Print  Mail pagina  Sitemap   RSS   English  Twitter/NVAO


Erkenning instelling

In Vlaanderen kunnen instellingen bij decreet of bij Besluit van de Vlaamse regering worden erkend. In het eerste geval gaat het om ambtshalve geregistreerde instellingen, in het tweede geval om geregistreerde instellingen. Alle erkende instellingen worden opgenomen in het Hogeronderwijsregister.

 

Iedere instelling kan registratie aanvragen bij de Vlaamse regering (Structuurdecreet, artikel 8). Een registratie van een hogeronderwijsinstelling wordt slechts toegekend voor zover ten minste één opleiding de toets nieuwe opleiding van de NVAO met positief gevolg heeft ondergaan.

 

Bij een buitenlandse instelling geldt daarenboven dat ze in het land waar haar hoofdzetel is gevestigd, erkend moet zijn door de bevoegde overheid. De instelling dient dit te kunnen aantonen aan de NVAO.

 

De aanvragende instelling toont door middel van een registratiedossier conform de procedure toets nieuwe opleiding aan dat zij beschikt over een bestuursstructuur die voldoende organisatorisch is uitgebouwd om de ingeschreven studenten toe te laten hun opleiding te voltooien; een financiële structuur die de ingeschreven studenten toelaat hun opleiding te voltooien en een voldoende aangepaste infrastructuur voor het aanbieden van hoger onderwijs.

 

Daarnaast omvat het registratiedossier ten minste:
1° de statuten van de instelling;
2° een beschrijving van de bestuursstructuur;

3° een financieel plan;

4° een overeenkomst met een andere binnenlandse of buitenlandse instelling, die door de respectievelijke overheid erkend is voor hoger onderwijs en die de betreffende opleiding kan aanbieden. Deze overeenkomst betreft de wijze waarop de ingeschreven studenten hun opleiding kunnen voltooien.

 

De Vlaamse regering beslist over de registratie binnen een termijn van dertig kalenderdagen die ingaat de dag na deze van ontvangst van het toetsingsrapport van de NVAO. Het besluit treedt in werking met ingang van de bekendmaking ervan aan de instelling. Bij registratie wordt de NVAO ook op de hoogte gebracht.

  

De registratie vervalt van rechtswege wanneer gedurende twee jaar geen geaccrediteerde of nieuwe opleiding aangeboden wordt.