor de bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid; voor het recht van instellingen om erkende diploma's af te geven en in Nederland voor het toekennen van studiefinanciering aan studenten.
Omhoog


Wie kunnen accreditatie aanvragen?

In Nederland beoordeelt de NVAO opleidingen van bekostigde hogeronderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen) en rechtspersonen voor hoger onderwijs (erkende private instellingen). In Vlaanderen vragen zowel (ambtshalve) geregistreerde instellingen bij de NVAO beoordelingen aan. Private organisaties kunnen een erkenning aanvragen als hogeronderwijsinstelling: in Nederland als rechtspersoon voor hoger onderwijs en in Vlaanderen als geregistreerde instelling

Omhoog


Wat is het verschil tussen Nederlandse en Vlaamse opleidingen?

Alle professionele bachelors in Vlaanderen tellen 180 ECTS, alle Nederlandse hbo-bachelors 240 ECTS. Beiden beantwoorden aan de Dublindescriptoren voor bachelors (althans de geaccrediteerde opleidingen). Van belang is dat de Nederlandse hbo-opleidingen steeds een propedeusejaar hebben. Een Nederlandse hbo-bachelor is equivalent aan een Vlaamse professionele bachelor, ongeacht de studieduur. Het Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen voorziet in een gelijkwaardige toegang tot vervolgopleidingen. Overigens geldt een vergelijkbare situatie voor masters. Er zijn masters die in Nederland 60 ECTS bedragen en in Vlaanderen 120, en omgekeerd.
Omhoog


Hoe kan ik zien of een opleiding is geaccrediteerd?

1. In de NVAO-databank staan alle door de NVAO geaccrediteerde Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsopleidingen, inclusief besluit en bijbehorend (advies)rapport;

2. het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) is het officiele register van geaccrediteerde opleidingen binnen het Nederlandse hoger onderwijs;

3. Het Hogeronderwijsregister (HOR) is het officiele register van geaccrediteerde opleidingen binnen het Vlaamse hoger onderwijs, en bevat tevens nieuwe, (tijdelijk) erkende bachelor- en masteropleidingen;

4. De website Qrossroads bevat informatie over geaccrediteerde hogeronderwijsopleidingen in Europa.

Omhoog


Wat is een afstudeerrichting/specialisatie?

Sommige opleidingen zijn een aparte afstudeerrichting (of specialisatie, track) van een bestaande geaccrediteerde opleiding. Wanneer de specialisatie weinig afwijkt van de "hoofdrichting", behoeft de nieuwe specialisatie niet tussentijds worden geaccrediteerd. De NVAO beoordeelt bij accreditatie van de "hoofdrichting" de op dat moment bekend zijnde afstudeerrichtingen.

Studenten die een specialisatie volgen, krijgen de graad van de "hoofdrichting", met de aantekening op het diploma dat de desbetreffende specialisatie is gevolgd. Instellingen dienen in hun communicatie over specialisaties duidelijk te vermelden onder welke geaccrediteerde "hoofdrichting" deze valt en welke graad de student krijgt na het succesvol afronden van de studie.

 

In Vlaanderen wordt tevens het begrip "variant" gebruikt voor "afstudeerrichting". Voor Nederland gelden als "varianten": opleidingen die in voltijd, deeltijd, duaal of als Ad (associate degree) worden gegeven.

Omhoog


Wat betekent EC(TS)?

Bij de start van het bachelor-masterstelsel in 2002 is het European Credit Transfer System studiepuntensysteem (ECTS) ingevoerd. In dit systeem kent een:

- studiejaar minimaal 60 EC (studiepunten) = 1680 studie-uren;
- voltijdse vierjarige hbo-bachelor: 240 EC;
- driejarige wo-bacheloropleiding: 180 EC;
- tweejarig Associate-degreeprogramma (Ad-programma): 120 EC;
- masteropleiding: 60 EC;
- internationale joint degree-opleiding: 90 EC.
Meer mag, dat is aan de instelling zelf. Zie ook: studiepunten

Omhoog


Geldt accreditatie voor voltijd, deeltijd en duaal?

Een Nederlandse opleiding kan in verschillende varianten worden aangeboden: voltijd, deeltijd en duaal (WHW, artikel 7.7). De accreditatie van een variant (voltijd, deeltijd, duaal) geldt tevens voor de andere varianten. De verschillende varianten gelden als één opleiding: er is dus één accreditatiebesluit. Een opleiding kan alleen worden geaccrediteerd als de verschillende varianten ten minste voldoende zijn. 

 

Deeltijdse opleidingen zijn specifiek gericht op studenten met werk(ervaring), die niet op de gangbare uren het voltijdse programma kunnen volgen. Bij de duale opleiding wordt een overeenkomst gesloten tussen instelling, student en werkgever, waarin diverse afspraken zijn vastgelegd, onder andere over de wijze waarop een deel van de opleiding op de werkplek wordt gerealiseerd (WHW, artikel 7.7, leden 2 tot en met 5).

Omhoog


Kan ik mijn buitenlandse accreditatie bij de NVAO equivalent laten verklaren?

De NVAO heeft sinds 2006 voor Vlaamse opleidingen in het hoger onderwijs de bevoegdheid om internationale accreditaties als equivalent te erkennen. Sinds 2007 sluit de NVAO met de andere accreditatieorganisaties binnen Europa overeenkomsten om elkaars accreditatiebesluiten over te nemen. De NVAO blijft de buitenlandse accreditatie (licht) toetsen om uit te sluiten dat er eventueel toch kwaliteitsproblemen zijn.
Omhoog


Twee bestaande opleidingen samenvoegen: dan ook een toets nieuwe opleiding?

Wanneer de oude opleiding voor meer dan 60 procent in de nieuwe opleiding wordt opgenomen (= planningsneutraal), ontstaat geen nieuwe opleiding en behoeven geen doelmatigheidtoets en kwaliteitstoets plaats te vinden. Wanneer de samenvoeging niet planningsneutraal gebeurt (dus meer dan 40% afwijkt), dan is dat wel het geval. Dit geldt ook wanneer de instelling de oude opleidingen wil behouden. Wanneer de vernieuwde opleiding start, worden de oude CROHO-nummers opgeheven en stopt de inschrijving van nieuwe studenten in de oude opleidingen.
Omhoog


Wat is de waarde van mijn buitenlandse diploma?

Diplomawaardering toont aan met welke opleiding een buitenlands diploma kan worden vergeleken en vice versa. Opleidingen verschillen sterk van land tot land. Daarom kunnen ook algemene diplomabeschrijvingen worden opgesteld. Zie ook: diplomawaardering
Omhoog


Wat zijn de verschillen tussen hbo en wo?

Nederlands opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en Vlaamse professioneel gerichte opleidingen hebben een beroepsgerichte oriëntatie. Nederlandse en Vlaamse universitaire opleidingen leiden op tot een academische oriëntatie in een bepaald vakgebied. Vlaanderen kent verder HBO5, beroepsgerichte opleidingen op hoger onderwijsniveau die niet rechtstreeks leiden tot een graad van bachelor of master.

Een Vlaamse professionele bacheloropleiding neemt 180 ECTS in beslag (drie jaar) en een Nederlandse hbo-bacheloropleiding 240 ECTS (vier jaar). Een vergelijkbare situatie geldt voor masters: er zijn Nederlandse masters die 60 ECTS bedragen en Vlaamse van 120, en omgekeerd. Een Nederlandse hbo-bachelor is gelijk aan een Vlaamse professionele bachelor, ongeacht de studieduur. De NVAO behandelt de Nederlandse en Vlaamse bachelor- en masteropleidingen volgens eigen beoordelingskaders en dezelfde internationale standaarden.

Omhoog


Wanneer moet een opleiding worden geaccrediteerd?

Een Nederlandse instelling/opleiding moet uiterlijk een jaar voordat de bestaande accreditatietermijn afloopt bij de NVAO een aanvraag indienen. De accreditatietermijn is zes jaar.

In Vlaanderen geldt een aanvraagtermijn van zes maanden voor het verstrijken van de lopende accreditatie of van erkenning en een accreditatietermijn van acht jaar.

Nieuwe opleiding zijn geaccrediteerd tot en met het einde van het tweede academiejaar volgend op het einde van het academiejaar waarin voor de eerste maal de voor de nieuwe opleiding bepaalde studieomvang geheel doorlopen werd.

Omhoog


Geldt de accreditatie voor verschillende locaties?

In het beoordelingsproces wordt de kwaliteit van de opleiding op alle locaties getoetst. Als de kwaliteit op één van de locaties onder de maat is, is accreditatie uitgesloten. Wel wordt accreditatie verleend wanneer de opleiding op de afgekeurde locatie wordt beëindigd of weer wordt aangeboden als de kwaliteit is goedgekeurd.
Omhoog


Is een herstelperiode mogelijk?

Ja, de NVAO kan de geldigheidsduur van het laatstgenomen accreditatiebesluit of een positieve toets nieuwe opleiding eenmalig verlengen met een bepaalde periode. De opleiding krijgt hierdoor tijd om de opleiding te verbeteren.
Omhoog


Moeten bekostigde en niet-bekostigde opleidingen samen in 1 visitatiegroep?

Een van de doelen van het invoeren van clustergewijze accreditatie is dat bekostigde en niet-bekostigde opleidingen zoveel mogelijk samen visitatiegroepen vormen.
Omhoog


Hoe kun je worden erkend als hogeronderwijsinstelling?

Particuliere organisaties die geen financiering ontvangen van de overheid kunnen in Nederland door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs en daarmee geaccrediteerde opleidingen aanbieden.

In Vlaanderen kunnen instellingen alleen bij decreet (Vlaamse wet) of bij besluit van de Vlaamse regering worden erkend. Bij decreet gaat het om ambtshalve geregistreerde instellingen, bij besluit om een geregistreerde instellingen. Alle erkende instellingen worden opgenomen in het Hogeronderwijsregister.

Omhoog


Beoordeling onderzoek in hbo

De NVAO beoordeelt geen onderzoek aan hogescholen (hoger beroepsonderwijs). Dit gebeurt aan de hand van het validatiekader van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO).
Omhoog


Mag ik meer titels gebruiken

U kunt meer titels gebruiken, wanneer dit verschillende titels zijn voor verschillende opleidingen. Voer hierbij of de Nederlandse of de internationale titel(s) en niet een combinatie daarvan. Voor de internationale geldigheid van uw diploma maakt het niet uit of u de Nederlandse of internationale titel voert.

  

Omhoog


MPhil graad in Nederland

In Nederland heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten om de Mphil graad niet te erkennen. Daarom verlenen de Nederlandse universiteiten voor deze opleidingen de wettelijk erkende graden Bachelor of Master 'of Arts', 'of Science' of 'of Laws'.

Omhoog


Wat zijn domeinspecifieke leerresultaten?

Domeinspecifieke leerresultaten zijn gezamenlijk beschreven elementen, die voor elke betreffende opleiding gelden.De NVAO valideert deze. Individuele instellingen kunnen in het kader van verdere profilering of differentiëring van de opleidingen opleidingsspecifieke leerresultaten toevoegen aan deze gezamenlijke leerresultaten. In dat geval zullen de in het HOR beschreven doelstellingen en eindtermen zowel de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten die opgenomen zijn in het kwalificatieregister bevatten als de opleidingsspecifieke.
Omhoog


Wat is accreditatie van rechtswege?

Met de start van het bachelor-mastersysteem in Nederland in 2002 zijn alle ruim 3500 bestaande opleidingen in Nederland door de wetgever van rechtswege geaccrediteerd. Zij zijn daarna tot 2010 allemaal voor het eerst een keer door de NVAO geaccrediteerd. In 2011 is in Nederland een tweede accreditatiestelsel ingevoerd.
In Vlaanderen is het accreditatiestelsel gestart in 2003. Alle bestaande opleidingen zijn toen van rechtswege geaccrediteerd en daarna tot het academiejaar 2012-2013 een eerste keer door de NVAO beoordeeld. In het academiejaar 2013-2014 is het tweede accreditatiestelsel ingevoerd.
Omhoog